Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

             FEJÉRMEGYEI TANÍTÓEGYLET

    "(Eötvös)... már 1867. július 3-án felhívást bocsátott ki a
   "népnevelési egyletek" megszerzésére, s az egyletek tevékenysége
   elé nagy reményekkel tekintett. A megyéhez küldött alapszabály-
   tervezetében ezeknek az egyleteknek a célját abban látja, hogy
   "tanácsadással,  buzdítással,  erkölcsi  befolyással és anyagi
   segélyezéssel" mozdítsák elő a népoktatás fejlődését." [71]

    "Az 1868. évi XXXVIII. ter. 147 paragrafusa kötelezi a községi
   tanítókat egyesületek alkotására, de szabályzatot nem adott az
   egyesületeknek a miniszter, csak 1872-ben. (Pauler Tivadar) E
   szabályzat  nevezett tanítókat kötelezi, hogy tankerületenként
   testületté alakuljanak. E testületek czélja az iskolai nevelés és
   tanítás előmozdítására tartozó ismeretek gyarapítása, a tanítás
   módszerének megvitatása s terjesztése a tanitók között; az iskolai
   rendbontás és fegyelem köréből értekezés tartása; a tanitási
   eszközök javítását, szaporítását, terjesztését czélzó javaslatok
   készítése; agg tanitókat s a tanitók özvegyeit és árváit segélyező
   alap alkotása. Munkálkodásuk rendjét, módját s az eredmények
   közlését maguk határozzák el." [72]

  Fejér megyében a fentiek szellemében, az 1872. augusztusi országos gyűlés
hatására alakult meg a néptanítók egylete.

  A Székesfejérvár című lap 1872. szeptember 15-én közölte az örvendetes
hírt:

    "A megyei néptanitó-egylet alakuló gyűlését holnap, vagyis
   16-án, délután 3 órakor tartandja a városház nagytermében." [73]

  Érdekes beleolvasnunk az akkori megyei lapokba, hogy hogyan tudósítottak
az eseményről. Az egylet megalapítása Kolossváry Miklós tanfelügyelő nevéhez
fűződött. A 4 év késlekedés okáról ő (aki az elnök lett) az alakuláskor így
beszélt:

    "A megyei tanitóegylet meg alakulását azért halasztotta ez
   ideig, hogy az ellene irányult törekvések elmaradását várta, mivel
   nem akarta az egylet létét kockáztatni,..." [74]

  Az egylet egy háromtagú küldöttséget választott, akik Szögyény-Marich
Lászlóhoz mentek, hogy vállalja el a védnökséget az egylet felett.

  Bár az egylet átvette a kidolgozott szabályzatot, tagjait többször buzgó
munkára, az egylet körének kiszélesítésére szólították fel, mégsem volt
igazán életképes.

  A kezdeti fellelkesedést gyors lehiggadás követte, a testület életében
két éven át tulajdonképpen nem történt semmi érdemleges. Peres Sándor
1896-ban  írott művében az 1874-es év szerepelt, mint a Fejérmegyei
Tanítótestület megalakulási éve. Alapítóként mindenütt Gőbel János Györgyöt
említették, és Peres Sándor valamint Velinszky Ferenc könyvében is úgy
szerepelt, hogy 1874-től a Tanítótestület elnöke is Gőbel volt. Ugyanakkor a
Székesfejérvár című lap 1875. november 10-i számában megjelent egy rövidke
hír, mely szerint:

    "A fejérmegyei tantestület ... közelebb tartott választmányi
   ülésében ismételve újra felkéretett Gőbel J. Gy. úr, hogy az
   elnökséget fogadja el, de Gőbel úr határozottan kijelentette, hogy
   az elnökséget nem vállalja. Helyette Bardon J. úr választatott meg.
   Mint tudjuk, a tantestületeknél mindenütt az illető tanfelügyelő úr
   viseli az elnöki tisztet, nagyon csodáljuk tehát azt, hogy ezt
   tantestületünknél nem tapasztaljuk." [75]

  Valószínűnek tartjuk, hogy Gőbel nem 1874-ben lett a tantestület elnöke,
csak később. Az ennek ellentmondó adatok amiatt állhatnak fenn, mert a XIX.
század  utolsó  évtizedében  íródtak,  tehát  akkor,  amikor Gőbelnek
Székesfehérvárott hatalmas hírneve volt. Minél több érdemet és tisztséget
igyekeztek  neki tulajdonítani a székesfehérváriak, így néha "tudatos
elvétések" is előfordultak.

  1875-től a tanácskozmányok a következő módon zajlottak:

    "minden hónap első vasárnapján, a belvárosban 10, a külvárosban
   8  órától,  két  iskola tanítói jöttek össze egy helyen. A
   jegyzőkönyvet az igazgatóhoz, s onnan az iskolaszékhez küldték fel.
   Ezenkívül voltak általános értekezletek is" [76]

  1881-ben Alaghy Dezső és Gőbel dolgoztak ki a testület számára egy
ügyrendet, az iskolaszék megbízásából. Ezt az ügyrendet szintén Velinszky
Ferenc közölte már többször idézett művében. Az ügyrend 18 pontból állt,
nagyon részletesen, pontosan és szigorúan fogalmazott meg minden pontot a
két szerző. Erre azért volt szükség, mert a tanítótestület nagyon nehézkesen
működött, a züllés és bomlás jelei mutatkoztak, az országos szabályzat és a
helyi ügyrend hiánya hozzájárult a tanítók közönyének, érdektelenségének
kialakulásához, fokozódásához. A Testület további léte kérdőjeleződött meg,
mesterségesen kellett volna a megfelelő szakmai szintet és érdeklődést
fenntartani. A tanítók puszta megjelenése is probléma volt. Gőbel és Alaghy
ügyrendje valamelyest javított a helyzeten, az igazi változást azonban az új
közérdekű témák felvetése hozzta.

    "1. A szfvári városi községi tanitók tanácskozmányait  az
   igazgató  hívja  egybe,  egyszersmind  ő  állapítja  meg  a
   tanácskozmányok tárgyainak sorrendjét.
     2. Együttes  nagygyűlés  az igazgató elnöklete alatt 1-1
   tanévben rendszerint 4 tartozik, és pedig egy tanév elején, 1-1
   karácsony és húsvét előtt, s egy a tanév végén. Ezen kívül az
   igazgató által kitűzött napokon az egyes tanodák tanítói, az illető
   vezénylő-tanítók előülése alatt nov., jan., márc. és május havában
   szintén tartanak gyűléseket, a melyeken különösen saját tanodáik
   ügyeit, tanítványaik erkölcsi viseletét, szorgalmát, előmenetelét
   beszélik meg általánosságban, mint részletesen. Szükség esetében
   rendkívüli gyűlést az igazgató bármikor hívhat össze.
     3. A gyűléseken felelősség terhe alatt minden tanító tartozik
   megjelenni.
     4. Az  ülésről  felvett  jegyzőkönyvek  8 nap  alatt az
   igazgatósághoz  beterjesztendők, ahonnan  ezek az  iskolaszéki
   elnökséghez tétetnek át.
     5. Az együttes v. nagygyűlés tárgyaihoz rendszerint mindenki
   csak egyszer szólhat. Ha fontosabb tárgynak  azonban esetleg
   külön előadója volna, ez a vita beterjesztésekor zárszóval élhet.
     6. A tárgyhoz  szólás a jelentkezés  szerinti sorrendben
   történik.
     7. A napirendre kitűzött tételtől eltérő tárgyról beszélni
   nem engedtetik meg.
     8. Ha  valamely  tárgy felett  a tanácskozás  kelleténél
   tovább húzódnék, az elnök a vitát berekesztheti.
     9. Ha  valamely  tag  nem a  tárgyhoz  szól,  az elnök
   figyelmezteti, s szükség esetén tőle a szót megvonni köteles.
    10. Szólót beszédében másnak, mint az elnöknek félbeszakítani
   nem szabad.
    11. Az  elnök  által tett figyelmeztetés v. rendreutasítás
   ellen felszólalni, azt visszautasítani v. vita tárgyává tenni nem
   szabad.
    12. Szót kérhetnek bármikor is azok, a kik
        a) netaláni személyes megtámadásra válaszolni v.
        b) szavaik elferdítését röviden helyreigazítani vagy az
          ügyrendre hivatkozni akarnak.
    13. A szavazás rendesen felállás által történik.
    14. Az elnök megnyitja és eloszlatja a gyűlést. Előadja a
   benyújtott indítványokat, vezeti és bezárja a tanácskozásokat.
   Felteszi a kérdést és kimondja a határozatot, őrködik a csend és az
   ügyrend megtartása felett.
    15. Az elnök a tanácskozási rend érdekében mindig szólhat, sőt
   ha  a tagok  attól  eltérnének, köteles  szólani,  őt  ezen
   beleszólásban gátolni nem szabad.
    16. Ha a gyűlés bármelyik tagja a rendet zavarja, az elnök
   őt névszerint is rendreutasíthatja.
    17. Az elnök csak a szavazatok egyenlősége esetén szavaz.
    18. A jegyzőkönyv hitelesítésére  minden  közgyűlés kéttagú
   bizottságot  küld ki a maga  kebeléből, v. hitelesíttetik a
   jegyzőkönyvet, ha az készen van, azonnal." [77]

  1872-1890-ig állnak rendelkezésünkre tanácskozmányi jegyzőkönyvek, melyek
lapjain nyomon követhetjük azt, hogy kik voltak a testület tagjai, és milyen
témákkal, problémákkal foglalkoztak a 18 év ülésein. A testület első elnöke
Janny József volt, Gőbel a 10 másik főtanító között foglalt helyet (1872/73.
osk.  év).  Pillantsunk bele a jegyzőkönyvbe, az 1872. nov. 9-i 1.
tanácskozmány anyagába. Az alábbi témák merültek fel ezen az ülésen:

  1. Az ismétlőiskolák ügyének rendezéséről
    I. (vasárnap 8-12-ig télen, 9-12-ig nyáron)
    II. (fiúk különválasztandók a lányoktól)
   III. (osztályonként fél öl tüzifa kérelmeztetik a fűtésre)
    IV. (tanítók fizetését a fentiek miatt 100 frt-al kell legalább
      emelni!)
  2. Honvédek és felnőttek tanítása (esti órákban, együtt)
  3. Fegyelmi eljárásokban a szülők és tanítók közti viszony rendszabályai.
  4. Fűtés és seprés az iskolákban (a főtanító cselédje végzi továbbra is.
  5. Az igazgató sürgette a hanyag iskolalátogatók névsorát. [78]

  1873. november 16-án, a 3. tanácskozmányon Janny Józsefet és Gőbel János
Györgyöt  választották  meg a megyei iskolatanács tagjaivá. (1876-ban
újraválasztották) (másfél éve tanított ekkor Gőbel Székesfehérvárott, igen
rövid idő alatt vívta ki tehát munkájával társai elismerését. Ettől kezdve
pályája egyre inkább felfelé ívelt.)

  1872-80 közötti tanácskozmányokon előforduló témák közül néhány: többször
merült fel a tanítók pontosságának, felkészültségének problémája; szó esett
a  faiskolák  terjesztéséről  és kezeléséről, a háziipar tanításáról,
költségvetési tervezetek kidolgozásáról. Gőbel tevékeny részt vállalt a
testület munkájából, elméleti és gyakorlati tevékenysége egyaránt jelentős
volt. A háziipar tanításával kapcsolatosan pl. az alábbi indítvánnyal állt
elő:

    "- kéressék föl a T. Iskolaszék, miszerint e tárgyban nagys.
   Kormányzó  Urhoz  intézendő  kérelemben  kérvényezzen: 1. egy
   vándortanítót,  ki e tantárgyban itt helyben alapos oktatást
   nyújtana, 2. alkalmaztassék a tanítótestület közül egy, ki e
   tanitást  városunkban  eszközölné.  az  inditvány  egyhangúlag
   elfogadtatott." [79]

  1879-ben  Gőbel  dolgozta  ki  azt, hogy a költségvetési tervezet
összeállításánál mely tanító mely oktatási terület felelőse legyen. 6
csoportba osztotta a tanítókat:

    "I. Az iskolai butorzat állapotáról köteles beszámolni Say
   Rudolf és Janny József.
    II. Természettani tárgyak - Perényi Béla,
       természetrajzi tárgyak - Nemessányi Adél,
       földrajzi tanszerek  - Rainiss Mátyás,
       szemléltető eszközök  - Janny József.
    III. Tanulók munkái - belvárosi fitanodáknál Gőbel J. Gy.
    IV. Tanterv, leckerend, tan- és segédkönyvek - Janny József.
    V.  A tanitók irodalmi működésének vázlatos kimutatása - Gőbel
   J. Gy. és Bardon József.
    VI. A városi iskoláknak rajzai - Schulcz Ferenc,
       statisztikai kimutatások - Say Rudolf és Janny József." [80]

  Az 1880-as évek jegyzőkönyvei arról tanúskodtak, hogy egyre nagyobb
figyelmet kellett fordítani a tanítók viselkedésére. Egyrészt az üléseket is
arra akarták felhasználni, hogy egymás ellen beszédeket intézzenek, másrészt
a sajtót is bevonták az egymással szembeni rágalmazásokhoz, mint fontos
eszközt.  Gőbel  (ekkor már valóban ő az elnök) gyakorta fakadt ki
nagyonélesen a tanítók önzése, perpatvarkodása ellen, számos alkalommal
figyelmeztetett arra, hogy energiájukat ne az egymás közti veszekedésekben
pazarolják el, hanem fogjanak össze és valóban az oktatásügy előmozdítása
legyen az, amin munkálkodjanak! Gőbel még olyan ügyben is óvatosságra
intette  tanítótársait,  amely  a  tanítók  névnapjával  kapcsolatos:
tiszteletlennek  tartotta,  hogy tanítójuk névünnepének közeledtével a
gyermekek pénzt "hordanak össze", és ajándékokat vettek. Óva intette a
tanítókat az ilyen ajándékok elfogadásától. Külön kellett arra a miniszteri
rendeletre is figyelmeztetnie a tanítókat, hogy a

    "tanításra  kiszabott órák kezdete előtt 1/4 órával előbb
   kötelesek az iskolában megjelenni." [81]

  A tananyag feldolgozása és beosztása is állandóan visszatérő témája volt
a tanácskozmányoknak. Gőbel 1881-ben arra kérte a tanítókat, hogy a
vezérkönyvtől ne szakadjanak el a tanítás során, tapasztalatait említette,
tanúja volt, mikor egyik társa a májusi hónapi tananyagot novemberben
dolgozta fel. [82] 1885-ben Gőbel ismét felvetette a tananyag előadásával
kapcsolatos észrevételeit:

    "25 p. - Iskolalátogatások alkalmával szerzett tapasztalatai
   alapján kéri az elnök a tanácskozmányt, hogy minden egyes tantárgy
   előadásával készüljenek el a felvett tananyagból; a magyarázat
   legyen eléggé bő, részletes és világos, hogy a gyermekek könnyen
   megérthessék azt, amiről szó van." [83]

  1887-ben Gőbel a helyesírás-tanítás módszertanáról tartott előadást a
tanácskozmányon.

    "Saját tapasztalata alapján elmondhatja, hogy a gyermekek a
   helyesíráshoz legjobban hozzászoknak azáltal, ha naponta 8-10 sort
   lemásoltatunk velük. Ezen eljárását, melyet már évek hosszú során
   keresztül sikerrel alkalmaz, melegen ajánlja, egyúttal kéri, hogy
   úgy a helyesírás, - mint az értelmes olvasás elsajátíthatása
   czéljából a körülményekhez képest minden rendelkezésre álló eszköz
   felhasználtassék." [84]

  A tanácskozmányoknak - fentieken kívül - volt egy másik fontos, állandóan
visszatérő témája: az iskolai fegyelem fegyelmezés kérdése. Gőbel ebben a
témában is szószóló, tanácsadója volt kollégáinak. Több alkalommal feddte
meg azokat a társait, akik a gyermekek fejébe a tudást "vesszővel akarták
beleverni". Intett a türelemre, és felszólított arra, hogy tartsák be a
vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiadott elveket és szabályokat a
fegyelemgyakorlásról. Idézzük fel az alábbiakban ezeket az elveket!

    "1. Tanítványait  a  tanitó  nyájassággal,  szeretete  és
   igazságossága által édesgesse, és csatolja magához; velök bánása,
   figyelmeztetése, sőt feddése is mindig szelíd, rendreutasítása és
   büntetése nem durva, hanem komoly legyen; kerülje az illetlen
   kifejezéseket, az indulatoskodást és a verést.
     2. A fegyelemgyakorlás legbiztosabb és leghelyesebb eszköze a
   tanítási módszerben, a gyermekek figyelmének lekötésében s azoknak
   okos módon való foglalkoztatásában áll. Az oly tanitó, ki feladatát
   lélektanilag érzi és gyakorolni tudja, büntetési eszközökre ritkán,
   sőt nem is szorul.
     3. A tanitónak jól meg kell különböztetni a gyermeknek a
   tanulás elhanyagolásából eredő hibáit erkölcstelenségekből származó
   vétségektől; amazokat szelíd vagy komoly figyelmeztetéssel; ezeket
   szigorú komolysággal kell javítania. A tanitó mindenek felett arra
   törekedjék, hogy kihágásra vezető s a büntetést maga után vonó
   minden alkalmat előrelátással s okos előintézkedésekkel előzzön
   meg.
     4. A tanuló durvaságából származó kihágásait, daczoskodását,
   erkölcstelen beszédeit, a mások tulajdonának megsértésére czélzó
   hajlamát s több efféléket, ha atanitó egyedül (vagy ahol több
   tanitó működik együtt, közösen) megjavítani nem tudná, az esetben
   az ügyet az iskolaszéknek kell bejelentenie.
     A fegyelmi eljárás fokai:
      1. Szeretettel és komolysággal való intés magánosan.
      2. Az ily megintésre nyilvánosan való figyelmeztetés.
      3. Megpirongatás magánosan.
      4. Megpirongatás nyilvánosan.
      5. Székből kiállítás
      6. Tanitási óra utáni fennmarasztás éheztetés nélkül.
      7. Tanitási óra utáni fennmarasztás éheztetéssel,
        megjegyezvén, hogy a fennmaradás csak nappali
        órákra terjedhet ki.
      8. A szülőknek szó- vagy levélbeli értesítése.
      9. Bejelentés az iskolaszéknek végintézkedés végett." [85]

  A számtalan alkalommal emlegetett, idézett szabályok Gőbel felszólalásai
ellenére a túlzott szigor, a nyomokat hagyó testi fenyítés nem tűnt el,
tovább élt, mint hibás fegyelmezési módszer. A tanórai rendre és fegyelemre
is több ízben kellett kitérni az üléseken. Többszöri beszédtéma volt, hogy
mikor kell a gyermekeket szünetre kiengedni (általános vélemény volt az,
hogy két óra megtartása után) és az, hogy az 5 percnyi szünetet egyetlen
tanító se hosszabbítsa meg 10-15 percre, mert különben hátrányt szenved az
oktatás. [86]

  A tanítótestület évek során végzett tevékenységét hosszasan elemezhetnénk
még, számos témát említhetnénk a fentieken kívül, melyekkel az egylet
működése során foglalkozott. Külön lehetne összegezni azoknak a tantárgyi
pályázatoknak témáit és eredményeit, melyeket a testület tagjai között sok
ízben meghirdetett. Jelen dolgozatunknak azonban mindez nem lehet célja,
csupán annyit akartunk felvillantani a testület tevékenységéből, amennyiből
kiderül az, hogy Gőbel János György személyisége meghatározó jelentőségű
volt minden vonatkozásban a Fejérmegyei Tanítótestület életében.

  Gőbel - elnöksége alatt - a tanácskozmányokat megnyitó beszédeiben a
megyei konkrét feladatokon kívül mindig elemezte az országos helyzetet. Pl:
1886-ban így beszélt:

    "Mindenre van nálunk pénz, csak iskolákra nem; ezek sorsa
   vajúdik legtovább, megoldást csak a végső szükségben, gyakran
   kényszer mellett találnak. Nevezhetnénk meg községet, hol a falusi
   vendéglőt hamarabb s több csinnal építették fel, mint bedüléssel
   fenyegető iskolaházukat, gyermekeik művelődés templomát." [87]

  Gőbel komolyan, folyamatosan foglalkozott a testület működési gondjaival,
a tanítók passzivitásával, és erről nemcsak megyei szinten adott többször
tájékoztatást, de beszámolt róla küldöttként az országos tanító-gyűlésen is,
valamint a Néptanítók Lapja hasábjain.

    "Tanitó-egyleteink élete - tisztelet a kivételnek - legtöbbnyire
   meddő s vontatott. Szivökbe pillantva látjuk, hogy a nagy hű-hóvali
   megalakulás stádiumán tul a lelkesedés s kitartó érdeklődés tüze
   csakhamar  lelohad.  Gyűléseik  néptelenednek,  s  gyérülnek;
   értekezőket, előadókat ugy szólva kötéllel kell fogni, s az egyleti
   kötelezettségeket,  tagdíjakat elviselhetetlen tehernek kezelik
   csakhamar tekinteni. S ha egykor-máskor mégis adnak némi életjelet
   magokról, ugy köszönhető ez hehány ügybuzgóbb kartársnak, kik még
   fel-birják a haldokló testet galvanizálni." [88]

  1895. május 15-én jelent meg Peres Sándor felhívása a Néptanítók
Lapjában, melyben kérte az országban működő tanítóegyleteket, hogy küldjék
el részletes adataikat testületükről, hogy így elkészülhessen a korai
tanítóegyesületek történetéről szóló könyve a Milleneumra. Fejér megyéből is
elküldték az adatokat, résztémánk lezárásául álljon itt ezen kimutatás:

    "Fejérmegyei Tanítótestület. (Hivatalos, általános, 1874.)

   - Székesfehérvár - 209 tag 1874-ben 111 tag
   - 1 frt 20 kr - könyvtára 1076 mű, 1000 frt
   - 1520 frt 84 kr vagyon - segélyalap 3695 frt 35 kr
   - Tanítói árvaházra s más jótékony egyesületeknek adott 7275 frt-ot
    Székesfehérvári, moóri, vaáli, adonyi, sárbogárdi kör
   - Magyar (hivatalos nyelv)
   - Tartott 21 közgyülést
   - 1874-ben elnök Gőbel J. Gy., főjegyző Bardon József, aljegyző
    Endrey Ferencz, pénztáros Tóth József, ellenőr Anyeli József.
   - 1894-ben tiszteletbeli elnök Gőbel J. Gy., főjegyző elnök Szirber
    József, alelnök Magó Károly, Pesznedeer József, Wagner Antal,
    jegyző Weisenfeld János, Dénis béla, pénztáros Cseszrek jános,
    eő. Lenzerits Antal, könyvtáros Mattesz Mihály." [89]
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.