Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

             TANULMÁNYÚTJAI, ÖNKÉPZÉSE

  Gőbel János György ismereteit állandó tapasztalatszerzéssel gyarapította,
minden lehetőséget megragadott, hogy még tájékozottabb, még képzettebb
tanítóvá válhasson. Részt vett több külföldi tanulmányúton (1856; 1872;
1873),  hazai  pót-tanfolyamon,  és  bármikor készen állt arra, hogy
tanítótársaitól új, hasznos módszertani értesüléseket szerezzen. Első útja
1856-ban Ausztriába vezetett. Így írt erről:

    "Hogy milyen volt az 50-es években a nagy hirnévre szert tett
   bajkántúli kollégák készültsége s tanulás módja, az 1856. évben
   tett tanulmányi utamban, elkezdve Bécs legjelesebb "Sanct Anna
   Schule"-jából  Morva  és  Szilézia  éjszaki  határáig,  bőven
   tapasztaltam." [10]

  1858.  július  5-től  17-ig  Gőbel  "pót-tanfolyamon"  vett  részt
Székesfehérváron.  Tapasztalatairól  néptanító-társainak is beszámolt a
Tanodai Lapok 1858/41-43. számában. Beszámolóját így kezdte:

    "Bizonyára nagyon elismerésreméltó felsőségi gondoskodás az,
   mely szerint nem csak a tanodaépületek, a mindennemű tankönyvek s
   egyéb tanodaépületek, a mindennemű tankönyvek s egyéb taneszközök,
   nem csak a tanítók jó ellátásai, hanem azok szakképzettsége is a
   felügyelet s gondoskodás első tárgyai közé tervezik. (...)
    F. é. julius 5-dikétől bezárólag 17-ikéig tartott tehát Fejér
   püspöki megye tanitóinak számára nagyságos Májer József kanonok s
   országszerte jeles isk. ig. ur vezetése mellett a városi főelemi
   tanodákban, egy kétheti gyakorlati tanfolyam, melyről azonban
   mondhatni,  hogy  beleillik  egy  négyhetinek is, mint alább
   látandjuk." [11]

  Gőbel beszámolója azzal folytatódott, hogy részletesen leírta, mikor
kinek az előadásán, óráján vett részt, és néhány szóval értékelte is az ott
látottakat.

    "Az elemi iskolában előforduló minden tantárgy kezelési módja
   elénk adatván, mondhatjuk, hogy a kétheti gyakorlati tanfolyamon
   minden perc művelődésünk, ismereteink s tudományunk zsenge tárházát
   meglehetősen gazdagítá; egészen tisztába jöttünk magunkkal." [12]

  Valószínűnek tartjuk, hogy Gőbel a tanfolyamon részletesen jegyzetelt.
Erre utal az a tény, hogy az 1893-ban kiadott Janny József emlékezetében
évtizedek távlatából is részletesen tudta felidézni az általa oly kiválónak
tartott pedagógus 1858-as bemutató-óráját.

    "Tanitványai előtt ismeretes Magyarország és az osztrák állam
   minden nevezetesebb városaival; ismerik főbb vonásokban a két
   félgömb földalatti képét; különösen igen jártasak a Szentföld
   ismeretében,  megnevezvén  annak fekvését, határait, különféle
   időkben  különféle  felosztásait,  hegyeit,  vizeit  s minket
   keresztényeket  érdeklő  összes  városait, falvait s tudva a
   szentírásból mindezen helyeken történteket; - s mindezt, meglepő
   gyorsasággal, a földabroszokon is mutatják." [13]

  Gőbel nemcsak a kortárs tanítókat szolgálta ezen és hasonló írások
közreadásával, akaratlanul bár, de jelen korunknak is jó szolgálatot tett,
hiszen  olyan  ritkán  olvashatunk múlt századi tanórák lefolyásáról,
tananyagok feldolgozásáról.

  Más jellegú, máig igaz megállapításokat is tett Gőbel a tanfolyam
kapcsán, például:

    "... ha a tanitás óráit haszonnal kivánjuk tölteni, ha igazán
   akarjuk, mit akarunk szent kötelesség, hogy tanitványaink minden
   mozdulatunkból s szavunkból valódi képzettséget szívjanak magukba,
   bármily  tanultaknak vagy jártasoknak is higgyük magunkat, a
   tanórákra okvetlenül előre kell készülni." [14]

  1868. február 20-án, a Néptanítók Lapjában megjelent Gőbelnek egy cikke,
mely tanulásra, önművelésre szólította fel az ország tanítóit. Ebben Gőbel
összegezte  szomorú tapasztalatait a tanítók tudásával, magatartásával
kapcsolatosan, írói-szónoki tehetségét latba vetve tűzte ki a feladatot:
"Tanuljunk!"

    "A tanitók jobb képzése a fő teendő! (...) Ki nem tanul, az
   elmarad, a ki pedig elmarad, az mainap nem lehet tanitó. Vétkes s
   gyáva az, ki a magában tapasztalt mulasztást helyre ütni nem
   igyekszik; ki éjeit is munkás nappallá nem varázsolja, ki minden
   tehetségével szellemi tökéletesedését nem gyártja (...) ... a
   haladás, fölvilágosodás s általa a nemzet nagygyátételnek forrása a
   virágzásra hozandó tanügy." [15]

  Gőbel az önképzés ügyében több ízben is személyes példát mutatott. Egyik
útjáról így közölt rövid tudósítást a Székesfejérvár című lap:

    "Két helybeli elemi tanár, úgymint Gőbel és Perényi ismereteik
   gyarapítása, s a nevelésügy tanulmányozása végett saját költségükön
   utaztak külföldre. Szerencsés utat s visszatérést a nevelésügy
   nemes bajnokainak." [16]

    "1872-ben Drezda, Lipcse, Berlin, Hannover, Köln, München s ezen
   városok  vidékének  jelesebb  tanintézeteit  saját  költségén
   meglátogatta,  hallgatván  Berthelt,  Hegelt  és  más  kitűnő
   pedagógusoknak előadásait."

- írta ugyanazon tanulmányútról Fehérmegye királyi tanfelügyelője a megye
főispánjának. [17]

  Maga Gőbel így számolt be röviden erről az útról:

    "1872-ben pedig volt alkalmam, Száz- és Poroszországban a
   leghiresebb tanítóknak: Berthel, Kleiner, Körner, Schöne, Geszler,
   Nöldeke és több másnak elemi s polgári - iskolai előadásait végig
   hallgatni." [18]

  Erről az 1872-es tanulmányútról Gőbel és Perényi Béla a Székesfejérvár
című lap hasábjain több alkalommal is írt a Levelezések című rovatban,
mindketten úgy, hogy a külföldön szerzett tapasztalataikat megpróbálták
Magyarországon,  illetve  Székesfehérváron használhatóvá, alkalmazhatóvá
tenni. Gőbel a Drezdában folyó oktatásról, a városban lévő különböző
iskolatípusokról szólt, újdonságként említette a Drezdában felállított
"nehezebb felfogású, fejletlen tehetségű" gyermekek iskoláját és a javító
iskolát, ahová a

   "rossz viseletű, hajthatatlan akaratu, az iskolai törvény korlátain
   többször túllépő gyermekek küldetnek. Itt csak rendes tanulás s
   munka mellett élelmezés és szállással elláttatnak addig, mig
   hibájuktól elszokatnak, megjavultaknak nem véleményeztetnek." [19]

  Ezen cikkében Gőbel kiemelte még azt a tényt, milyen fokozott figyelem
kísérte Szász- illetve Poroszországban a tornászat ügyét és összevetette
mindezt  az  évtized  magyar gyakorlatával, aholis a tornaügynek nem
tulajdonított  nagy  jelentőséget  a pedagógus-társadalom többsége. (A
tornaügyről Gőbel későbbi cikkeiben is sokat értekezett.)

  Perényi cikkében a következő gondolatokat domborította ki:

    "A helyes pedagógia követeli, hogy a tantárgyak között tökéletes
   összhangzás, egymást kiegészítés uralkodjék, azért egyik tantárgyat
   sem szabad ezen elv rövidségére óraszaporitás által különös előnybe
   részesíteni. (...) a tanulók száma egy osztályban legföljebb 50
   legyen. Minél kisebb a tanulók száma, annál nagyobb sikert lehet
   aratni.  (...)  A  czél  biztosítására szükségesek még a jó
   taneszközök, ezek nélkül nem lehet az óhajtott tanczélt elérni
   (...) a nevelésügy csak akkor emelkedhetik a közkövetelmények
   szinvonalára,  ha  arra  csak  a  szakavatottak  gyakorolnak
   befolyást." [20]

  A pedagógusok önképzésének illetve továbbképzésének problémájához Gőbel
élete végéig számos cikkében nyújtott hasznos, segítő tanácsokat. Itt csak
egy ilyen cikket idézünk még fel, egy 1856-ban íródott vezércikket, mely a
Székesfejérvár című lapban jelent meg.

    "Mint köpüben a méhek, ugy kell nekünk tanitóknak ügyünk
   emeléséhez  közösen  hozzálátni. (...) Szakmunkák olvasásához,
   tanulmányozásához elég gazdagnak mondható tan. könyvtárunk bő
   alkalmat nyújt; nevelészeti folyóiratok, szaklapok pedig egyleti
   uton  elvén  megrendelhetők,  mondhatom, képzőeszközök hiányát
   illetőleg nem lehet legkisebb panaszunk. (Ezenkivül) (...)Mennyire
   időnk és körülményeink engedik, menjünk el (...) a záróvizsgákra,
   figyeljünk, észlelődjünk, s tanuljunk ott! (...) mert hisz sokszor
   a leggyengébbnek vélt tanítótárstól is tanulhatni valamit. Senki
   nem lehetvén tökéletes, a tanitói ügyességek teljes összege sem
   kereshető egyesekben." [21]
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.