Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

               GŐBEL KITÜNTETÉSE

  1881-ben Gőbel János Györgyöt az összes városi népiskolák igazgatójává
választották.  Ugyanebben az évben Ferenc József arany érdemkeresztel
tüntette  ki,  a  közoktatási  miniszter  pedig  felhatalmazta  őt a
történettudományi tárgyak tanítására a városi polgári iskolákban.

  Kolossváry Miklós, Fejér megye királyi tanfelügyelője terjesztette elő
kitüntetésre  Gőbelt a főispánhoz (Szőgyér Marich László), aki aztán
a megfelelő életrajzi adatok összegyűjtése után, felterjesztette a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez. Kolossváry így írt a főispánnak:

    "Nagyméltóságú Főispán Ur! Kegyelmes Uram!

    ki éber figyelemmel kíséri a bölcs kormányzatára bizott Fejér
   megye- és városának összes közügyeinek fejlődését, s a ki a
   közügyek szolgálatában szerzett érdemeket megjutalmazás nélkül
   hagyni nem szokta és magas pártfogását az érdemektől soha meg nem
   tagadja nem veendi tisztelettel alol irottnak rossz néven, ha
   nagyméltóságod  magas  figyelmét  egy  oly  egyénre irányozni
   bátorkodék,  ki  szilárd jelleme, törhetetlen buzgalma, jeles
   képessége által kortársai büszkesége, a jó tanitó minta képe.
    E férfiú Gőbel J. Gy., a belvárosi iskolákban a fiú osztályokban
   működő tanitó, a fejérmegyei tantestület buzgó elnöke... (Itt rövid
   életrajz következett, és Gőbel tetteinek méltatása.)... de nem csak
   tettel, irásban és szóval iparkodik szeretett pályájának használni,
   hanem  a  mennyire tudományos készülődése és öt tagból álló
   családjának  tisztességes  eltartásával  megtakarítást  tehet,
   anyagilag is kitűzött célját előmozdítani iparkodik. stb." [90]

  Kitüntetését  Gőbel  1881. október 20-án kapta meg, mint erről a
tantestületi tanácskozmány jegyzőkönyve is beszámolt:

    "Mindjárt az ülés megnyitása után Greizinger M. főtanitó úr
   lelkes szavakkal üdvözli elnöklő igazgató urat, a városi közs.
   tanitói kar nevében, mint aki 28 éves tanitó pályáján szerzett oly
   sok  és  szép érdemeinek elismerése jeléül, ő Felsége által
   aranykeresztel lőn kitüntetve." [91]

  A kitüntetést ugyanezen az ülésen Havranek József adta át, aki a város
polgármestere volt akkor, és királyi tanácsos.

  Gőbel a kitüntetés átadása után köszönő beszédet mondott, melyben
méltatta  tanító  őseit,  és  valamennyi tanítótársát. (Ezen a magas
kitüntetésen kívül több alkalommal is kitüntették Gőbelt, erre vonatkozóan
is folynak további kutatásaink.)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.