Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

                 PUBLIKÁCIÓI

              (1870-es 1880-as évek)

  Mint fentebb említettük, az 1870-es és 1880-as évekre volt tehető Gőbel
János György legtermékenyebb időszaka, publikációit és könyveit illetően is.
Szinnyei szerint 148-ra volt tehető Gőbel cikkeinek száma (Velinszky szerint
200-nál több), ezek nagy részét ebben a két évtizedben írta. Publikált a
Tanodai  Lapokban, a Néptanítók Közlönyében, az Antonómiában, a Heti
postában,  a  Néptanítók  Lapjában  (1868-69;  1881;  1883; 1886), a
Székesfejérvárban, a Székesfejérvár és Vidékében, a Magyar Paedagógiában, a
Paedagógiai Szemlében, az Iskolai Értesítőben stb. Kisebb terjedelmű cikkei
aláírásakor  általában  nem a saját nevét használta, hanem álneveket
(Bakonyszéli,  Székesfehérvári,  Gamma,  Adonyi,  Gajavölgyi,  Erdei,
Igazságszerető). Amikor azonban valamilyen fontos kérdésben kellett állást
foglalnia, véleményt nyilvánítania, akkor általában valódi nevét írta alá.

  Négy önálló munkája is megjelent, melyek témáját számos cikkében is
kifejtette, feldolgozta: A nevelésről a népiskolában (Székesfehérvár, 1879);
Az  iskolai  és  népkönyvtárak (Székesfehérvár, 1879); Az iskolai és
népkönyvtárak  (Székesfehérvár,  1879);  Janny  József  emlékezete
(Székesfehérvár, 1893).

  Gőbel számos cikke szólt a nemzetiségek magyarosításáról, pontosabban
arról, hogy Magyarországon minden ember ismerje a magyar nyelvet (is). Szólt
ezen magyarosítás pedagógiai módszereiről is, - óvodák létesítésével,
gyermekcserével vélte ezt többek között elérhetőnek. Történelmünk értékelése
során a dualizmus-kori erőszakolt magyarosítás az egyik legsötétebb pont.
Ezt a tényt valóban nem lehet vitatni, ám azt, hogy ez mennyire káros a
nemzetiségi népcsoportokra, akkor, az adott történelmi helyzetben csak
nagyon kevés ember ismerte fel, és általában ők sem adhattak hangot
kétkedéseiknek. A magyarosítás hívei azonban nem gondolkodtak mindenben
azonos módon. Gőbel, aki a kormányzatnak élete végéig a magyarosítást nem
mindenáron, nem drasztikus célokkal kívánta elérni. Egy cikkében, 1876.
januárjában ezt írtja:

    "Idegen  ajku  községeink tőszomszédságában magyar községek
   feküdvén a közös ügyekbeni gyakori találkozás, a többi tekintetbeni
   egymásra  szorulás, közlekedés, hatóságaink magyar nyelvezete,
   megyei magyar székvárosunk stb. mind olyan körülmények, melyeknek
   tiszta felfogása haladéktalanul sürgeti idegen ajkú községeink
   magyarosodását. (...) Practicus világban élvén, practicus módok
   fognak bennünket leginkább czélhoz vezetni." [28]

  Gőbel a fokozatos magyarosítás mellett fontosnak tartotta a német kultúra
ápolását, megőrzését is. Nemcsak a németekre nézve tartotta kivánatosnak a
magyar nyelv és kultúra elsajátítását, megismerését, de fordítva is. Ezért
akart gyermekcserét magyar és német nyelvű családok között, és ezért
tanított ő maga is pályafutása során mindvégig német nyelvet, illetve
tartotta fontosnak más idegen nyelvek elsajátítását is. A magyarosítással
kapcsolatosan a Székesfejérvár című lapban 1876. februárjában vita is folyt,
melyet Gőbel fentebb idézett cike váltott ki. A vitához többen hozzászóltak,
a téma a gyermekcsere volt.

  Gőbel tetteinek súlypontját nem a fentiek adták, jellemzőbb fáradozása
volt a gyermekek erkölcsi nevelése, korszerűbb oktatása terén, ezenkívül a
felnőttek "művelésével" is sokat foglalkozott. Az egyik jelentős terület,
ahol Gőbel maradandót alkotott: az iskolai takarékpénztárak ügye volt.

  A takarékpénztárak megalakításának gondolatát Magyarországon Weisz B.
Ferenc tette fel amint ez az országos pedagógiai szaklapokban nyomon
követhető volt. Fejér megyében, és Székesfehérváron "Gőbel János György neve
az, a melyet első sorban említenünk kell, mint olyant, a melyhez a
székesfejérvári iskola takarékpénztárak története szoros összeköttetésben
van." [29]

  Gőbel így írt a takarékpénztárakról a Székesfejérvár című lap 1876.
március 22-i számában:

    "Az iskolai takarékpénztárak eszméje harczot keltett (...). Két
   tábor alakult; az egyikben az új intézmény védői, a másikban annak
   ellenesei  foglaltak helyet (...) Az iskolai takarékpénztárak
   szükségét  épen azon körülmény kelti joggal életre, mivel a
   nevelkedő gyermekek a nagyok rosz példájában csak pazarlást, a
   pénz- s vagyonnali könnyelmű bánást stb. látnak. Az iskolai
   takarékpénztáraknak  nem  czéljuk  a  nevezetesebb  tőkék
   letéteményezése, hanem a filléreknek későbbi szükséges dolgokra
   összegyűjtése  által a takarékosságnak gyakorlati alkalmazását
   előmozdítani." [30]

  Gőbel abban látta a tanítók ellenkezését a takarékpénztárak ügyében, hogy
maguk is rosszul éltek, családjukat a tanításért kapott fizetésből nehezen
tudták eltartani, ezért nem örültek annak, hogy szabadidejükben - ahelyett,
hogy valamilyen pénzkereseti formához nyúlhatnának - takarékpénztárokkal is
kellett  foglalatoskodniuk.  Cikke  további  részében  megcáfolta  az
ellenvéleményeket,  komoly  megfontolásra  buzdított. Egy másik, ezzel
kapcsolatos cikkében így írt:

    "Kit napjainkban takarékossá kivánunk nevelni, kell, hogy ideje
   korán alkalmat adjunk neki az abbani gyakorlatra, hogy az, hosszú
   megszokás által második természetévé legyen. (...) Az iskolai
   takarékpénztárak czélja: a gyermekben a takarékosság szép erényét
   felkelteni, edzeni, azt vérré változtatni, megtanitani őket vágyaik
   fölött uralkodni, - saját megtakaritott filléreiket nagyrabecsülni,
   - azokon nemesen örülni, - azokkal hasznosan cselekedni tudni...
   elég jókor gondoskodván így egy egészséges, a nemzet szellemi s
   anyagi fennállását biztositani képes nemzedékről." [31]

  Velinszky Ferenc fentebb már idézett művében arról írt, hogy Kolossváry
Miklós kir. tanfelügyelő már 1876. július 14-én írt az iskolaszéknek, az
iskolai  takarékpénztárak  meghonosítása  érdekében  és  módozatainak
megállapítására, 4 évig azonban nem történt semmi érdemleges. Velinszky
szerint azért, mert az "eszme nem volt még elég érett". [32] Ekkor, 4 év
után vette kezébe Gőbel az ügyet, és

    "1880. szeptember 19-én az iskolaszék engedelmével a belvárosi
   fiúiskola II. osztályában megnyitotta az iskolai takarékpénztárat,
   s annak állapotáról december 27-én részletes jelentést adott be az
   iskolaszékhez. E jelentés közöltetett a tantestülettel, s az
   újságok útján a nagy közönséggel, és hatása nem is maradt el, a
   mennyiben  még  azon  tanévben a belvárosi leányiskolában, a
   palotavárosi I. kerületi, a fővárosi és az olajutcai iskolákban
   honosodott meg az iskolai takarékpénztár". [33]

  Láthatjuk tehát, hogy Gőbel tevékenysége megmozgatta az egész város
iskoláit, ez megfigyelhető volt életének további tetteinél is. Sok-sok
munkája alapján alkothatunk róla teljes képet, mely kép megmutatja vezető
szerepét a város és megye dualizmus-kori oktatásügyében. Fontos szín ehhez a
képhez a takarékpénztárak megalapítása.

  1882.  február  22.  és  október  17. között a városi iskolaszék
tanácskozmányain gyakran foglalkozott az üggyel, Say Rudolf közreműködésével
Gőbel készítette el a szabályrendeletet, mely így hangzott:

    "1. A tanitó, ki iskolájánál az  iskolai takarékpénztárat
   felállitani és kezelni kivánja, erre nézve az igazgatóság útján
   felhatalmazást kér az iskolaszéktől.
     2. Az iskolai takarékpénztár csak a rendes tanórákon kivül
   kezelhető, de mindenkor az iskola valamely alkalmas helyiségében.
   Az időt a kezelő tanitó szabja meg.
     3. A kezeléshez szükséges nyomtatványokat és könyveket az
   iskolaszék adja.
     4. Betét gyanánt a legkisebb összeg (1 kr) is elfogadtatik.
     5. A betett összeg bejegyeztetik a naplóba, a számozott betéti
   évbe és főkönyvbe.
     6. Az iskolai takarékpénztárba begyűlt összeg, ha az 1 frt-ot
   meghaladja,  a  napló  lezárása  mellett  hetenkint  egyszer
   elhelyeztetik a takarékpénztárba.
     7. A  takarékpénztártól  nyert  betéti  könyvecskét  a
   kezelő-tanitó őrzi.
     8. A tőke kamatai az iskolaszéknek teendő előleges jelentés
   mellett  szegény  gyermekek  javára  (ezt a pontot  1883-ban
   módosították: a kamatok hová-fordítását ettől kezdve az iskolaszék
   határozta meg) fordíttatnak. A kamatok felhasználásáról a kezelő
   tanító okmányokkal igazolt jelentést tesz az iskolaszéknek.
     9. Betett  pénzét a gyermek csak szüleitől v. gyámjától
   hozott irásbeli engedélylyel, s mindenkor a hét végén veheti ki.
    10. A tanév  végén a  főkönyvben  minden  egyes  gyermek
   betétei összegeztetnek, s igy a főkönyv alapján készitett számadás
   a naplóval és a főkönyvvel együtt julius 15-ig beterjesztendő az
   iskolaszékhez.
    11. Az iskolaszék  a beterjesztett számadást megvizsgálja,
   s ha rendben találja, a felmentvényt a kezelő-tanitónak megadja.
    12. Az iskolai takarékpénztár összes  vagyonáért a kezelő
   felelős.
    13. Az  iskolai  takarékpénztár  állásáról  az  iskolaszék
   ellenőrzési fokánál és kötelességénél fogva évközben is bármikor
   tudomást szerezhet magának.
    14. Ha az iskolai takarékpénztár kezelésétől a tanitó bármely
   oknál fogva  vissza akar lépni, ezt az igazgatóság útján az
   iskolaszéknél előlegesen bejelenti, s ha az a felmentést megnyerte,
   zárszámadásával együtt beterjeszti a kezelésnél használt naplót és
   főkönyvet.
    15. Ezen szabályzat  minden iskolának megküldetik  egy-egy
   példányban." [34]

  A szabályzat pontosan, alaposan átgondoltan fogalmazódott meg, vitatható
pontot aligha találhatnánk benne. Az iskolaszéknek központi szerep jutott a
takarékpénztárak működtetésében, így a szék - és tulajdonképpen maga Gőbel,
hiszen ő volt az elnöke -, biztosította magának azt, hogy az ügyet a saját
kezében foghassa össze.

  A belvárosi fiúiskola betétállományáról (itt Gőbel volt az iskolai
takarékpénztár kezelője) szintén Velinszky közölt kimutatást: 1880/81-es
tanévben 64 volt a betevők száma, 210 forintot takarítottak meg, 1881/82-ben
56 betevő 138 frt-t, 1882/83-ban 62 betevő 169 frt-t, 1883/84-ben 34 betevő
86 frt-t (ebben az utolsó tanévben érthetetlen módon csökkent a lelkesedés).
Gőbel 1882-ben a Magyar Paedagógiai Szemlében számolt be "Nem várt eredmény"
címmel az iskolai takarékpénztárak elért eredményeiről városában.

  Az iskolai takarékpénztárak országos fejlődéséről adatokkal számolt be az
1886-os Paedagógiai Encyclopaedia:

    "Az  eszmék  megtisztulása  és a felső köröknek általános
   érdeklődése közepette a hazai népiskolákban is sűrűbben keletkeztek
   az iskolai takarékpénztárak, úgy, hogy még 1876-ban 13 helyen, 15
   iskolában volt takarékpénztár 32 kezelővel, 2621 tanulóval, 13.337
   frt megtakaritott összeggel, addig 1884 közepéig már 541 iskolában
   van takarékpénztár, melyeket közel 900 tanitó kezel, úgy, hogy a
   megtakaritott pénzösszeg a 200.000 frt-t túlhaladja." [36]

  A Magyar Paedagógiai Szemlében Gőbel üdvözölte a Hamburgban tartott,
német tanítók által összehívott gyűlés eredményét, mely szerint ifjúsági
(tehát nem iskolai) takarékpénztárak állítandók fel, és megengedik, hogy
ezeket a tanító is kezelhesse. [37]

  Gőbel János György életének másik nagyon fontos ténykedése volt a
könyvtárak elterjesztése a megyében. Rengeteget dolgozott mind az ifjúsági,
mind a népkönyvtárak létrehozásáért. Hogy miért volt mindez annyira fontos
ügy, világosabbá válik, ha elolvasunk egy korabeli írást Magyarország
műveltségi állapotairól:

    "A népben a legelemibb műveltség azon foka, mely magasabbnak
   megszerzésére  képesítene,  az olvasni-írni tudás hiányzik; a
   középosztályban hiányzik nagyrészt a műveltség azon foka, mely a
   szükséges ismeretek megszerzése iránt fogékonnyá s így fokozottabb
   keresetre képessé tehetné; a középen is kiváló osztályoknál végül
   szintén hiányzik vagy azon általános műveltség, melyet európainak
   nevezünk, s amely egyedül képes oly magaslatra emelni, hogy
   elfogultság nélkül tanulmányozhassük saját nemzeti viszonyainkat, s
   iparkodjunk rajtuk javítani; vagy ha ez európai műveltség mai
   alakjában megvan, akkor hiányzik ismét a nemzeti nézőpont, a hazai
   ismeretek azon nélkülözhetetlen mennyisége, mely nélkül Európa
   civilizált polgárai nagy tömegében ellehetünk s mozoghatunk ugyan
   hatványos feltűnés nélkül, de európai műveltségű magyar ember
   számára soha sort nem foghatunk..." [38]

  Keleti ezen írásából nyilvánvalóan kiderült, hogy szükség volt a könyvre,
szükség volt arra, hogy olvasson (tanuljon meg olvasni) a magyar ember,
pótolva  így  hiányos  műveltségét,  azaz  a  műveltsége  hiányát. A
műveltséggyarapítás fontosságának (így az olvasás, a könyvtárhasználat
jelentőségének)  felismerése a magyarországi iparosréteg kialakulásának
következménye volt, a mind több és több ismeret-szakismeret a társadalmi-
gazdasági haladásnak égetőbb feltétele lett, mint bármikor a történelem
során. Szelle béla azt írta tanulmányában a XIX. század első feléről, hogy
ekkor

    "a tömegkönyv jellege alig változott. A falusi köznép és a
   vidéki  nemesség  nagy  többsége  változatlanul ponyvát és a
   kalendáriumot forgatta, amelynek példányszáma elérte az évi 150
   ezret,  szemben a legkiemelkedőbb munkák kimagaslónak számító
   1-2000-es példányszámával. A köznép színvonalasabb olvasmányokkal
   való ellátása még 1848-ban is csak az óhajok megfogalmazásánál
   tartott." [39]

  Eötvös második minisztersége alatt, 1867 után fokozatosan bontakozott ki
korszerű  könyvtárpolitikai  törvényjavaslatból a népiskolai könyvtárak
felállításának követelménye. Nyilván a körülmények számbavétele késztette
Eötvöst arra, hogy ezt kihagyja. Az iskolai könyvtárak alapítása ugyanis
szándékában állt. 1868. május 7-én az ő beleegyezésével jelent meg a
Néptanítók lapjában az "Alakítsunk iskolai könyvtárat" című felhívás. [40]
Szintén  Bényei  Miklós  írta Eötvösről tanulmányában, hogy már első
minisztersége idején foglalkoztatta a műveltségi szint emelésének gondolata
mindez könyvtárak elterjesztésével; és 1870-ben is azzal állt a parlament
elé, hogy hamarosan törvényjavaslatot fog előterjeszteni a könyvtárakkal
kapcsolatosan, ezen igérete végrehajtásában azonban halála megakadályozta. A
népnevelési egyleteknek is fontos feladatul szabta meg Eötvös iskolai
könyvtárak állítását. A közoktatási miniszter felhívására 1877. február 8-ig
várni kellett, ekkor hívta fel az iskolaszékeket (5412.sz./a.) az ifjúsági
könyvtárak létesítésére. Eddigre azonban a könyvtárügy már mozgalommá
szélesedett.

    "Az úttörő tanítók, a tanügy lelkes barátai s egy-két hírlapíró
   - erősen közművelődési szempontú - cikkei már a 70-es évek folyamán
   teret kapnak előbb a Pesti Napló, a Hon, a Néptanítók Lapja
   hasábjain, néhány évvel később már a Család és Iskolában, majd a
   Magyar Paedagógiában is." [41]

    "A Közoktatásügyi Miniszter rendelkezése (1877) legalább a
   községi iskolák könyvtárai számára, ha szerényebb keretek között
   is, megteremtette az anyagi alapot azzal, hogy az elemi iskolai
   tanulóktól 25, a felső népiskolásoktól pedig 50 krajcár felvételi
   díjat szedett az iskola könyvtára javára"[42]

- írta Kovács Máté. Ez a rendelkezés Székesfehérvárott

    "az e célra az iskolaszékből már előbb kiküldött 5 tagú
   bizottságot már munkában találta. E bizottságban tevékeny részt
   vett Gőbel János György." [43]

  Gőbel tehát már a rendelkezés meghozatala előtt is buzgón dolgozott a
könyvtárak létrehozásán, ezt bizonyította még az egyik 1876-os vezércikke
is, mely a Székesfejérvár című lapban jelent meg. ebben a cikkében a
népkönyvtárak szervezéséről írt, méghozzá azokról az általános alapelvekről,
melyeket a fővárosban székelő bizottság dolgozott ki.

    "1. A népkönyvtárak felállítása a népoktatási tanintézetekkel
   szerves összeköttetésben történjék; ... kezdésével lehetőleg a
   községi népoktatási tanintézetnél működő tanító bizassék meg.
     2. A népkönyvtárakat népszerű tudományos előadásokkal kell
   kapcsolatba hozni.
     3. A népkönyvtárak alkotásánál  a  felekezeti s politikai
   pártkülönbség szigorúan kerültessék.
     4. A népkönyvtárak szorosabb értelemben véve tisztán csak az
   elemi népiskolát végzett felnőtt egyének számára állíttandók.
     5. A  község  értelmisége  is  vegyen  részt a könyvtár
   vezetésében, de a nép inditványát s határozatait igyekezzenek
   érvényre juttatni, és semmit se erőszakoljanak mindaddig, még azon
   eszme számára a közvéleményt meg nem nyerték." [44]

  Ezekkel a Gőbel által összefoglalt alapelvekkel összecsengett az Iskolai
és Népkönyvtár című lap egyik vezércikke, mely azonban már két évvel később,
1878-ban születettt. Ebben az utóbbi cikkben a fentiek azzal bővültek, hogy
a tanító kijelölt új kötelességét illetően jutalmazni is kell, hogy igazán
lelkesen végezze ezt a reá rótt újabb feladatot. [45]

  A  könyvtárkezelési  szabályzat  kidolgozását  Gőbel  János  györgy
szerkesztette meg Székesfehérváron, a fenti alapelvek figyelembevételével,
de sokkal részletesebben. Amikor 1882. október 9-én a köztörvényhatóság
elfogadta az ifjúsági könyvtárak eszméjét, a szabályzat már jóformán meg
volt szerkesztve. Az iskolaszék 1883. április 24-én fogadta el.

    "1. Az ifjúsági könyvtárak az illető tanoda vezető tanítójának
   felügyelete alatt állanak.
     2. Az egyes iskolakerületeknek tanítótestülete kebeléből egy
   könyvtárnokot választ.
     3. A könyvtár állapotáról elsősorban a könyvtáros felelős.
     4. A könyvtár állapotáról a könyvtárnok 3 példányban leltárt
   készít, melynek egy példánya az iskolaszék irattárában, a második
   a vezetőtanító s a harmadik példány a könyvtárnoknál őriztetik.
   Ezen leltárokba minden új szerzemély időről-időre bejegyzendő, s az
   iskola pecsétjével lebélyegezendő.
     5. Az egyes könyvtárak könyveit csakis az illető tanoda
   tanulói használhatják.
     6. A könyvek kiszolgáltatására alkalmas napot a könyvtárnok
   ajánlatára az iskola tanítótestülete tűzi ki.
     7. A könyvtár egy héten csak egyszer van nyitva.
     8. A könyvtárnok a kivett könyvekről rendes naplót vezet,
   mellyben  úgy a  kivitel, mint a  behozatal ideje  pontosan
   bejegyeztetik.
     9. Ki-ki egyszerre csak egy munkát vehet ki a könyvtárból.
    10. A kivett könyvek egy hét múlva visszahozandók.
    11. Ha egy hét alatt a könyv be nem hozatik a kivivő tartozik
   arra a könyvtárnoknál meghosszabbitást kérni.
    12. Mindenki   tartozik   a   könyvet  oly  állapotban
   visszaszármaztatni, a mint azt a könyvtárnok kezéből átvette.
    13. Ha  valaki  az  átvett  könyvet  megcsonkitotta  vagy
   elvesztette, az okozott kárt megtériteni tartozik. Utóbbi két pont
   kinyomtatva, minden könyvbe beragasztandó.
    14. A tanév végén a vezető-tanitó közbejöttével, könyvtári
   vizsgálat tartandó, s ennek eredményéről a tek. iskolaszékkel
   leendő közlés végett a legközelebbi tanácskormányon a könyvtárnok
   jelentést terjeszt be.
    Jelen 14 pontban elfogadott könyvtárkezelési szabályzat az egyes
   iskolakerületeknek megküldetni határoztatik." [46]

  A szabályzat elfogadásával korántsem hárult minden akadály a könyvtárak
alapításával kapcsolatosan. Az iskolák mind könyvekben mind pedig pénzben
égető hiányt szenvedtek. Sürgős feladat volt tehát ennek a gondnak a
megoldása, mely a következőképpen történt:

    "... az öttagú bizottság ajánlatára kimondta az iskolaszék 1882.
   okt-ben, hogy a kik tandijat fizetni kötelesek, e díjon kívül az
   ifjúsági könyvtárak javára a külvárosokban 10-10, a belvárosi
   iskolákban pedig 20-20 krajcárt tartoznak fizetni évenkint. (...)
   Ugyanez év dec. 7-én kimondotta az iskolaszék azt is, hogy az első
   évi  bevételből  mindenekelőtt  alkalmas  könyvtári  szekrény
   szereztessék be. (...) Későbbi időben a büntetés pénzek is a
   könyvtár javára fordíttattak, s ez így van ma is. Az erre vonatkozó
   első iskolaszéki határozat 1883. febr. 27-én kelt. (...) Végre
   1885. dec. 3-án azon határozatot hozta az iskolaszék, hogy a
   takarékpénztárakból ki nem vett összegek egy év leforgása után
   szintén a könyvtár birtokába mennek át." [47]

  Gőbel János György nemcsak kidolgozta, kigondolta a fenti pénzforrásokat,
hanem személyesen is támogatta anyagilag a könyvtárak szervezését. Szintén
Velinszkynél olvashatjuk, hogy Gőbel

    "... 1881. júl. 22-én az iskolai takarékpénztár kamataiból 14
   frt-ot, később ugyanez év dec. havának első napján ismét 25 frt-ot
   (melyet az Országos Gazdasági Egyesület által a takarékpénztár
   kezeléséért kisorsolt jutalomdíj gyanánt nyert) adományozott az
   akkor  még létesítendő ifjúsági könyvtár céljaira, s ezáltal
   megvetette annak alapját a belvárosi fiúiskolában." [48]

  Az ifjúsági könyvtárak létesítésére, gyarapítására befolyt összegek a
következőek voltak:

         1885/86. tanév ---- 272 frt 21 krajcár
         1888/89. tanév ---- 264 frt 74 krajcár
         1890-91. tanév ---- 268 frt  6 krajcár
         1892/93. tanév ---- 257 frt 79 krajcár
         1894/95. tanév ---- 226 frt 26 krajcár

  A könyvállomány számának alakulása:

           1885/86. tanév ---- 1502 kötet
           1888/89. tanév ---- 2433 kötet
           1891/92. tanév ---- 3096 kötet
           1892/93. tanév ---- 3229 kötet
           1894/95. tanév ---- 3778 kötet
           1895/96. tanév ---- 4107 kötet

  A  könyvtárlátogatók  számának alakulására három tanévben találtunk
utalást:

          1885/86. tanév ---- 10.966 látogató
          1894/95. tanév ----  8.095 látogató
          1895/96. tanév ----  7.545 látogató

  (Ezen csökkenések oka valószínűleg az, hogy a kezelő tanítók a gyengébb
törekvésű tanulókat büntetésül s nagyobb szorgalomra bíztató ösztönzésül a
könyvtár használatában korlátozták.) [49]

  Az iskolai könyvtárak elterjedésének országos méretekben volt egy nagyon
jelentős akadálya, mely az 1870-es, 80-as években is fennállt még: a
gyermek- és ifjúsági irodalom csekély mennyisége. Kovács Máté így írt erről:

    "A gyermek- és ifjúsági könyvek csoportja meglehetősen szegényes
   volt. Magyar nyelven pl. 1876-ban mindössze 23, 1890-ben még mindig
   csak 27 mű" [50] jelent meg, ami a könyvkiadás egészében alig több
   1 %-nál.

  Szabóki Gyöngyi szerint:

    "A  világirodalom már klasszikussá vált néhány jól-rosszul
   lefordított alkotása mellett alig állt rendelkezésre szinvonalas
   hazai mű. (...) (Léteztek sorozatok)... e sorozatok nagyrészt
   direkt módon nevelgető, moralizáló elbeszélésekről álltak, melyek a
   pedagógia és a hétfejű sárkány összeházasításából származván - csak
   az unalmas részek átlapozására szoktatták rá a gyerekeket." [51]

  Az  "ifjúság  okítására"  szolgált  a kormány által is támogatott
ponyvairodalom, ezen típusú művek egyik fő gondviselője a már említett
Dolinay Gyula volt, aki

    "Novellákban, mesékben terjeszti a szirupos hazaszeretetet, az
   osztálybékét, hirdeti a derék mesteremberek, jószívű urak (akik a
   szegény nép atyjai) dicsőségét, elismeréssel emlékezik meg a
   deklasszált dzsentriről, aki nem szégyell dolgozni." [52]

  Arra vonatkozóan, hogy ilyen országos viszonyok közepette Fejér megyében
milyen  könyveket olvastak az iskolai könyvtárakban, nincsenek pontos
adataink - bár néhány könyvjegyzék fennmaradt - ám illúzióink sem lehetnek.
Mindenesetre bizonyos, hogy a székesfehérvári iskolák által létesített
könyvtárakban szép számmal megtalálhatóak voltak Petőfi, Jókai, Arany,
Verne, Xantus munkái, emellett természetesen a "ponyvairodalom" csekély
értékű  kötetei  is.  Gőbel személyes példával járt elől az értékes
ismeretterjesztő  könyvek és irodalmi művek elterjesztésében: többször
adományozott  könyvtárának (a belvárosi fiúiskolában) könyveket, és a
megrendeléseiben  szereplő  könyvek is gondosan voltak összeválogatva.
Gyakorta ajánlott fel könyveket szorgalmas tanulók jutalmazására is.

  A "Fejérmegyei Tanítótestület" is alapított saját könyvtárat, melynek
szintén Gőbel János György volt a lelke. E könyvtárban nemcsak pedagógiai
tárgyú műveket gyűjtöttek, de különféle tankönyveket, ismeretterjesztő
műveket, szépirodalmat is. Peres Sándor által közölt adat szerint (1896-ban)
a testület könyvtárában 1076 mű volt, 1000 frt értékben. [53]

  Gőbel - tisztségének megfelelően - rendszeresen ellenőrizte a város
könyvtárait,  és  a  testületi tanácskozmányokon többször beszámolt a
tapasztalatairól, és azokat a "könyvtárnokokat", akiknek a munkájában
kifogásolnivalót talált, szigorú szavakkal marasztalta el. Így történt
például az 1886. március 24-i tanácskozmányon is, a jegyzőkönyv szerint:

    "62/6,  Sajnos  vétetik  tudomásul, hogy a palotakülvárosi
   iskolánál Greizinger Ferencz könyvtárnoksága alatt az ifjúsági
   könyvtárból 9 munka elveszett." [54]

  Gőbel a fentebb már említett cselekedetein kívül mégegy módszerrel
próbált olvasásra serkenteni, tanítótársai és az ifjúság figyelmét felhívni
a könyvekre: rendszeresen könyvismertetéseket publikált a Székesfejérvár és
más  lapokban.  Például  idézhetjük Tóth József: Népszerű egészségtan
összefüggésben  az  embertannal című munkájáról írt ismertetőjét azaz
kritikáját,  Gőbel ugyanis továbbment a könyv egyszerű bemutatásánál,
hozzátett, javított, javasolt a tartalmat illetően. [55]

  Fentieken  kívül számos más, elméleti és gyakorlati ténykedése is
ismeretes volt. Cikkei bizonyítják, milyen nagy jelentőséget tulajdonított
Gőbel pl. annak, hogy az iskolások megtanulják a kertészkedés, méhészkedés
alapvető gyakorlati teendőit. Idézzünk fel két cikket, melyeket erről a
témáról írt:

    "Figyelmet érdemlő dolog (...) Nézzük csak a városi hatóságunk
   által évek óta gond, fáradtság s tetemes költséggel előállitott
   faültetvényeinket! Valóban borzadás fut át, ha ugy a városban, mint
   ezenkivül létrehozott fasorok draszticus rombolásait szemléljük!!
   (...) Itt csak jobb nevelés-tanitás fog a nyers baj hatásos
   orvossága lenni! Hozzuk népünket s ennek nevelkedő gyermekeit a
   természet szépségeihez közelebb... ismertessük meg velük ezeket
   (...) barátkoztassuk már a gyermekkorban meg a fanevelés, ápolás s
   nemesítéssel (...) Elméleti oktatások önmagukban azonban korántsem
   elégségesek. Tényleg kell bevezetni a gyermekeket a természet nagy
   templomába, s ott megtanítani örömet találni mind abban, mit nagyot
   s szépet a mindenség létesített. (...) Helyesen berendezett s jól
   kezelt városi gyümölcsfa-iskolákra van szükségünk!" [56]

  Gőbel - az iskolaszék élén - a kertészeti oktatáson kívül a méhészeti
oktatásra is nagy figyelmet fordított, amint erről Velinszky Ferenc ír. [57]

  Gőbel - főleg nyugati tanulmányútjai tapasztalataként - helyesen ismerte
fel, hogy az iskolákban nemcsak az elme, de a test kiművelése is fontos
feladat, illetve azzá teendő. 1872-ben írt először erről a Székesfejérvár
című lapban.

    "... ha valamikor, úgy bizonyára most van szükség a tornászatra.
   Népiskoláink  ifjúsága  számos tantárgyak tanulásában kifáradt
   szellemének a test-gyakorlásban talál felelevenitő tápot. A testi
   erők fejlesztése, az izmok erősítése által, a lélek munkahajlama is
   fokoztatik. A mint test és lélek együttvéve képeznek egészet, úgy
   kell, hogy neveléstanításunk is egész lényében karolja fel az
   embert, egyik részt a másik rovására elhanyagolni nem szabad.
   Szász- és Poroszországban a tornászás mindkét nembeli ifjúságra
   rendes, kötelezett tantárgy; (...) Magyar iskolatörvényünk szinte
   előírja  a  tornászatot  de  régibb  tanitóinknak e szakbani
   gyakorlatlanságánál fogva, egyenlőre nem sok történik." [58]

  E cikkben - általunk nem idézett részében - arról írt Gőbel, hogy
mennyire hasznosnak tartotta azt a torna-tanfolyamot, melyet a kormány
szervezett néptanítók részére, s amelyen az ő székesfehérvári kollégái is
részt vettek. 3 évvel később egy újabb cikkében aztán fény derült arra, hogy
mekkora haszonnal járt az említett tanfolyam: Gőbel ismét kénytelen volt a
tornászat ügyében cikket írni, a helyzet ugyanis 1875-ben is szinte
változatlan maradt Székesfehérvárott.

    "... A testgyakorlat, tornászat az életben fontos szerepet
   játszik, ... mégis városunkban (...) alig forditanak rá oly mérvben
   figyelmet,  mint  kellene. (...) alakitsunk egy városi torna
   egyletet. (...) Az egylet célja volna a tornászat-testgyakorlat
   minden ágának művelése. /1/ Iskolai tornázás, /2/ Lapdajátékok, /3/
   Vívás, /4/ Ökölvívás, /5/ Gyaloglás. Az egylet a korcsolyázás,
   uszás és evezés kiművelésére is gondot fordítana." [59]

  1875. januárjában Gőbel az iparostanoncok iskoláztatásáról írt feltáró
cikket, melyben bemutatta az új kezdeményezéseket is, melyek az áldatlan
állapotok megszüntetését célozták Székesfehérvárott.

    "... velem együtt, bizonyára minden gondolkodó fő beismeri, hogy
   iparosaink csekélymérvű, szűk látókörű képzettsége, ón-súlyként
   nehezedvén reájuk, bármely iránybani emelkedésökre, csak gátlólag
   hatnak.
    Ódon állapotainkkal tehát szakítani kell. (...) A közel 300
   iparostanoncz ezidőig vasárnaponként d. u. 2-4-ig nyert oktatást.
   Ebből egy fél óra hitoktatásra, 1 1/2 pedig egyéb tárgyakra
   fordíttatott." [60]

  Gőbel cikkében jól ismerte fel azt a tényt, hogy a műveletlen iparosréteg
a  társadalom  fejlődésének  kerékkötője,  a  tőkés  gazdálkodás
kibontakoztatásához nem elegendő a szaktudás, az általános műveltség és a
kulturális szint is a további fejlődés záloga. (Mintha még napjainkban sem
lenne ez a probléma teljesen megoldva...?!) Gőbel cikkében üdvözölte Say
Rudolf iskolaszéki elnök kezdeményezését, az iparostanoncok oktatásának
kiszélesítésére vonatkozóan.

  1876-ban  Gőbel  egy más, az előbbiekhez hasonlóan fontos témában
cikkezett: a leány-gyermekek iskolájáról.

    "A köznevelés terén eddig történt mozgalom főleg a fiú gyermekek
   részére irányult, mely egyoldaluság a sikert megakasztotta. A
   leánygyermekek feltanítása akadálynak bizonyul. (...) A társadalom
   magának neveli jövőjét. A nőket családi életre, sőt nemzeti létre
   biztosításának tekintheti, mert elhárítja hátramaradása esélyeit.
   (...)" [61]

  Gőbel ebben az esetben is jól felismerte és elemezte cikkében, hogy
milyen szorosan függ össze az ország fejlődése a műveltséggel - a nők
műveltségével jelen esetben -. Saját korának gondolkodásmódján azonban nem
tud itt túllépni, a lányok iskoláztatását csak bizonyos korlátok között
képzelte el, szerinte szó sem lehetett arról, hogy nők kerüljenek be a
felsőoktatásba, és az idegen nyelvek tanítását is feleslegesnek vélte lányok
számára, elegendőnek tartotta azt a tudást, melyet a jövő jobb iskolája
nyújt a leendő anyáknak - magyar nyelven.

  Nemcsak a gyermekek oktatásával, nevelésével foglalkozott Gőbel, hanem a
néptanítók életkörülményeinek feltárásával is. (Fentiekben már arról is
szóltunk,  milyen  nagy  jelentőséget  tulajdonított  önképzésüknek  -
képzésüknek.) A néptanító a kiegyezés illetve az 1868-as népoktatási törvény
bevezetése  után  is  a  korszak  folyamán  mindvégig  a  társadalom
erkölcsileg-anyagilag alábecsült tagja volt, és mindez annak ellenére is így
volt, hogy a fejlődés fontos mozgatórugójának tartotta az oktatás-nevelést
az egész társadalom. Ugyanakkor

    "a tanítók alacsony életszinvonala, az egyházi és a községi
   hatóságokkal  szemben kialakult anyagi és erkölcsi függőségük
   meghatározta   társadalmi   helyzetüket,  korlátot  szabott
   művelődésüknek, szakmai fejlődésüknek." [62]

  1868 után a néptanítókra - bár még mindig nem túl nagy mértékben -
ráirányult a kormány és a közvélemény figyelme. Ennek egyik első jele volt
az  az országgyűlési szavazás, mely tanügyi célokra 150.000 forintot
szavazott meg. Gőbel így írt erről a Néptanítók Lapjában:

    "a nagylelkűen megszavazott összeg felének tanitói jutalmakra
   fordított  elrendelése,  fölséges gondolat volt a közoktatási
   minisztertől, s annak legelsőbben is szegény, de szorgalmas tanítók
   közötti  kiosztása,  igen  méltányos s humanus eljárás volt.
   Szegénység = tanító, egy s ugyanazon fogalom. Soraink közt nincs
   senki, kire ilyetén jutalmazás rá nem férne." [63]

  Az említett összeget 1018 tanítónak osztották ki, 100-80-60 forintnyi
bontásban. Az újság szerkesztősége szükségesnek tartotta megjegyezni a cikk
végén, hogy Gőbel nem volt a jutalmazottak között.

  Szabolcs Ottó ezt írta a kiegyezés utáni magyar pedagógustársadalomról:

    "Elsősorban  anyagi  helyzetük  következtében  a  pedagógus
   társadalmon  belül  is  jelentős  rétegződés  ment  végbe. A
   határvonalakat egyrészt az egyes iskolatípusok közötti, másrészt a
   város és falu, különösen a főváros és a vidék közötti különbség
   határozta meg." [64]

  Ugyanő írta:

    "1870-től 10 évente tartottak népszámlálást. 1870-ben a 113.804
   értelmiségiből 27.221 a tanító, tanár, tanítónő, azaz a magyar
   értelmiség kb. egynegyede, a világi értelmiségnek közel harmada, ha
   a papokat és a köztisztviselőket leszámítjuk, a tulajdonképpeni
   modern polgári értelmiség közel fele a pedagógusokból kerül ki."

    "A  pedagógusoknak  mintegy  90%-át  a  réteg legsoványabb
   jövedelemmel  rendelkező,  az  értelmiségi  társadalom legalsó
   létrafokán elhelyezkedő néptanítók képezik." [65]

  Az országos helyzet változása kiindulópontul szolgálhat ahhoz, hogy Fejér
megye néptanítóinak állapotára röviden fényt derítsünk.

    "1871-ben egy belvárosi (Székesfehérvár) tanitónak a következő
   fizetése volt:
            /a/ rendes fizetés:   600 frt
            /b/ ismétlő tanitásért: 100 frt
            /c/ lakbér:       100 frt
            /d/ faátalány:      60 frt
            /e/ takaritási átalány: 30 frt
            -------------------------------
                        890 frt

    1873-tól  kezdve  a  belvárosi  tanitók  tanítottak  az
   iparosiskolában is, a miért külön 100 frt fizetést húztak, s így
   összesen 990 frt fizetése volt mindegyiknek, úgy, hogy 1876-ban,
   midőn a város a tanitói fizetéseket rendezte, csak 10 frt-ot
   kellett hozzáadni a belvárosi tanitók fizetéséhez, hogy 1000 frt
   legyen." [66] - írta Velinszky Ferenc.

  Ez a rövid kimutatás azt bizonyítja, hogy Székesfehérvár belvárosában a
tanítók anyagi helyzete nagyon jó volt. Ez azonban a megyei tanítói
fizetéseknek  csak  a  csúcspontját jelentette. A megyei iskolatanács
évnegyedes közgyűlésén közölte a megye oktatás ügyének statisztikáját 1876.
január 26-án a Székesfejérvár és Vidéke című lapban, ahol olvashatunk a
megye tanítóinak fizetésére vonatkozó adatokat is:

    "A tanitók fizetés 100 frt-nál (!) kevesebb - Vasztélyen,
   100-200 frt - 15 tanitónak, 200-300 frt - 32 tanitónak, 300-400 frt
   - 85 tanitónak." [67]

  Ezzel a felsorolással teljesebb képünk alakulhat, mint amilyet Velinszky
tárt elénk. A pedagógusok életmódjáról szintén a Székesfejérvár és Vidéke
című lapban jelent meg egy őszinte hangú, feltáró cikk, bizonyos S. R. írta
(Say Rudolf?).

    "A római cath. tanitók nagy része, még jelenben is a harangozói
   hivatalt  is  -  nem viseli, de rángatja. Papját öltözteti,
   vetkőzteti, a temetési alkalmakkor ruháját hordja előtte, mellette
   vagy utánna! Mindezek mellett kántor, és valljon van-e érte 1/10
   részin az összes helyeknek ezen működéseért külön fizetése? Nincs.
   (...) azt mondják, illetőleg követelik a tanitótól még, hogy télen
   (mert  nappal még úgy sem fáradt ki) éjjelenkint tanitsa a
   felnőtteket; tanitsa tavasszal (mert rá ér) a kertészetet (ha van,
   ha nincs faiskola), na, meg üres idejében valami kézműre oktassa
   tanitványait - pl. szalmafonás, kosárkötésre stb. hozzáadólag még
   legyen tornász (s ha a nyakát kitöri, ott a díj.) Mert nem ingyen
   tesz, mert kap érte: 250, 300, 350 frt-ot. (Ezenkivül)... bizony
   mondom,  hogy  nem  embernek  való lakás az, melyben némely
   felebarátunk lakik." [68]

  Lassanként kirajzolódik előttünk a kép, hogyan is éltek, milyen anyagi és
erkölcsi megbecsülésben volt részük az 1870-es évek végén vizsgált megyénk
néptanítóinak. Gőbel János György (és természetesen mellette mások is)
minden  lehetséges eszközt próbált megragadni arra, hogy tanítótársai
helyzetén javítson, akár személyre szólóan, akár megyei viszonylatban. Gőbel
nemcsak a szónoklat és az újságírás fegyvereivel harcolt a jobb anyagi,
erkölcsi megbecsülésért, de alapítványokat kezdeményezett; javaslatokat és
tervezeteket dolgozott ki a tanítók fizetésével illetve nyugdíjazásával
kapcsolatosan. Az ő tevékenységének is köszönhető, hogy székesfehérvári
városatyák 1876-ban, még a tanév befejezése előtt véghezvitték a tanítói
fizetések emelését. (Mint erre Velinszky is utal fentebb idézett művében.)

  Időrendi  szempontokat  figyelembe véve dolgozatunk későbbi részébe
illeszkedne az a nyugdíjtervezet, melyet Gőbel dolgozott ki 1889-ben,
tartalma miatt azonban ehhez a gondolatsorhoz tartozónak véljük. Gőbelt a
tanítók bízták meg a tervezet kidolgozásával, miniszteri utasításra. A
tervezet így hangzott:

    "Az idős tanitók alapfizetés nélkül lépnek a városi nyugdíj
   kötelékébe, és évi díj gyanánt csak az államnál biztosított 250
   frt-ot  meghaladó  fizetésük  után 2%-ot tartanak fizetni. A
   nyugdíjjogosultság itt is a 40 szolgálati évtől és a 65 éves
   életkortól tétetik függővé, de betegség esetén 30 évi szolgálat
   után is teljes fizetéssel mehetnek nyugdíjba.
    10  évi működés után a biztosított állami nyugdíjösszeget
   meghaladó fizetéstöbbletnek 40%-át, utána pedig minden évre 1%-kal
   többet kapjon a nyugalmazott.
    Ifjabb  tanitók, kik 300-400 frt-ra vannak biztosítva, az
   állammal szemben továbbra is fenntartják kötelességeiket, s a
   400-300 frt-ot meghaladó nyugdíjtöbblet után fizetik a városnál
   először élvezett fizetésük 10%-át, emelkedési többlet után 20%-ot,
   azonkívül a rendes 2%-ot.
    Fiatalabb  tanítók, a kiknek kívül töltött éveit a város
   beszámítja, erre az időre is fizetik a 300 frt-nak 2%-át 36 havi
   részletekben. A tanítók csak 2 évi ideiglenes működés után vétetnek
   a nyugdíjkötelékbe. Az állam által nyerendő nyugdíjösszeget a város
   a  nyugdíjaztatásnál  beszámítja.  A nyugdíjösszeg kezelésének
   bizottságában egy tanító is foglaljon helyet." [69]

  A kisebb bizottság a javaslatot elfogadta, de a közgyűlés nem, mert a
városra s annak többi tisztviselőire nézve sérelmesnek találták, írta
Velinszky  Ferenc.  E  problémát véglegesen csak az 1891-es országos
nyugdíjtörvény oldotta meg.

  Ez a gőbeli tervezet nemcsak arra világított rá, hogy Gőbel mennyire
szívén viselte a tanítók sorsát, de kitűnő példa volt sokoldalúságára is,
hiszen nagyszerű gazdasági tájékozottság és szakismeret kellett a javaslat
kidolgozásához.

  Az  1880.  évi népszámlálás szerint a néptanítói fizetések átlaga
országosan évi 367 forint volt, ehhez képest a Székesfehérvári tanítók
helyzete jónak volt mondható. (Összehasonlításul az árakról néhány adat:
az élelmiszerárak hazánk agrárjellege miatt alacsonyak voltak - fehér
kenyér: 1 kg = 0,18 frt; tej: 1 l = 0,11 frt; disznóhús: 1 kg = 0,64 frt; de
az iparcikkek, ruházati cikkek aránytalanul drágák.) [70]
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.