Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

            GŐBEL ISZTIMÉRI TANÍTÓSKODÁSA

  A győri képző elvégzése után Gőbel visszatért Isztimérre, és édesapja
mellett   segédtanítói  állást  kapott  (1854-1858).  Négy  évig
segédtanítóskodott, amikor 1858. áprilisában édesapja meghalt. Ekkor Gőbel
János Györgyöt nevezték ki isztiméri főtanítóvá, mint erről az alább idézett
rendelvény tanúskodik:

    "Gőbel János György, vizsgát letett isztiméri helyettes tanitó,
   iskolai szolgálatában tanusitott képessége, hivatása teljesitésében
   mutatott buzgalma, erkölcsi jó-magaviselete, vallásos érzelme s
   gyakorlati jártassága tekintetéből (...), az önálló tanitókra
   határozott  három évi próbaidő figyelembe vételével isztiméri
   ideiglenes tanitóvá kineveztetik azon hozzáadással, hogy ha híven
   teljesitendi minden tanitói s polgári kötelességeit, az emlitett
   három évi próbaidő lefolyta után állandó tanitóvá fog kineveztetni.
   Székesfehérvárott jún. 9-én 1858." [6]

  1862-ben Gőbel Farkas Imre székesfehérvári püspökhöz folyamodott rendes
tanítóvá való kinevezéséért, mely kinevezést meg is kapta ugyanebben az
évben. Gőbel a reá bízott iskolát 14 évig vezette (1858-1872), ez idő alatt
sokat tett a magyar nyelv terjesztése érdekében. A magyar nyelv terjesztése
ekkor még nem azt a szerepet töltötte be, mint az erőszakolt magyarosítás
megindításával, az 1870-es évek végétől meginduló túlkapások folyamatában.
(Gőbel isztiméri tanító évei szintén további kutatásra érdemesek, hiszen itt
alapozza meg későbbi sokrétű kiemelkedő tevékenységét.)

  Gőbel János György 1868-ban nagy hévvel üdvözölte Eötvös József oktatási
reformját,  erről vall az 1869. szeptember 30-án, a bodajki tanítói
értekezleten tartott fölolvasása. Idézzünk fel néhány részletet ebből a
fölolvasásból:

    "Felekezeti katholikus iskolaügyeinkben reformra van szükségünk!
   (...) Népnevelési s oktatási rendszer állapotaink nem maradhatnak
   azok olyanok, melyek s minők azok eddig voltak. (...) némely
   gyümölcsfák puszta átültetése más, jobb talajba, nemcsak magára a
   fára, annak növésére, hanem gyümölcsének nagyságára, ízére is
   kedvező hatással bir (...); oktatásügyünk kilépve sovány talajából,
   hamar gazdagabb telepekre átültetve, nem maradhat el a várt kedvező
   siker. (...) [7] Oktatásügyünk lényeges reformalapját már magában a
   népiskolai törvényben találjuk. (...) Ezeréves európai létünk
   mellett  nem  volt  még ama ügynek, melytől művelt nemzetek
   fennállása, boldog léte, s biztos, rendületlen jövője függ, hazai
   törvénye. A művelt nyugat példájára hozott iskolatörvény nyomban
   népnevelésünket az őt megillető helyre állitotta." [8]

  Fölolvasásában Gőbel méltatta Eötvös személyiségét, vissza emlékezett
történelmi múltunkra, megállapította, hogy népünk "civilisatiója" érdekében
1848 előtt vajmi kevés történt; a továbbiakban pedig részletesen elemezte az
1868-as oktatási törvényt. Néptanító társait a következőképpen buzdította jó
munkára:

    "Mi néptanitók vagyunk lelkei a nép fölvilágosodását eszközlő
   nagyszerű gépezetnek. Elkerülhetetlenül szükséges tehát pályatárs
   urak,  hogy átérezve néptanítói, népnevelői hivatalunk szent,
   fenséges  voltát,  átérezve isten s emberek előtti nagymérvű
   felelősségünket,    elvállalt    kötelezettségeink   terén
   lelkiismeretesen,  szakmánk  iránti  buzgalmunk  egész hevével
   dolgozzunk." [9]

  Rámutatott még Gőbel felolvasásában a tanítók rossz helyzetére, túl sok
társadalmi megbizatására (pl. kántorság), helyeselte a tanítói és jegyzői
hivatal szétválasztását, valamint a néptanítói egyletek létrehozását.

  Gőbelnek ez a felszólalása - későbbi beszédei, cikkei ismeretében -
jelentősnek mondható. E felszólalásában megtalálhatók mindazok az alapvető
gondolatok, melyek Gőbel szónoki beszédeit és írói műveit végigkísérik:
egész életében a haladás igenlése a tanítói képzés-önképzés helyeslése,
fejlesztése, a tanítók helyzetének bemutatása - elemzése valamint a magyar
oktatásügyről és társadalomról európai összefüggések figyelembevételével
való gondolkodás. Gőbel már ebben a beszédében is megcsillogtatta szónoki
tehetségét, magas szintű műveltségét, irodalmi művekben való jártasságát.
Későbbi éveiben mindez méginkább kiteljesedett.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.