Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

                 JEGYZETEK

 [1] Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1894.

 [2] Székesfehérvári  Főgymnasium  értesítői  (Fejér  megyei Levéltár
   továbbiakban: FMLT)

           1850/51-es tanév II. szemeszter:
               Gőbel János György
        Erkölcsi viselet ................ dicséretes
        Figyelem ........................ éber
        Szorgalom ....................... dicséretes
        Vallástan ....................... kitűnő
        Latin nyelv ..................... jó
        Görög nyelv ..................... kitűnő
        Magyar nyelv és irodalom ........ kitűnő
        Német nyelv ..................... kitűnő
        Földrajz és történet ............ kitűnő
        Mennyiségtan .................... kitűnő
        Természetrajz ................... jó
        Írásbeli dolgozatok külalakja ... rendes

 [3] Szinnyei J.: i. m.

 [4] In: Székesfejérvár című lap 1894/81. sz. (mikrofilm OSZK)

 [5] Janny József ig. által írt Gőbel életrajz - 1881. február 23.
   In: Fejér vármegye főispánjának általános iratai II. 300. kitüntetések
   1872-1910. (FMLT)

 [6] Gőbel János György isztiméri ideiglenes tanítói kinevezési rendelvénye
   N 4531. Isztiméri iskolaügyek (Püspöki  Levéltár,  Székesfehérvár,
   Továbbiakban: PLT)

 [7] Érdemes itt megállnunk, és elolvasnunk Eötvös József beszédének egy
   részét. Figyeljük meg, hogyan építi be Gőbel beszédébe Eötvös szavait,
   melyek egy képviselőházi felszólalásakor hangzottak el:

      "... bármennyire tisztelem a magasabb tudományokat,
     bármennyire  meg legyek győződve arról, hogy magasabb
     népművelődés lehetetlen oly országban, hol tudomány nem
     létezik,  most  is azt mondom, fő és első teendő a
     népnevelés; mert teljes meggyőződésem, hogy a magasabb
     tudomány kifejlődése csak ott lehetséges, hol ezen magasabb
     tudomány egy művelt népnek egészséges talaján nyugszik. Nem
     akarom, hogy a tudomány Magyarországon mint egy karácsonyfa
     állíttassék  fölélesítve  mindenféle  csecsebecsékkel,
     különben pedig arra teremtve, hogy elszáradjon; én azt
     akarom, hogy a fe gyökeret verjen a hazában, s erre nézve
     mindenekelőtt szükséges, hogy a talaj legyen előkészítve."

   In: Bényei Miklós: Eötvös József művelődéspolitikája és a magyar
   könyvtárügy (Kovács Máté emlékkönyv 72-85. o.)

 [8] 4531. Isztiméri iskolaügyek 1713/1869 irat (PLT Szfv.)

 [9] Tanodai Lapok 1858/41-43.

[10] Tanodai Lapok 1858/41-43.

[11] Tanodai Lapok 1858/41-43.

[12] Tanodai Lapok 1858/41-43.

[13] Gőbel János György: Janny József emlékezete i. m. 7. o.

[14] Gőbel János György: Janny József emlékezete i. m. 7. o.

[15] Gőbel J. Gy.: Tanuljunk! In: Néptanítók Lapja 1868/február 20. 37. o.

[16] Vegyesek In: Székesfejérvár, 1872. augusztus 11.

[17] Fehérmegye királyi tanfelügyelőjének levele 220. In: Fejér vármegye
   főispánnak általános iratai II. 300. Kitüntetések 70. sz. irat (FMLT)

[18] Gőbel J. Gy.: Janny József emlékezete i. m. 8. o.

[19] Gőbel János György: Tapasztalatok a külföldi nevelés köréből. In:
   Székesfejérvár, 1872. november 25., 277. o.

[20] Perényi  Béla:  Külföldi  tapasztalatok  a  tanügy  körül.  In:
   Székesfejérvár, 1872. március 10., 261. o.

[21] Gőbel János György: Vizsgáink alkalmából. In: Székesfejérvár, 1876.
   június 7., 193. o.

[22] Velinszky  Ferenc:  Székesfejérvár  szabad  királyi  város elemi
   népiskoláinak története 1696-tól 1896-ig. Szfv, 1903., 365. o.

[23] Velinszky Ferenc: i. m. 236. o.

[24] Szinnyei J.: i. m.

[25] Szinnyei J.: i. m.

[26] Fehérmegye királyi tanfelügyelőjének levele 220. In: Fejér vármegye
   főispánnak általános iratai II. 300. Kitüntetések 70. sz. irat (FMLT)

[27] Értesítvény  a  Sz.  Józsefhez  czímzett Székesfehérvári Főelemi
   Fitanodáról, egybekötve az ifjúság érdemsorozatával 1871/72. tanév
   végén. In: Székesfehérvári elemi iskolák nyomtatott értesítői 1852/96.
   (FMLT)

[28] Gőbel J. Gy.: Magyarosodásunk érdekében. In: Székesfejérvár, 1876.
   január 15., 17. o.

[29] Velinszky F.: i. m. 217. o.

[30] Gőbel J. Gy.: Szellőztessük a nézeteket! In: Székesfejérvár, 1876.
   március 22., 97. o.

[31] Gőbel J. Gy.: Az iskolai takarékpénztárról. In: Székesfejérvár, 1875.
   szeptember 15, 326. o.

[32] Velinszky F.: i. m. 217. o.

[33] Velinszky F.: i. m. 217. o.

[34] Velinszky F.: i. m. 218. o.

[35] Velinszky F.: i. m. 221. o.

[36] Paedagógiai Encyclopaedia különös tekintettel a népoktatás állapotára.
   Szerk.: Verédy Károly, bp., 1866., 466.o.

[37] Magyar paedagógiai Szemle III. k. Szerk.: Rill József, Bp., 1882.,
   54-55. o.

[38] Keleti Károly: Miveltségi állapotaink.  In: Hazánk és népe. Pest,
   1871., 365. o. (idézi Kovács Máté: A könyv és a könyvtár a magyar
   társadalom életében 1849-től 1945-ig II. k. című művében, a 123.
   oldalon. Gondolat, Bp., 1970.)

[39] Szelle Béla: Olvasók, könyvkiadás, tömegolvasmányok az önkényuralom
   időszakában. In: Kovács Máté emlékkönyve, 99. o.

[40] Bényei  Miklós:  Eötvös József  művelődéspolitikája és a magyar
   könyvtárügy. In: Kovács Máté emlékkönyve, 79. o.

[41] Szabóki Györgyi: Mit olvastak a népiskolai tanulók a dualizmus
   korában? In: Magyar Pedagógia, 1968/2-3. 254-269. o.

[42] Kovács Máté: i. m. 111. o.

[43] Velinszky F.: i. m.

[44] Gőbel J. Gy.: Népkönyvtárak szervezése. In: Székesfejérvár, 1876.
   december 27., 431. o.

[45] Dolinay Gyula: Iskolai és népkönyvtárak szervezésének alapelvei. In:
   Iskolai és Népkönyvtár I. évf., Bp., 1876.

[46] Velinszky F.: i. m.

[47] Velinszky F.: i. m.

[48] Velinszky F.: i. m.

[49] Velinszky F.: i. m.

[50] Kovács Máté: i. m. 92. o.

[51] Szabóki Gy.: i. m. 255. o.

[52] Szabóki Gy.: i. m. 256. o.

[53] Peres Sándor: A magyarországi tanítóegyesületek története. Bp., 1896.,
   257. o.

[54] Tanácskozmányi jegyzőkönyv (FMLT). 1886. március 24.

[55] Gőbel J. Gy.: Könyvismertetés. In: Székesfejérvár, 1876. május 20.,
   172. o.

[56] Gőbel J. Gy.: Figyelmet érdemlő dolog. In: Székesfejérvár, 1875.
   december 25., 445. o.

[57] Velinszky F.: i. m.

[58] Gőbel J. Gy.: Tapasztalatok a külföldi népnevelés köréből. In:
   Székesfejérvár, 1872. november 25., 277. o.

[59] Gőbel J. Gy. (Szigetfői álnéven): Néhány szó a városi torna-egylet
   iránt. In: Székesfejérvár, 1875. március 31.

[60] Gőbel J. Gy. (Bakonyszéli álnéven): Az iparostanulók iskoláztatásáról.
   In: Székesfejérvár, 1875. január 6.

[61] Gőbel J. Gy.: A leánygyermekek iskolája ügyében. In: Székesfejérvár,
   1876. április 8.

[62] Kelemen Elemér: Néptanítók Somogyban a kiegyezés korában. Kaposvár,
   1982., 6. o.

[63] Gőbel J. Gy.: Hála hangok. In: Néptanítók Lapja, 1869. február 25.,
   114. o.

[64] Dr. Szabolcs Ottó: A pedagógusok élete az első világháború előtti
   félszázadban. In: Pedagógiai Szemle, 1968/9. 830-839. o.

[65] Dr. Szabolcs Ottó: A magyarországi modern pedagógusréteg kialakulása
   1840-1914. In: Pedagógiai Szemle, 1967/3., 263-276. o.

[66] Velinszky F.: i. m. 265. o.

[67] A megyei iskolatanács évnegyedes közgyűlése. In: Székesfejérvár és
   Vidéke, 1876. január 26.

[68] S. R. (Say Rudolf): A tanitó jelenben. In: Székesfejérvár és Vidéke
   1876. január 15.

[69] Velinszky F.: i. m. 287. o.

[70] Szabolcs Ottó: A magyarországi modern pedagógusi réteg. i. m.

[71] Köte Sándor: Közoktatás és Pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus
   korában 1849-1918. Tk., Bp., 1975., 46-47. o.

[72] Peres Sándor: A magyarországi tanítóegyesületek története. i. m.
   35-40. o.

[73] Vegyesek. In: Székesfejérvár, 1872. szeptember 15.

[74] A fejérmegyei néptanítók alakuló gyűlése. In: Székesfejérvár, 1872.
   szeptember 22., 218. o.

[75] A fejérmegyei tantestület... i. m. In: Székesfejérvár, 1875. november
   10.

[76] Velinszky F.: i. m. 289. o.

[77] Velinszky F.: i. m. 292. o.

[78] Székesfehérvár városi elemi iskolák tanító-testületének tanácskozmányi
   jegyzőkönyve 1872-től 1880-ig I. könyv (Továbbiakban: Tanácskozmányi
   jegyzőkönyv) (FMLT) 1872. november 9., 1. tan.

[79] Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1877. december 22., 3. tan.

[80] Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1877. február 17., 7. tan.

[81] Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1881. december 21.

[82] Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1881. december 21.

[83] Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1885. október 28.

[84] Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1887. március 31.

[85] Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1883. március 10.

[86] Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1889. március 30.

[87] A "Fehérmegyei tantestület" életéből. (Szerk.: Gőbel János György -
   1881-1898.) 1886/87., 6. o.

[88] Gőbel J. Gy.: Mit akarunk? In: Néptanítók Lapja, 1881. április 15.,
   125. o.

[89] Peres Sándor: i. m. 257. o.

[90] Fejér vármegye főispánjának általános iratai. i. m.

[91] Tanácskormányi jegyzőkönyvek. 1881. december 21.

[92] Velinszky F.: i. m. 366. o.

[93] Értesítő a városi iskolákról 1884/85. tanév végén. Szerkesztette:
   Gőbel János György

[94] Városi és vidéki hírek. In: Székesfejérvár és Vidéke 1894/80. sz.
   (Mikrofilm. OSZK)

[95] Székesfejérvár és Vidéke 1894. június 26. (Mikrofilm. OSZK)

[96] Gőbel 40 éves jubileuma. In: Székesfejérvár és Vidéke 1894. június 26.

[97] Velinszky F.: i. m. 366. o.

[98] Velinszky F.: i. m.

[99] Halotti anyakönyvi kivonat 1903. 605. sz. lap (FMLT)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.