Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

           GŐBEL MINDENNAPJAI, PÁLYÁJA ALKONYA

  Velinszky Ferenc - tanítók visszaemlékezései alapján így írt Gőbel
mindennapjairól:

    "Minthogy igazgatói működése alatt is sok éven át vezetett
   osztályt, nem volt éppen könnyű dolga a sok osztály ellenőrzése. De
   minél több teendő szakadt vállaira, annál nagyobb kitartással
   dolgozott. Kora reggeltől késő estig az irodában, munka mellett
   lehetett őt találni. S hogy mint igazgató is tanitó maradt a szó
   legszorosabb értelmében, azt nem egy helybeli tanitó bizonyíthatná,
   a  kik  tőle  sajátították  el  a  tanítás  és  fegyelmezés
   művészetét." [92]

  Valóban, Gőbelnek még a funkcióit is hosszú felsorolni, maga a felsorolás
azonban még inkább bemutathatja sokoldalú tevékenységét:

    "Gőbel János György - városi községi elemi, polgári- és ipar
   iskolai igazgató, belvárosi elemi fitanodai főtanító, a fejérmegyei
   tanitótestület - a tanitói tanácskozmányok - és a polgári iskolák
   országos  tanitóegyletének  alelnöke,  a  fejérmegyei  állandó
   népnevelési bizottság titkára, városi törvényhatósági, iskolaszéki
   és  Eötvös-alap  központi  bizottsági, több közművelődési- és
   jótékonysági egyesület alapító- és pártoló és rendes tagja..." [93]

   (Ezen egyesületek között a legjelentősebb az Országos Paedagógiai
   Társulat.)

  Gőbel János György és családja Székesfehérvárott a Palotai utca 13. szám
alatt lakott. Családjáról csak keveset tudunk. Egy árvaházi adakozás
listáján bukkantunk rá a Gőbel család tagjainak nevére. Gőbel felesége
Krencz Katalin volt, és öt gyermekük: Gőbel Katicza, Gőbel József, Gőbel
Teréz, Gőbel Mariska, Gőbel Erzsike. (A család sorsának nyomonkövetése újabb
kutatásokat igényelne. Mindössze annyit tudhatunk, hogy Gőbel egyetlen fia,
József orvosnak tanult, és Budapesten volt kerületi orvos a századfordulón,
a X. kerületben, Teréz utca 4. szám alatt lakott.)

  1894-ben volt Gőbel tanítóskodásának 40 éves jubileuma. Székesfehérvárnak
Gőbel ekkor az egyik legkiemelkedőbb és legközismertebb személyisége volt,
sőt országosan is ismert volt számos kezdeményezése, tevékenysége. 1894.
június 24-én délelőtt 9 órától a polgári leányiskola dísztermében fényes
ünnepséget rendeztek Gőbel János György jubilálásának tiszteletére. Érdemes
ismét beleolvasnunk az akkori lapokba, hogy megtudjuk, hogyan is ünnepeltek
egy kiemelkedő tanítót a század végén. Az ünnepély műsora a következő volt:

    "I. Reggel 8 órakor a székesegyházban hálaadó isteni tisztelet.
    II. 1. Hymnus  (Kölcseytől)  Éneklik  a polgári leányiskola
        növendékei.
      2. Üdvözlő beszéd. A székesfehérvári községi tanitótestület
        nevében tartja: Greizinger Márton, főtanitó úr.
      3. Üdvözlő dal. Éneklik a polgári leányiskola növendékei.
      4. A községi elemi iskolák fiú növendékei nevében üdvözli:
        György János, a belvárosi elemi iskola növendéke.
      5. A községi elemi iskolák leány növendékei nevében üdvözli:
        Pál Júlia, a belvárosi elemi leányiskola IV. osztályos
        növendéke.
      6. Az ipariskolai tanulók nevében üdvözli: Bóka István, II.
        osztályu tanuló.
      7. a polgári leányiskola növendékei nevében üdvözli: Kilter
        Katicza, III. osztályu tanuló.
      8. Volt tanitványai nevében üdvözli Klökner József úr.
      9. Szózat (Vörösmartytól) Éneklik a polgári leányiskola
        növendékei.

       Székesfehérvárott 1894. június hó.

                  Az ünnepélyt rendezőbizottság." [94]

  Az ünnepélyen nagyon sok tisztelője vett részt, az egykori tudósítások
alapján sokan csak a folyosón kaptak helyet.

    "Az ünnepelt családján, hozzátartozóin és a tanitókaron kívül
   ott  láttuk  a  város  számos  notabilitását, a legelőkelőbb
   hölgyközönséget. (nevek felsorolása) ... továbbá a sajtó képviselői
   és számos volt tanítványa ugy a városból, mint vidékről. Számosan
   táviratilag vagy levélben üdvözölték a jubilánst." [95]

  Gőbel maga nem volt az ünneplés híve, ennek itt és most is hangot adott,
de máskor is, azelőtt is, több alkalommal. Személyiségének megismeréséhez
még közelebb juthatunk, ha ezen az ünnepségen előadott - általunk utolsóként
felidézett - beszédéből idézünk.

    "Igen tisztelt kartársak!

    Önök ma, betöltött 40 évi tanítói szolgálatom alkalmából tüntető
   módon  ünneplik  csekélységemet.  Hogy  miért  találták  ezt
   kívánatosnak,  nem  tudom,  hisz  önök  már  adtak  korábbi
   jókivánataiknak kifejezést, és ezzel én nagyon megelégedtem, első
   sorban Önök az én tanúim, hogy semmit nem ambitionáltam, semmit nem
   kerestem, semmit nem kértem. De ha Önök tisztelt kartársak, ennek
   daczára ma ujból s fényesen ünnepelnek, ez már nem illetheti az én
   csekély személyemet, hanem történik a tanitói állás reputatiója, a
   tanitó-testület renomeja szempontjából, úgy, hogy az ünnepség
   fényét  és  erkölcsi  súlyát  magam  is  az  igen  tisztelt
   tanitótestületre hárítom." [96]

  Gőbel beszédében elmondta még, hogy a népnevelés ügyét valóban igyekezett
előremozdítani, és amennyiben ebben eredményeket ért el, az nemcsak neki
köszönhető, hanem mindenki másnak is (- tanítótársainak, feljebbvalóinak, a
szülőknek), akik segítségére voltak, támogatták, gondolatait megértették.
Tanítótársait  kérte,  hogy  igyekezzenek a közösen elért vívmányokat
fenntartani és fokozni.

  Beszédének  bizonyos  részletei akár ma is elhangozhatnának kisebb
változtatásokkal:

    "A nemzet szellemi és anyagi erejének növelése, a művelődés
   általános terjesztése tekintetéből a néptanitókra nagy és fontos
   feladat vár; nagyobb és fontosabb, mint sok más állásban. A nép
   zömének a legszükségesebb ismereteket a népiskola nyújtja." [97]

  1896-ig tanított Gőbel, amikor

    "42 évi tanítói működése után az iskolaszék felmentette őt a
   tanitástól, s azóta minden erejét a városi iskolák igazgatásának
   szentelte 1902-ig, a midőn megrongált egészségi állapota miatt
   nyugalomba vonult." [98]

  Gőbel nagyon rövid ideig élvezhette a megérdemelt pihenést, 1903. július
30-án, délben, Székesfehérvár Palota utcai 13. szám alatti lakásában 67 éves
korában elhunyt, halálának oka: "ütér elmeszesedés". [99]
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.