Dimenzió #14

Y-akták - Tele Fiction Magazin

(paratudományok)

  Visegrádi Ildikó:
               ÉLET A KOZMOSZBAN

  Mottó:
   Aki az életről beszél, rendszerint úgy tesz, mintha tudná, mi az.

  Amikor Szent-Györgyi Albert professzor az élet alapjait kereste,
  eljutott az atomokig és az energiáig. Úgy vélte, valamit figyelmen
  kívül hagyott, hiszen az élet forrása helyett teljesen élettelen
  építőelemeket talált. Valóban tévedett? Most inkább úgy tűnik, hogy a
  premisszája volt téves: az a feltételezés, amely szerint az élet
  kizárólag biokémiai folyamatokon, molekulák bonyolult szerveződésén
  alapul.

  Főzzünk "életlevest"! Kétségtelen, hogy a szerves létformát molekulák
  láncolata építi fel. Bizonyított tény, hogy a DNS hordozza az egyedet
  és annak fizikai sajátosságait kialakító információit. Arra viszont
  nincs válasz, hogy az információ honnan származik, hogyan kerül a
  molekulába és miként működteti azt. Az a feltételezés, hogy csak úgy
  magától kialakul benne - nem túl meggyőző. Ha így lenne, új fajok
  mesterséges létrehozása nem okozna nehézséget. Az élet receptje
  roppant egyszerű lenne: Öntsünk egy tál vízbe kémiai elemeket,
  molekulákat, vegyületeket - olyan arányban, ahogyan az a természetben
  előfordul. Forraljuk fel, kavargassuk, csapdossuk meg elektromos
  kisüléssel (így modellezve az ősóceánt), esetleg tegyük ki némi
  kozmikus sugárzásnak, és várjuk türelmesen, mi történik. Az élet
  kialakulását nagyjából így képzelik el - ezt Carl Sagan egyik népszerű
  tévésorozatában be is mutatta. Mivel nincs meghatározva, mennyi idő
  alatt kellene ilyen feltételek mellett kialakulni az első egysejtűnek,
  feltételezik, hogy az élő anyaggá szerveződés folyamatát valamilyen
  véletlen, egyszeri és megismételhetetlen esemény indította be. Lehet.
  Csak hát a véletlen valószínűsége semmivel sem nagyobb, mint a tudatos
  tervezésé.

  Az információ szerepe. Az élő egyed minőségileg különbözik attól a
  testtől, amelyből éppen kiszállt a lélek. Pedig az ilyen szervezet még
  ugyanazokat a kémiai elemeket, molekulákat tartalmazza, mint az élő -
  azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy az egész nem működik.
  Hiányzik belőle az életerő (bioenergia), a szervezet nincs tudatában
  létezésének. A "tudat" nem valamiféle meggyőződés, nem szavakkal meg-
  fogalmazott gondolat. Inkább bizonyosságérzet, egy tömeggé sűrűsödött
  energiahalmaz  önmagával  való  azonosságának  megtapasztalása  -
  információ a létről. Ennek érzékeléséhez nem szükséges bonyolult
  idegrendszer; az alga, a papucsálatka és a vírus is képes felfogni.
  Utóbbiban az az érdekes, hogy bár a sejtes szerveződésig sem jutott
  el, nagyon is képes környezete (a gazdaszervezet) átalakítására saját
  létezése  fenntartása  érdekében.  Vagyis  rendelkezik valamiféle
  információval saját, környezetétől önmagát megkülönböztető létéről. Él
  - noha nem egyértelműen biológiai létforma.

  Ahhoz, hogy az élet titkát megfejtsük, az információról kell minél
  többet megtudnunk. Tom Stoiner professzor szerint az információ
  független mennyiség, és a tartalma akkor is megmarad, ha nincs, aki
  értelmezze.  Információ  és  az univerzum belső szerkezete című
  munkájában Stoiner professzor azt próbálja bizonyítani, hogy az
  információnak nincs tömege, ezért a fizika "abszolút" terjedési
  sebességre vonatkozó törvényének sem feltétlenül engedelmeskedik. A
  modern fizika ismer olyan kísérteties "részecskéket", amelyeknek
  tömeg-egyenértéke harmincezred része lehet az elektronénak. Ezek a
  félspínű,  töltés nélküli alkotórészek a neutrínók. Stabilitásuk
  végtelen, tehát gyakorlatilag örökkévalóak. Léteztek már az idők
  kezdetén is, amikor még a legegyszerűbb atomok sem alakultak ki.
  Kozmológusok feltételezése szerint különböző típusú neutrínók alkotják
  a "sötét anyagot", az Univerzum teljes anyagának több mint kétharmadát
  kitevő, láthatatlan és mérhetetlen mennyiséget is.

  A neutrínók ezredmásodpercenként trillió számra hatolnak át mindenen -
  így a Földön és testünkön is, anélkül, hogy kölcsönhatásuk az
  atomokból álló "közönséges" anyaggal kimutatható lenne. Paul Davies, a
  Templeton-díjas  természetfilozófia  professzor  szerint  ugyan
  elhanyagolható a valószínűsége, hogy életünk folyamán akárcsak egy is
  megáll bennünk - de ez azért mégsem lehetetlen feltételezés.

  A hírek szerint a CERN-ben és más részecskekutató intézeteknél igen
  sok középnehéz elemi részecskét (mezont) fedeztek fel. Legtöbbjük
  érzékelésének lehetősége jelenlegi eszközeinkkel meglehetősen rövid.
  Találtak olyan gyengén kölcsönható, nagy energiájú részecskéket is,
  amelyek szintén semlegesek és a barionok közé sorolhatóak. Igen
  figyelemreméltó mintázatokba rendeződnek, de szinte sohasem egyformán.
  Mozgásuk hagyományos matematikai formulákkal nem írható le - a
  legritkább esetben fordul elő, hogy ott jelennek meg, ahol várják
  őket.  Nagyjából  úgy  viselkednek,  mint a szüntelenül kavargó
  gondolatok...

  A lélek "anyaga". Ha feltételezzük, hogy a lélek valójában testünkkel
  kölcsönhatásba  lépő  neutrínók  (vagy  más, gyengén kölcsönható
  "részecskék") halmazából álló információ, akkor be kell látnunk, hogy
  nagyon is fontos, meghatározó szerepe van, anélkül, hogy fizikailag
  mérhető lenne. Ha van valami alapja annak a vakmerő feltételezésnek,
  hogy  ezek  a  "hullám-részecske  mintázatok"  valamilyen  módon
  kapcsolatban állnak egymással, illetve tudnak saját létezésükről (és
  miért ne tudnának?), akkor semmi sem zárja ki, hogy ők maguk döntsék
  el, hajlandóak-e kapcsolatba lépni az anyaggal. Esetleg éppen ők
  gerjesztik, formálják azt? Ha ez beigazolódik, akkor az életről
  alkotott elképzelésünket módosítani kell. A minőségi különbség élő és
  élettelen  között  az  energia  vagy/és  a  tömeg produktumának
  információtartalmában mutatkozik meg.

  Élő az, aminek tudomása van létezéséről, és ennek fenntartására
  törekszik - legyen az szerves anyag, öntöbbszörözésre képes kristály,
  intelligensen  viselkedő  fénygömb  vagy  önálló tanulásra képes
  számítógépprogram. Mindegy, hogy természetes úton vagy mesterségesen
  keletkezett.

  Ahol a létinformáció (lélek) huzamosabb ideig tartózkodik, az élet
  kibontakozhat.

  Az előzőek alapján nem szükséges, hogy az életet kizárólag biológiai
  létformák megnyilvánulásaként értelmezzük. Az információ (i), az
  energia (e) és az anyag (m) meglétének és kölcsönhatásuk minőségének
  függvényében a Világmindenség különböző állapotú tartományaiban a
  következő létformák valósulhatnak meg:

  (i) (e) (m) Az univerzum állapota; az élet és az intelligens létforma
        megnyilvánulása

   +  +  + Intelligens létformák végtelen változatossága.

   +  +  - Intelligens energialények univerzuma. Szellemvilág?

   +  -  + Intelligens kristálylények abszolút nulla fokon
        megdermedt világa.

   +  -  - A teremtő tudat megnyilvánulatlan állapota.

   -  +  + A lélek eszmélésének lehetőségét megelőző, megszűnését
        követő állapot.

   -  +  - Véletlenszerű, rendezetlen hullámmozgások állapota.

   -  -  + Az energia áramlásának lehetőségét megelőző, megszűnését
        követő állapot.

   -  -  - Mindennemű kölcsönhatás hiánya az információ, az energia
        és az anyag között.

  Felhasznált irodalom:
  1. Stoiner: Információ és az univerzum belső szerkezete (Springer
  Hungarica, 1993.)
  2. Davies: Az utolsó három perc (Kulturtrade, 1994.)
  3. Ji King

           Duna Televízió * DunaText * Y-akták
          1996. augusztus 7. - 1996. augusztus 21.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.