Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                Bohár András

                 MŰ-MAGOK

   - A 90-es évek művészete a Székesfehérvári Csók István Galériában.-

              (In: Kritika, 1997/1.)


               (mű-mag1, mű-mag2)

  Két látszólag egymást kizáró fogalom kötőjellel történő egybekapcsolása,
talán érzékeltetheti azt a paradoxitást, amelynek tanui lehetünk, ha korunk
műalkotásaira figyelünk.

  A  mű-mag1 alapjellegzetességeként könyvelhetjük el, hogy a művek,
magatartások, művészeti beállítódások a technikai kor-szellem autenticitását
kísértik meg. Mindent, ami adott és lehetőséget kínál virtuális világunk
megjelenítésére  felhasználnak  az alkotók az elektronikus eszközöktől
(fénymásológép,  fax, számítógép) a kommunikáció esélyeit újraggondoló
internet praxisáig. Számukra a technika áll-ványzatszerűsége, rajtunk-
kívülisége mint kultúrkritikai axióma (Heidegger) nem létezik, mivel a
médium természetes művészeti közegét és közvetítési lehetőségét egyazon
kontextusban gondolják el (ennek reperezentatív összefoglalásán vehettünk
részt a Műcsarnok Pillangó-hatás bemutatójának keretében - 1996. január-
február).

  A hagymányos kéz-hezállóság keretében fogant művek, mű-mag2, amelyek az
ember érzékiségének és fogalmiságának eredendő egységét, létbeágyazottságát
kívánják érzékeltetni, azzal érvelnek az előzőekkel szemben - most mindegy
hogy ez szándékolt vagy rejtett, teoretikus vagy gyakorlati síkon történik
-,  hogy a műviség, csinálmányszerűség szükségszerű velejárója korunk
művészetének, s ezt csak ki -vagy beteljesíti a technikai-instrumentális
művészet. Egyre távolabb tolva magától a műalkotás eredeti világfeltáró
szándékát és a befogadás lehetséges esélyét.

  Azt már csak hozzátehetjük mindehhez, a valóságos művészeti gyakorlatban
csak kivételes esetekben megjelenő határpontokat érzékeltető programokhoz,
hogy se az első, se a második variáció nem tud mit kezdeni a művészet
funkcionális zavarával, helyét kereső, de nem találó professziójával. S ez a
probléma két jellegzetes nézőpontból is értelmezhető a Csók István Képtárban
megrendezett Művek és magatartás 1990-1996 tárlata kapcsán. Elsőként magukra
művekre koncentrálva, majd a kontextualizációs lehetőségek meglétére vagy
hiányára érdemes figyelnünk. Talán ekkor érzékelhetetni tudjuk, hogy a
"művek és magatartás"-minták milyen ideákat hoztak mozgásba.


           (a fenomenológiai zárójelen belűl)

  Most takarjuk le egy mozdulattal a tárlat címét, helyét és idejét, s
Husserl intenciói nyomán magára a dologra, megjelenési módjára és a
tudatunkban rögzült képekre koncentráljunk. A belépőt egy két-háromszáz kiló
között  "mozgó"  kitömött  sertés  fogadja,  amint  megtekinti  saját
"megöletésének" történetét videón. Minden szakszerűen történik - vágás,
perzselés, feldolgozás ... -, s az arcok is a hétköznapi-falusi világ
megszokott szereplői; majd szemben vörösben és kékben játszó sarlót és
kalapácsot maga előtt tartó férfi képe, tőle balra két régi tejeskanna
ezüssttel lefújva és beágyazva a képkeretbe. A mindennapi élet relikviái,
mellett  megjelenik  az  angyali-építészeti  séma  (Angelus),  mintegy
ellenpontozva az előző tárgyiasságok érzeteinket mozgósító élményét. A
lépcsőn főlfelé menet leheletfinom vonalrajzok - mondjuk egy "megbolondult"
számítógép kódrendszerére utalva vagy a lélek rejtelmeit kivetítve -, majd
egy mángorlótekercs a két végén jelképes emberalkkal. De az időutazás ismert
reneszánsz-barokk-manierista mesterek művét is elénk varázsolja, igaz kissé
"fotópontokkal" és műanyagborítással korunkhoz igazítva.

  Fehér  téglaépítmény,  fehér kéménnyel: bármit jelenthet. Századunk
színekkel és képpekkel le nem írható borzalmait, s helyi tragédiánkat is. Az
elmúlt korok művészetének emlékújraidézései is megjelennek Zurbaran diára
vetített csendéletképének és az elé rakott, fehérre festett valóságos
csendélet egymásra hatásának közvetítésével.. Majd mélybarna-bordó tónusú
fotók, amerikai szállodák szobabelsőiről: az egyetlen változó és figyelemre
méltó pont a képeken feltűnő lámpák fénye. S a kényelem kifeszített
karosszéke is falra kerül, ezt követően kigyókarikák emberfej végződéssel,
pászkasorozat visszájára fordított, üveglapra rótt latinbetüs üzenettel,
arctalan emberek, felismerhetetlen utcákon. Majd újra inetnzív jelképek:
perspektivikus  téglalapok  kivetülései,  egy  archaizáló vadászjelenet
állatlenyomatai élőkkel és halottakkal.

  A mindennapok megkísértései videon ritustánccal, tehénnel, lánnyal;
emberkollekció  ruhakolekciónak  álcázva;  ajtókeret  kilinccsel, rajta
keresztben lópokróc a feszületre való egyértelmű utalással. Pos(z)t(a)modern
alluziók: Malevicstől az Európai Iskoláig, Erdély Miklósig a budapesti
háztetők  stukkósturájáig,  posztimpresszionista  tavaszidézésig,  SI
konceptualizmusig. Továblépve szürke gyerekrajz-stilizációt idéző szobabelső
- kiskorúaknek nem éppen való "keresztbarkácsolással"- ; fekete téglalapok
fotótorzításokkal, besülésekkel; óraintegráció és kabátgomb ekvivalencia
relációja videón; falilámpák képe és csomagolt csomagok; doboz-memorandumok
még  a  Guttenber-galaxis  korából;  érzéki  ecsetvonások a festészet
tradicionális anyagiságát megjelenítve: formák tartalmak nélkül.

  A rövid listát ezzel lezártnak tekintjük. Az utalás szándékát kísérletük
meg látótérbe hozni képi intenciók és a textuális megjeleníthetőségek
kapcsolatára figyelve.


        (az a bizonyos kontextus avagy annak hiánya)

  Szándékosan nem kötöttem a metaforikus jelzéseket, képi tartalmakhoz
kapcsolódó  leírásokat  a  szerzőiséghez,  mert  pusztán azt kívántam
érzékeltetni, hogy milyen temtizáció köré csoportosíthatók jelen válogatás
munkái. S ez azt a meglátást is valószínűsítheti, hogy hasonló leírások
születhettek volna mondjuk egy évtizeddel ezelőtt is, ha megrendezésre
került volna akkor egy hasonló témakört befogó válogatás. Ám ugyanennek vagy
ehhez hasonló kollekciónak a kontextualizációja merőben más mint mondjuk
lehetett volna a nyolcvanas évek derekán. Kezdve attól, hogy az ideológia-
politikai háttérkésztetések alkotói-befogadói jelenléte merőben más, egészen
odáig,  hogy  a  "globális  ökológiai-kulturális  identitáskeresés
határpontajainak  kritikussága"  ma már az intellektuális közbeszédben
mindennapos fordulat.

  Ám néhány kérdéses pont mindezek ellenére meggondolásra érdemes. Elsőként
a megváltozott művészetfunkciók problémáján meditálhatnánk. Ha elillan(t) a
komplex etikai-esztétikai művészetfogalom jelentésessége, akkor mi marad, mi
maradhat helyette az elitművészetben? Az önmagában érvényes forma, a
kiporciózott  manír-koncentrátum,  az önismétlő attraktívum, ötletbörze
pszeudo-avantgárd mintára (mindegyikre láthattunk példát).

  Másodjára azonban mindenképp fontos, hogy a folyamat bemutatását és
fontosságát szükséges kiemeljük. Hisz a Huszadik század magyar művészete
sorozatban ez már a 15. tárlat, ahol a Nyolcak és aktisták köre éppúgy
helyet kapott mint az Európai Iskola vagy a hatvans és hetvenes évek
avantgárdja, illetve a nyolcvanas évek fejleményei (Mi "Kelet- franciák"). S
ezt a három évtizedes munkát (Kovalovszky Márta, Kovács Péter) valóban
mindíg élénk érdeklődés kísérte, ezzel egyszerre jelezve a kulturális
egyközpontúság (Bp.) felszámolásának igényét és lehetőségét, valamint a
mindenkori aktualitás jelentőségének kiemelését.

  Azonban míg az előző évizedekben másféle jelentőséggel is rendelkezett a
művészet, mint pusztán esztétikai jelentéstartalom, addíg jelenünk többfelé
nyitódó kulturájában és társadalmában a művek már szükségszerűen nem
ágyazódhatnak régi kontextusukba (egzisztenciális érték -és mintaadás), s
még nem taláták meg az új "polgári-bildung" környékén betöltendő szerepüket,
hogy a technokrata-design értékinnovációiról ne is beszéljünk, amely esetleg
túlmutathatna a multimédia egyre növekvő kép-ződményein.

  Igy a kilencvenes évtized első felének egyfajta képi metszete (mű-mag2) a
látványos felszabadulás gesztusát ugyan nem tükrözte, azonban tudósított a
fejlemények egyik változatának kisugárzásáról. S végül a viszonyítási
pontokat létrehozó művészek névsorát is érdemes végigfutnunk, hogy máskor és
máshol esetleg mi is egybevethessük a magunk listájával: Bak Imre, Beöthy
Balázs, Böröcz András, Chilf Mária, Csutak Magdolna, El-Hassan Róza, Fehér
László,  Forgács Péter, Gerber Pál, Hegedüs 2 László, Herskó Judit,
Jovánovics György, Júlus Gyula, Károlyi Zsigmond, Kelemen Károly, Kicsiny
Balázs, Konkoly Gyula, Kozári Hilda, Kónig Frigyes, Köves Éva, Lovas Ilona,
Mulasics László, Nemes Csaba-Veress Zsolt, Nádler István, Ősz Gábor,
Pinczehelyi István, Szikora Tamás, Szűcs Attila, Türk Péter, Ujgázi Péter,
Várnai Gyula, Veszely Bea.

   (1996.október 26-december 31. Székesfehérvár, Csók István Képtár)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.