Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

       A MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNET TANÁRTÓL ELVÁRANDÓ
             ÉS ELVÁRHATÓ KOMPETENCIÁK


       I. A KULTÚRAKÖZVETÍTÉSBŐL ADÓDÓ KOMPETENCIÁK KÖRE

             1. TUDOMÁNYTANI NÉZŐPONT

  1. Ismeretelméleti,   ontológiai,  filozófiai,  filozófiatörténeti,
   történelemfilozófiai,  tudomány-,  vallás-  és  művészettörténeti
   kompetencia.

  2. A pedagógia egyes diszciplínáiban való jártasság; a pedagógia által
   felvetett   kérdések   ismerete,   azok   (művelődés)történeti
   megválaszolására való készség és képesség.

  3. Felkészültség  többféle tudományos megközelítés (szociológiai, jogi,
   etikai, filozófiai stb.) együttes, egymást kiegészítő alkalmazására.

  4. A magyar és egyetemes történelem és művelődéstörténet beható ismerete.

  5. A világtörténet különböző korszakaihoz és földrajzi helyszíneihez
   kötődő világképek, embereszmények ismerete (az ókortól napjainkig;
   Magyarország, Európa és lehetőleg más földrészek népei esetében)

  6. A  művelődés-  és neveléstörténet  legjelentősebb  gondolkodóinak
   ismerete,  felkészültség  életútjuk  bemutatására,  főbb  műveik
   értelmezésére.

  7. A  főbb nevelésfilozófiai  irányzatok ismerete;  felkészültség a
   filozófiához való kapcsolódásuk bemutatására.

  8. A legfontosabb  forrástípusok biztonságos ismerete (elsődleges és
   másodlagos,  írásos  és  tárgyi  források különböző csoportjai),
   forráskritika alkalmazása.

  9. Egyes korok és földrajzi helyszínek esetében
    a./ a mindennapi események, a pedagógiai gyakorlat;
    b./ a nevelésfilozófia;
    c./ az oktatáspolitika jellemzőinek ismerete.

 10. A neveléstörténet-diszciplína történetének ismerete (régi alapművek,
   egykori neveléstörténeti kutatók stb.)

 11. Képesség  a   neveléstörténeti  csomópontok  kiemelésére,  a
   problématörténeti alapozottságú kutatásra és óravezetésre.

 12. A tanárképzés, a tanári szerep történetének ismerete.

 13. A gyermekkép, a gyermekszemlélet, a gyermek-életmód történetének
   ismerete.

 14. A forrásfeltárás, forrásértelmezés tudományos módszereinek ismerete
   (heurisztikus, hermenautikus és egyéb módszerek).

 15. Felkészültség  önálló  történeti  és  neveléstörténeti  kutatások
   elvégzésére, ilyen kutatások koordinálására és vezetésére.

 16. Jártasság  a  könyvtárak  és  levéltárak  használatát illetően;
   felkészültség ennek tanítására.

 17. Kutatási eredmények összefoglalása (könyv/tanulmány/jegyzet/stb.).

 18. Felkészültség  hipotézisek   felállítására,  bizonyítására  és
   megcáfolására.

 19. Retorikai és beszédtechnikai képességek birtoklása.

 20. A  különböző nyelvi, nyelvhasználati szinteken történő modellezés és
   elemzés eljárásainak biztonságos ismerete.

 21. Felkészültség  a történelem és a neveléstörténet forrásainak és
   szaknyelvének minimum két idegen (ebből legalább az egyik angol,
   német, francia, olasz vagy spanyol legyen) nyelven való olvasására.

 22. Neveléstörténeti   tárgyú   kutatások  írásbeli   és  szóbeli
   összefoglalásának képessége legalább egy (nyugati) idegen nyelven
   (előadás, tanulmány stb.).

 23. A  történettudomány, a pedagógia és a neveléstörténet szaknyelvének
   szabatos ismerete (magyar nyelven).

 24. A művelődés- és  neveléstörténet, a történettudomány és a pedagógia
   eredményeinek naprakész nyomonkövetése.

 25. A történeti és pedagógiai szaksajtó ismerete.

 26. A  főbb  hazai,  és  néhány  külföldi pedagógusképző intézmény
   neveléstörténet  oktatásának  az  ismerete  (koncepciók, tanítási
   struktóra, fejlesztési irányok, tanítási segédletek).

 27. Taneszközök,   oktatási  segédletek  készítése  önállóan  vagy
   munkacsoportban,   tananyagfejlesztés   (kézikönyv,   jegyzet,
   szemelvénygyűjtemény, táblázat, képválogatás stb.), és ilyen anyagok
   kritikai elemzése

 28. Recenzió és kritika készítése művelődés- és neveléstörténeti tárgyú
   írásokról, könyvekről.


              2. TANULÁSTANI NÉZŐPONT

  1. Megfelelő   gondolkodásmód   kialakítása   a   neveléstörténet
   művelődéstörténeti keretek között való értelmezéséhez; az ezzel járó
   tanulási eljárások és nehézségek ismerete és felismerése.

  2. A  különböző  előképzettséggel  rendelkező  diákok  tanulási
   beállítódásának, motiváltságának és előzetes tudásának felismerése és
   megértése.

  3. Az eltérő jellegű neveléstörténeti problémákkal kapcsolatos nehézségek
   felismerése és ezek kezelése.

  4. A más  diszciplínák eredményeinek,  forrásainak felhasználásával,
   értelmezésével járó gondok diagnózisa és megoldása.

  5. A forrásfeltárás és értelmezés nehézségeinek felmérése, módszertani
   segítségnyújtás.

  6. Az egyes korszakok és területek világ- és emberképének vázolásával
   járó problémák ismerete.

  7. A bibliográfia-készítés és forrásgyűjtés nehézségeinek a feltárása és
   segítségnyújtás.

  8. A történettudományi, pedagógiai szaknyelv használatával kapcsolatosan
   felmerülő nehézségek számbavétele, állandó nyomon követése, kezelése.

  9. A referátum (önálló szóbeli előadás) elkészítésével és megtartásával
   összefüggő problémák ismerete és megoldása (pszichikai nehézségek,
   pl.: szorongás, kisebbségi érzés stb; beszédtechnikai problémák: rossz
   artikuláció,  halk  beszéd  stb.; tudománytani problémák: gyenge
   történelmi,  filozófiai,  pedagógiai  felkészültség,  helytelen
   forrásértelmezés stb.).

 10. A művelődés- és neveléstörténet iránti  érdeklődés felkeltése és
   kielégítése  (önálló kutatómunkára, diákköri dolgozat megírására,
   publikálásra való buzdítás stb.).


             3. TANULÓISMERETI NÉZŐPONT

  1. Az adott problématörténeti téma vagy ismeretkör tanulása esetén a
   nemi- és életkori sajátosságok ismerete, figyelembevétele.

  2. Absztrakt,  formális és  modellszerű gondolkodás terén lemaradók
   segítése (egyes témák többféle megközelítésével, csoportos és/vagy
   magánbeszélgetésekkel,  szakirodalmakkal,  szemléltető  eszközökkel
   stb.).

  3. A verbális és írásbeli önkifejezés nehézségeivel küzdők segítése.

  4. A különböző felkészültségű diákok előképzettségének, attitűdjének
   figyelembe vétele és élettapasztalataik mozgósítása.

  5. A tanulócsoportokon belüli kapcsolatok és ellentétek felismerése és
   kezelése.

  6. Beszédtechnikai nehézségekkel küzdő tanulók segítése.


             4. PEDEUTOLÓGIAI NÉZŐPONT

  1. A művelődés- és neveléstörténet tanításához szükséges saját ismeret-
   és képességrepertoár ismerete, a hiányok felismerése és számbavétele,
   a pótlásukhoz szükséges kompetenciák (pl.: bibliográfia-készítés,
   idegen nyelveken való szakirodalom-olvasás, tudományos ismeretszerzés
   lehetőségeinek ismerete, kutatásmódszertani felkészültség stb.).

  2. A hiányzó kommunikációs képességek  pótlásához, tökéletesítéséhez
   szükséges technikák birtoklása.

  3. A tanulóismeret szintjének számbavétele, a tanulókhoz való viszony és
   a tanulási attitűdök megvallása és kezelni tudása.

  4. A saját kutatói eredmények értékeinek, valamint a hiányosságoknak az
   ismerete; felkészültség mások kutatóvá nevelésére.

  5. Képesség  más  korok  és más kultúrák  embereinek, problémáinak
   megértésére, párbeszéd igénye az Európán kívüli civilizációkkal.

  6. Mintaadás (erkölcsi, kutatói, előadói, szakírói és egyéb értelemben).


            5. OKTATÁSPOLITIKAI NÉZŐPONT

  1. A különböző kultúrák (vallások, népek, országok) között fennálló
   kapcsolatok erősítése, a kultúraközi párbeszéd hangsúlyozása.

  2. A bölcsesség lényegének  térben és időben  való megismerése és
   megértése, a bölcs ember eszményképének bemutatása és tudatosítása.

  3. A napi gyakorlat, a nevelésfilozófia és az oktatáspolitika közti
   viszony egymásra hatása, az ellentétek megértése, ezek lehetséges
   feloldására való törekvés.

  4. A családi és intézményes nevelés különbségeinek és azonosságainak
   megragadása.

  5. Pozitív gyermekkép kialakítása; a gyermek  lehetőségeit és jogait
   ismerő  pedagógus, a gyermektől képességeihez, életkori és nemi
   sajátosságaihoz mérten követelő tanár nevelése

  6. A tanárral szemben elvárt és elvárható követelmények megragadása
   térben  és időben (a tanárszerep történeti vázolása), és ennek
   segítségével felelős, helyével és feladataival tisztában lévő tanárok
   képzése.


    6. TANTÁRGYPEDAGÓGIAI, DIDAKTIKAI, NEVELÉSMÓDSZERTANI NÉZŐPONT

  1. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás különböző műfajainak tanításához
   szükséges  szövegtani,  stilisztikai  eljárások, szövegkorrigálási
   technikák biztonságos ismerete.

  2. Felkészülés a könyv, a könyvtár, a levéltár, a sajtó, a múzeumi
   anyagok és az Internet-használat tanítására, különböző témájú és
   műfajú bibliográfiák és web-keresőcímek készítésére.

  3. A  különböző tudományok észjárásának, kutatási  módszereinek  és
   forrásainak bemutatása.

  4. Tanulói személyiségfejlesztésre való felkészültség, a tanulói önképzés
   és kutatómunka segítése.

  5. Különböző tudományok neveléstörténettel érintkező (határ)területeinek
   megismerésére való készség kialakítása.

  6. Felkészültség a magyar és idegennyelvű könyv- és sajtóhasználat
   tanítására.

  7. Kompetencia a történettudományi, nevelésfilozófiai  és pedagógiai
   észjárások bemutatására.

  8. Felkészültség az  adott ismeretkör tudásának mérésére, valamint a
   formatív és szummatív értékelésre, vizsgáztatásra.

  9. Felkészültség különböző művelődés- és  neveléstörténeti  források
   értelmezésének tanítására.       II. SZOCIALIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK, ILLETVE SZEREPEK
           KEZELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK

  1. Felkészültség művelődés- és neveléstörténeti  eszköz-, könyv- és
   médiatár tervezésére, megszervezésére.

  2. Tanórákon  kívüli  programok  tervezése, szervezése, kivitelezése
   (levéltár- illetve könyvtárlátogatás, művelődés- és neveléstörténeti
   előadások, felovasóülések, diákkonferenciák stb.).

  3. Tudományos diákköri munka szervezése, diákok felkészítése OTDK-ra
   illetve helyi, szakkollégiumi előadásokra.

  4. Szakdolgozatok,  évfolyamdolgozatok,  pályamunkák  vezetésére  és
   értékelésére való felkészültség.

  5. Tanulmányi kirándulások tervezése, szervezése, kivitelezése.

  6. Kooperációra  és csoportmunkára  való felkészültség  az egyetemi
   szervezetben  működő, más-más munkaszerepet ellátó pedagógusokkal
   (különös tekintettel a történelmi, a pedagógiai és a filozófiai
   tanszékek oktatóira).

  7. Diákönkormányzattal  mint  érdekképviseleti  szervvel  történő
   együttműködési formák ismerete és kimunkálása.

  8. A művelődés- és neveléstörténet  tanulását  megkönnyítendő, fali
   dekorációk, képanyag, táblázatok tervezése.

  9. Felkészültség   a  neveléstörténeti   diák-önképzőkör  illetve
   szakemberekből álló munkacsoport szervezésére, vezetésére.

 10. Könyv-, könyvtár és sajtóhasználat megtervezése, megszervezése és
   működtetése.

 11. Kiadványszerkesztés (hallgatói, kutatói munkákból készített válogatás
   lektorálása, szerkesztése).

 12. Kooperáció és szaktanácsadás művelődés- és neveléstörténeti kérdéseket
   illetően.

 13. Egyetemen kívüli  intézmények,  szervezetek pályázataira érkezett
   neveléstörténeti témájú dolgozatok elbírálása.

 14. Ismeretterjesztő előadások tartása.

 15. Tanári továbbképzések tervezése, részvétel ezeken.

 16. Felkészültség távoktatási képzésben való aktív közreműködésre.

 17. Felkészültség posztgraduális képzésben való részvételre.

 18. Felkészültség  PhD  képzésben  való közreműködésre (témavezetés,
   előadások megtartása).         III. PERSZONALIZÁCIÓS TEENDŐK ELLÁTÁSÁHOZ
              SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK


  1. A tanulók érdeklődési körének ismerete.

  2. Az egyén fejlődési szükségleteihez igazodó bánásmód technikáinak
   birtoklása.

  3. A fejlődéssel és fejlesztéssel együttjáró probléma-, konfliktus- és
   frusztrációs helyzetek felismerése, szakszerű leírása és kezelése.

  4. A tanulási nehézségek egyénre szabott tipizációja és diagnosztikája.

  5. A személyes, egyedi alkotási és kutatási lehetőségek felismerése,
   alkotási stratégiák felkínálása, az alkotás, kutatás segítése.

  6. Párkapcsolatok  (barátság, szerelem)  empatikus tudomásul vétele,
   konfliktus esetén tapintatos segítségnyújtás.

  7. Példa-, illetve eszményképállítás.

  8. Neurózisban,  pszichózisban  vagy  egyéb  szomatológiai  jellegű
   megbetegedésekben   szenvedő   tanulóknak   felvilágosítás  és
   segítségnyújtás.

  9. Körültekintő felkészítés a tanári pályára.

 10. Segítségadás  rossz  szokások,  hamis előfeltevések (előítéletek)
   leküzdéséhez.

 11. Egyénileg jelentkező szenvedélyek (drog, dohányzás stb.) prevenciója.        IV. AZ EGYETEMI SZERVEZET ÉLETÉBŐL KÖVETKEZŐ
            KAPCSOLATTARTÁSI KOMPETENCIÁK


  1. Szakmai konferenciákon való közreműködés: előadástartás magyar vagy
   idegen nyelven; kisebb, szakmai résztvevőkre alapozott értekezletek,
   munkamegbeszélések szervezése.

  2. Szakmai levelezés: munkáltatóval, egyetemi alkalmazottakkal, kutató-
   fejlesztő intézetekkel, a tanszék külföldi partnereivel, levéltárakkal
   stb.

  3. Értekezletvezetés: munkacsoport keretei között, szakmai szekciókban.

  4. Fogadó órák tartása.

  5. Sajtó és közvélemény tájékoztatása.

  6. Nyilvános  közszereplés  szakmai,  tudományos fórumokon,  helyi,
   regionális illetve nemzetközi rendezvényeken.

  7. A nevelés történetét illetve az egyetem múltját bemutató kiállítás
   rendezése.

  8. Kapcsolatépítés, kapcsolattartás kutatókkal, más egyetemi oktatókkal.

  9. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás  kutatóintézetekkel, folyóiratok
   szerkesztőségével,  hazai  és  külföldi  partnerintézményekkel,
   könyvkiadókkal.

 10. Kapcsolatépítés,  kapcsolattartás  magyar és  külföldi közép- és
   felsőfokú oktatási intézményekkel.

 11. Külföldi vendégek fogadása.         V. AZ ÜGYKEZELÉS, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
                KOMPETENCIÁI


  1. Statisztikák összeállítása és értelmezése; statisztikai adatfelvétel,
   adatszolgáltatás.

  2. Számítógépes szövegszerkesztő és adatbáziskezelő program használata,
   hálózati kommunikációs rendszerek ismerete és használata.

  3. Tanügyi nyomtatványok kitöltése.

  4. Értékeléssel, osztályozással, vizsgáztatással összefüggő jegyzőkönyvek
   vezetése.

  5. Emlékeztetők összeállítása.

  6. Munkahelyszervezéssel kapcsolatos teendők ismerete.

  7. Tantárgyi annotáció, vizsgafeladatok írása.

  8. Óravázlat írása.

  9. Vizsgaszervezés.

 10. Minimum követelmények összeállítása.

 11. Irodalomjegyzékek (kötelező és ajánlott) szerkesztése.

 12. Közreműködés a könyvtárak, szakszertárak állományának gyarapításában,
   vagyonnyilvántartásában, leltározásában.

 13. Tankönyvrendelés  külföldről  és  Magyarországról;  tankönyv- és
   segédeszközkínálat bemutatásának megszervezése.

 14. Különböző nyomtatványok kitöltése magyar  és idegen nyelven (pl.
   pályázati lapok ösztöndíjakhoz, jelentkezési lap konferenciákra stb.).           VI. ÉRDEKKÉPVISELETI KOMPETENCIÁK


  1. Munkavállalással  összefüggő  jogi  felkészültség:  jogismeret,
   jogértelmezés  a  munkáltatás,  munkavállalás  és  a  sztrájkjog
   tekintetében.

  2. Tájékozottság a  munkanélküliséggel, a munkaváltást lehetővé tevő
   munkaerőpiaci   kínálattal  kapcsolatos  aktuális  információk
   tekintetében.

  3. A  szakmai előmenetellel  összefüggő  habilitációs törekvések és
   szabályozások ismerete.

  4. Jártasság a szakmai etikai kódexek szerkesztésében, értelmezésében.

  5. Tájékozottság  a pedagógiai menedzsment és a pedagógiai marketing
   szervezeteinek világában; a pedagógiai vállalkozások lehetőségeinek
   ismerete.

  6. Közoktatáspolitikai érdekek képviselete helyi, regionális és országos
   szinten.

  7. Felvilágosító  munka  vállalása  a  gyermeki  és tanulói jogok
   érvényesülésének megismertetése végett; e jogok érvényesítésére való
   törekvés.           VII. AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS KOMPETENCIÁI


  1. Felkészültség önművelési, önképzési tervek összeállításában az idegen
   nyelv,  a  történelem, a pedagógia, a filozófia, a szociológia
   területén.

  2. A történeti, pedagógiai, filozófiai stb. kutatások kutatási áganként
   való olyan mértékű ismerete, hogy
     (a) képes legyen a eltérő kutatási területeken történő,
       mások által végzett különböző kutatások folyamatának
       és eredményeinek az adaptálására;
     (b) legyen felkészült legalább egy kutatási területen
       (művelődés- és neveléstörténet) önállóan kutatásokat
       végezni.

  3. Kutatási  tervek  készítésében, kutatási  költségek számításában,
   kutatási beszámolók készítésében való felkészültség - magyar és idegen
   nyelven.

  4. Szakcikk-, tanulmány-,  recenzió-, esettanulmány- és esszéíráshoz
   szükséges képességekkel való rendelkezés.

  5. Szakmai kommunikáció folytatására  való alkalmasság az inter- és
   multidiszciplinaritás  követelményei jegyében - magyar és idegen
   nyelven.

  6. Az önmegvalósítás során egészséges önreflexióra való törekvés.


----------------------------------------------------------------------------

        Minta alapján összeállította: Dr. Kéri Katalin

              Pécs, 1996. október 27.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.