Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

         SZÉKESFEHÉRVÁRI FŐTANÍTÓVÁ VALÓ KINEVEZÉSE

  1871. december 21-én Gőbel János György Isztimérről Székesfehérvárra
került, a belvárosi fitanodában lett főtanító. 1872. február 15-én kezdte
meg itt munkáját.

    "48 szóval Bardon józsef, itteni városi főtanító ellenében
   választották meg, a ki 45 szavazatot kapott." [22]

  Arról, hogy hogyan zajlott le a választás, szintén Velinszky Ferenc írt:

    "Folyamodásokat  a  városi  iskolába kellett benyújtani. A
   választás előkészitése a közgyülés egy 5 tagú szervező bizottságot
   küldött ki, a mely egynéhányat a pályázók közül kijelölt. A
   választás napján egy 5 tagú szavazatszedő küldöttség szerveztetett,
   melynek kötelessége volt a jelöltek számához képest x számú ládikát
   - a melyek mindegyikén csak egy golyó befogadására alkalmas rés
   volt - a kilyelölt pályázó nevével megjelölni. Minthogy a szavazás
   titkos volt, a ládák egy mellékteremben helyeztettek el, a mikor
   aztán minden szavazónak (szavazó volt minden városi képviselő) egy
   golyót adtak, a melyet az illető azon ládába tett, amely annak
   nevével volt ellátva, a kire az illető szavazni akart. A választás
   megtörténte után a ládákat felnyitották, s a kinek a nevével
   ellátott ládában legtöbb golyó volt, az volt a megválasztott
   tanitó. Abszolut szótöbbség nem kivántatott." [23]

    "Midőn  Székesfehérvárra főtanitóul választották meg, annak
   emlékére,  hogy  atyja s  öregatyja  vele együtt  Isztiméren
   száz  esztendeig  tanitóskodtak, 100 fr-nyi alapitványt tett,
   melynek  kamatai jó viseletű szorgalmas tanulók jutalmazására
   fordíttatnak." [24]

  Nem ez volt az egyetlen alapítvány, melyet Gőbel kezdeményezett, számos
ilyen és más jellegű alapítvány követte még ezt, mint a továbbiakban látni
fogjuk.

  Székesfehérváron kezdődött meg Gőbel tevékenységének kiteljesedése, az
1870-es, 1880-as évekre volt tehető pályája felfelé ívelése. Jóval százon
felül volt cikkeinek, értekezéseinek száma, és kiemelkedő jelentőségű munkát
végzett a megyei néptanító-egylet létrehozásában és életben tartásában.
Szinnyei így idézte fel Gőbel személyiségét Székesfehérvárra kerülése után:

    "Itt mindjárt elejétől kezdve vezére lett a tanítóknak, és buzgó
   apostola a tanügynek. Beválasztották a városi iskolaszékbe, a
   megyei iskolatanácsba." [25]

  A megye királyi tanfelügyelője, Kolossváry Miklós 1881-ben így írt
minderről a megye főispánjának:

    "1871-be a székesfehérvári belvárosi elemi fiuiskolához tanitóvá
   választván, a nagy közzöség figyelmét osztályai zárvizsgáival vonta
   magára, melyeket oly ügyesen vezetett, hogy a szülőknek tanmódjáról
   és egész évi tanmenetről tiszta fogalmat nyújtott, s az által nem
   sokára a szülőktől keresett, szelíd bánás módjával a gyerekek által
   szeretett tanító hű nevére tett szert." [26]

  A belvárosi fitanodában az I. osztály vezetését bízták rá az 1871/72-es
tanévben, és a tanulóknak Gőbel a következő tantárgyakat tanította: hittan
és biblia történetek elbeszéls után; hangoztatás;, magyar- és német olvasás
elemei  nyelvtani szabályok alkalmazásával; írásbeli képzés, üteny-mód
szerint; szemléleti oktatás; fő- és tábla-számolás elemei; olvasó könyvbőli
kérdezgető magyarázatok; ének. A következő tárgyakat kellett osztályoznia:
erkölcsi viselet, figyelem, szorgalom, hit- és erkölcstan, beszéd- és
értelem gyakorlat, írva olvasás, nyelvtan, számtan, ének, tornászat. A
felsőbb osztályokban az alábbi tantárgyak léptek be a fentiek mellé: II.
osztályban: a magyar és német szépírás; hazai történet- és földirat;
természetrajz elemei; III. osztályban: Folyóírás előmondás után; gondolatok
szó- és írásbeli kifejezése; IV. osztályban: az olvasmányok tartalmi
kezelése; alkotmánytan, gazdászattan, latin olvasás, rajz. [27]
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.