Dimenzió #14

Y-akták - Tele Fiction Magazin

(paratudományok)

  Sánta Csaba:
               INDIA ŐSI VALLÁSAI
                 - 1. rész -

  Csupán egy félszigetnyi lét és kultúra, mégis MINDEN. A 3287590
  négyzetkilométeren  elterülő,  770  milliós  lakosságú  India
  változatosságban  való gazdagsága vetekszik földrészek, de talán
  magának a kék golyóbisnak a színpompájával is. A történelem ideje
  Indiában  időtlen  idő. Egyszerre és egyetlen helyen létezik a
  kőkorszakinál alig fejlettebb életformától a fejlett iparú kapitalista
  viszonyokig szinte minden. Négy nagy nyelvcsalád százötven körüli
  nyelvét és nyelvjárását beszélik... és a kultúrájukban már itt is
  keveredik az ős és a modern.

  A négy nagy nyelvcsalád egyikének, az indoeurópai nyelvcsaládnak egyik
  része az ind nyelvcsoport. Az ind nyelvek egyik jelentős példája a
  védai szanszkrit. India legősibb szent könyveinek, a Védáknak a
  nyelve... Ám a szanszkrit szó jelentése csinált, megszerkesztett. Az
  ősi Védák nyelve egy a papság által mesterségesen létrehozott műnyelv,
  melyet a tudományok és a szertartások céljaira hoztak létre. Ott,
  Akkor, Valakik már tudták és cselekvőleg meg is valósították azt, amit
  mi  a harmadik évezredünk kapujában még csupán tervezgetünk az
  Eszperantó nyelv álmaként. A ma szanszkrit nyelve már szintén kész, ám
  az alkalmazás...?

  India társadalomtörténeti fejlődésében is keverednek az európai ember
  által átélt, az európai területeken régészetileg föltárt fázisok,
  emlékek. Példának okán India déli részén a csiszolt kőkorszakot nem a
  réz- és bronzkorszak követte... A csiszolt kőkorszak folytatása
  (minden átmenet nélkül) a vaskor volt.

  De talán érdemes az elején kezdeni. Indiában a csiszolatlan kőkort
  minden átmenet nélkül fölváltja a csiszolt kőkorszak. A régészeti
  leletek  szerint  a  kor embere már ekkor ismerte a tervszerű
  agrárgazdálkodást:  a  földművelést és az állattartást. Lakhelye
  teraszokkal, kőfalakkal megerősített...

  Jellegzetesek  a  megalit(h)  építmények.  Kőköröket,  menhireket
  (faragatlan kövekből emelt oszlopok) és dolmeneket (álló kőoszlopok, s
  ezeken keresztbe fektetett kőtömb - síremlék) emeltek kultikus,
  temetkezési célokra. Északon csontvázas, délen égetéses temetkezés
  nyomait találták eme kőépítményekben.

  Öt évezreddel ezelőttről származó régészeti leletek arról árulkodnak,
  hogy  az  Indus-völgyi nép ekkor már a többi nagy ókori kultúrához
  hasonlóan öntözéses földművelést folytatott, kereskedelmi kapcsolatban
  álltak  Mezopotámiával... A termékenység jegyeit mutató kultikus
  istennőszobrocskák pedig anyajogú társadalomra utalnak.

  Ezer évvel később (Kr.e. a második évezred közepén) nagy változások
  következtek be India történetében. Az (indo)árják leigázó támadásának
  kora következett. Az árjákról nem sokat lehet tudni... Nem tudjuk,
  miért hagyták el eredeti hazájukat, s azt is csak találgatják, hogy ez
  a  haza  hol lehetett. Amit biztosan tudunk: Az árják apajogú
  társadalomban élő nomádok voltak. Nem használtak vasat, nem építkeztek
  kőből. Ám hatalmas katonai fölényük volt, s mindezeken túl "számtalan
  dicső  Isten"  erősítette  önbizalmukat.  India árja megszállása
  történetileg egybeesik a Védák keletkezésével, védikus kornak is
  nevezik.

  A Védák szövegeiből ismert árja közösségek kocsin ülő Istenei mögött a
  sötétséget legyőző Nap ragyog. Az a Nap, ami korunkban, századunk
  Európájában ismét megjelent. Adolf Hitler meghirdette az árja faj
  feltételezett felsőbbrendűségét... és a szörnyű vég mindannyiunk előtt
  ismeretes,  borzalmas. A szanszkrit és a német nyelv ugyanazon
  nyelvcsalád tagjai, a nácik által tisztelt Istenek távoli rokonai a
  Védák  Isteneinek...  A  nácik  jelvénye,  szimbóluma szintén a
  horogkereszt lett. A szvasztika, melynek eredeti szanszkrit jelentése
  szerencse és jólét. A szvasztika a szabadságot és az ember győzelmét
  sugallja. (És a való?)

  Az árják igazi győzelme mégsem a csatatereken született. Ott hatalmat
  kaptak, erejük győzedelmeskedett. Ám történelmi és kulturális teret
  számukra a Védák, A tudás könyveinek megalkotása adott. Mára a későbbi
  tanok már faragtak a szerepéből, mégis a mai napig őrzi fontos
  szerepét. Négy Véda van: a Rig-véda, a Száma-véda, a Jadzsur-véda és
  az Atharva-véda. Szándékolt előrelátásnak tűnik, hogy minden védának
  két része van: a himnuszokat és mantrákat megéneklő szamhita és az
  ezeket megmagyarázó, tanító brámana. A Védák eredendően az áldozati
  papok,  a  bráhminok  számára  készültek,  mások  részéről
  hozzáférhetetlenek voltak.

  Érdekes és az értelmezés szempontjából nélkülözhetetlen információ,
  hogy a Védák kizárólag szájhagyomány útján terjedtek: "nem csak a
  tartalom, de a szavak hangzása is szent!"... A hinduk szerint a Védák
  nem megírattak, hanem meghallattak, azaz "ki lettek nyilatkoztatva" az
  Istenek erejének tartalmaiként. Az Istenek és a halandók egyaránt e
  szent szótagokból születtek. A Védák keletkezése - hitük értelmében -
  megelőzi a Világegyetemét, amely az "Óm" szent szótagból keletkezett.
  Az "Óm" a kozmikus energia megjelenési formája négy részből áll (a-u-m
  és egy hangtalan). Érdemes picit a modern fizikával egybevetni...

  Ma azt gondoljuk, hogy a Világegyetem négy részből áll. Általános
  filozófiai örökség, hogy az anyag, az erő és a szellem elemi egységei
  alkotják a létezőt, az Egységet. Mindennek van anyaga, szerkezete,
  jelentése és használata. Az Emberben is él a három hangzó: a test, a
  lélek és a szellem, de a hangtalanul is meghatározó Egység léte is. És
  a tudományunk is ide jutott... Ma már tudjuk, hogy a tér, az idő és a
  tömeg egy közös Egységet képez, hogy a jelenségek nem időben és
  térben, hanem azok változásaival együtt változnak. E rendszeren belül
  pedig az energia és az információ teremti a valót.

  Az "Óm" három hangzójából az első kettő a szanszkrit nyelvben a
  kozmikus lingam (az Isten megtestesült lényének két arca = ENERGIA),
  valamint a természet és a kozmikus vizek méhének belső vívódásait
  (=INFORMÁCIÓ) ábrázolja. A szanszkritban e kettő összeolvad, így
  születik az "Ó". Egységüket a harmadik összetevő, az "m" (=ANYAG)
  jelképezi. A negyedik összetevő, a hangtalan, csupán egy pont a
  jelképben, mégis ez az "Abszolút Létező", az Egység, a bráhman
  jelképe, mely a másik háromban lakozik. Végtére is négy-ötezer éve
  pontosan tudták azt, amit mi csupán ma kezdünk sejteni. Más nyelven,
  más logika szerint mondták ugyanazt... (!)

  Az indiai élet társadalmi alapjának, a kasztrendszernek a kialakulása
  szintén  az árják letelepedésének idejére tehető. Erre utal az
  alaprendszer elnevezése, a varna, ami színt jelent. A világosabb bőrű
  árják  ezzel  különböztették meg magukat a leigázott, sötétbőrű
  őslakóktól. A varna-rendszernek négy eleme, négy rétege volt: a papok
  (bráhmanok), a harcosok (ksatriják), a polgárok (vaisiják) és a
  szolgák (sudrák). Az első két kaszt külön előjogokat, kiváltságokat
  élvezett, a harmadik csoport lehetőségei már szűkebbek voltak, a
  negyediké  pedig  semmi,  egy  teljesen  jogfosztott állapot. A
  varnarendszer a történelem során fejlődött.

  A kasztok viszonya és besorolása bonyolultabb lett. Volt, amikor a
  leigázott lakosság papjait is fölvették a bráhmanok rendjébe, s a
  szkíta, a hun (!!!) és más közép-ázsiai népek harcosait a ksatriják
  közé fogadták. A "beáramló" rétegek nem is egyszerűen beolvadtak,
  hiszen saját nemzetségükben betöltött szervezeti szerepüket szintén
  ellátták a továbbiakban is. A kasztok rendszerét mindezek mellett
  átformálták  az egyre jobban függetlenedő foglalkozási csoportok
  megjelenései,  a  társadalmi  munkamegosztás  átszerveződései is.
  Kialakultak a rendi, a törzsi, a foglalkozási kasztok és külön
  csoportokként egyes szekták, a muzulmán kasztok...

  A kaszt tagjaira az a jellemző, ami a biológiai szövetre (= közös
  eredetű, azonos kialakulású, azonos működésű sejtek). A kaszt tagjai
  közös eredetűek, közös oltalmazót tisztelnek és öröklődően gyakorolják
  ugyanazt  a  foglalkozást.  A  kasztok  tagjai  adott területen
  faluközösségekbe tömörülnek. Jellemző az endogámia, a kaszton belüli
  házasodás törvénye. A kasztok közötti kapcsolatok szigorú szabályokhoz
  kötöttek.

  A  családszervezet  az  (indo)árja  eredetű  népeknél  apajogú
  (patriarchális), ám az anyajogú (matriarchális) szokások itt-ott
  fönnmaradtak. Egyik ilyen a couvade szokás...

  A couvade szokás az, amiben az apa kifejezi (bizonyítja?), hogy a
  gyermekhez ugyanúgy kötődik, mint az anya. Például a gudzsaráti
  kosárkészítőknél  a  férj  is  ágyban  fekszik  a  szülőasszony
  "gyengélkedése" alatt, s mindeközben ugyanazon táplálékot kapja.
  Máshol, például a Malabár-parton az első gyermek születésekor a férj
  egy hónapig őrzi az ágyat, rizspépen él, és semmiféle izgatószert nem
  fogyaszt. A mirzápuri divida törzseknél a férj issza az első kortyot a
  szülőnő gyógyszeréből...

  Ennyire sikeredett első nekifutásban az indiai kultúra alapjaiban
  eljutni. Egy későbbi számunkban folytatás következik.

           Duna Televízió * DunaText * Y-akták
           1997. április 30. - 1997. május 14.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.