Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                Bohár András

            HATÁR - VIDÉK - FILOZÓFIA [*]

----------------------------------------------------------------------------
[*] Mészáros András: A filozófia határvidékén. Nap Kiadó, Dunaszerdahely
   1996.
----------------------------------------------------------------------------

            (In: Új Forrás, 1997. 9. szám)


                  (határ)

  A határok kijelölése éppúgy izgatta a bölcselet prominens képviselőit,
mint a határok mindenkori át-hágásának kísértése. A mitikus világrend
megjelenését  a  physis  és  polisz körvonalazása követte, hogy majd
átminősülhessen  mindez  valóságon  túli  valósággá,  univerzalisztikus
világszemléletté,  szubjektum- és egzisztenciálfilozófiai alapozássá. A
határokat felállítók idegensége pontosan annyira nyilvánvaló, mint amennyire
a kinnrekedtek vagy bennszorultak hiányérzete. Mindenki számára kínos a
helyzet. Akik a problémát előidézték saját pszeudo-azonosságukat tennék
kockára, ha módosítanának. Az elszenvedők pedig, ha tudatosult bennünk
mindez, akkor magukba rejtik, vagy...

  Ennek a vagy-nak a különböző természetét szedi lajstromba a filozófus
(Mészáros  András).  Nem  feledkezve  meg  a  léthelyzet  alap-
meghatározottságairól,   a   "mintha-lét"   kiinduló   feltételeinek
számbavételéről. "A vélekedés tehát olyan irányban deformálja a kérdések és
az  ismeretek viszonyát, hogy a dilemmák - amelyek létünk alapjaiba
ágyazottak - elve kizárják a nemtudás beismerését vagy egy másik tudat
beismerését." Filozófusunk végig arról az erőszakmentes, értelmet feltáró és
arra hatás gyakorló kényszerről beszél, hogy a "nemtudás kizárása" még nem
jelenti  a kisebbségi "mintha-lét" ontológiai, kognitív és gyakorlati
kérdéseinek eltűnését.

  Hogy a határok megismerése és tudatosítása a filozofálás alapvető
feladatai  között  tartható  számon,  arra  szerzőnk  az agonális-elv
újraértelmezése kapcsán hívja föl figyelmünket. Az agóra és a filozofálás
egybekapcsolásának felidéződése (1989) jelzi a bölcselet megszüntethetetlen
dialogikus jellegét, a lét alapjaira rákérdező természetét és a kimunkált
igazság érvek általi elfogadtatását.

  Mészáros András pontosan azoknak a neuralgikus pontoknak határpontjaira
kérdez rá, amelyeknek kibeszélése nem éppen gyakori. A modern és posztmodern
viszonyának regionális létfeltételekhez kötött értelmezése olyan filozófiai
természetű hívószavakat tölt meg friss tartalommal mint például az idő.
Ennek kontextusában kérdésessé tehető a "radikális konstruktivizmus", ahol
az  ismeretek  az  objektivizmussal  szemben  a szubjetumon keresztül
reprodukálódnak,  valamint  a  "játékos elképzelések kreativizmusa". A
premodern társadalmak individuális, sajátos mozgástempójával szemben a
modern társadalmak absztrakt időfogalma a semlegességet, a szinkronitás
kényszerét és az állandó időhiányt demonstrálja mindennapjainkban és a
társadalom  éppígylétével  összefüggésben.  Rutincselekvéseink határidők
szorításában vergődnek, s tevékenységeink időszükségletének ismeretlensége
eltakarja előlünk a valós időkalkuláció lehetőségét. Mindehhez hozzáadódik a
társadalmi szinten jelentkező lemaradás időzavara, megtetézve azzal, hogy a
lemaradás behozására egyre csökkenő idő adatik meg a külső lehetőségek
behatároltságának  következtében.  Így  csak  pillanatnyi lehet az az
időintervallum is, amikor elgondolkodhatunk, hogy milyen feszültségeket
hordoznak azok a társadalmak, amelyeknek nincs elég idejük, hogy rászokjanak
a közös mindennapi élet normáira, s hogy milyen következményekkel járhat az
intolerancia zsigereinkig hatoló méregkoncentrátuma.

  De az individuumok önértelmezésének határait is érzékelteti Mészáros a
68-as nemzedék lehetséges tipologizációjának felvillantásával, ahol a Saulus
és  Paulus  nem  tradicionális értelemben szerepel, a jogosultság és
illetékesség nézőpontjai sokfélék, s tragédia és katarzis lehetősége éppúgy
fönnáll, ám mégis az utolsó esély panorámája nyújt némi reményt: "A
kitagadottaknak  elégtételt,  a  megtűrteknek  létük  ambivalenciájának
feloldását, a kiválasztottaknak a szakmai hatalomról való lemondást és
főként  a  múlt  bevallását, az ironikusoknak a kiindulóponthoz való
visszatérést és a szereplőtársaktól való távolságtartást, a névteleneknek
magukratalálást, a szereplőtársaknak (ha képesek rá) morális depressziót, a
kezdőknek kitakarított színpadot."


                  (vidék)

  Hogy milyen játéklehetőségek adottak, s hogy milyenek adódhatnának, arról
nem pusztán a filozófiai reflexió megnyilatkozásaiból tudhatunk, s mégcsak
nem is ennek saját műfajához kötött felbomlása kapcsán. Mivel ezek a formák
akkor is megtartják a metafizikai jellegzetességüket, ha azt teljesen
tagadják. Másképpen fogalmazva a vidék természetrajzáról és antropológiai
állapotáról a poétikus beszédformák sok esetben többet mondanak mint a
határokon belülre terelt fogalomvezérelt textusok. Nem véletlen, hogy ezt a
játéklehetőséget  sem  szalasztja  el  Mészáros  András, amelynek két
alapaxiómája a következőképpen hangzik:

"1. A válaszok mögött kérdések vannak.
 2. Ostoba, aki azt hiszi, hogy a válaszok egyértelműen a kérdésekre
  vonatkoznak.!"

  Fernbauer Gábor két könyve kapcsán megfogalmazódnak azok a játék-
kombinációk, amelyek az idő önértelmezésének keretében tágítják a "Provinz"
látó-határát, s rákérdeznek a személyes megnyilvánulásokban tetten érhető
kimondhatatlan téma-keresésekre. A különböző textusok révén megszólíttatott
olvasó önként lemondhat az értelemegész kutatásáról. Ám az aforizmák puzzle-
játéka  újfajta  létértelmezést  kínál: bele-gondolást, mellégondolást,
hozzágondolást, vele- és együttgondolkodást. Ezekben a formavariációkban,
amelyek recenzióként, töredékhalmazként, feljegyzésként sorolhatnánk műfaji
kategóriákba  (ha  szükség  lenne  effélére)  olyan "meta-metafizikai"
töprengéseknek, gondolat-gördülések találnak helyet, amelyek visszájára
fordítják a nyugati posztmodern puzzle-játék lényegiségét. Mert itt nem az
egyedi  különös  kontextualizációja  jelzi  a  "Provinz" át-értékelési
kísérletét, hanem az általános formatartalmat hordozó gondolatmonászok
érzékeltetik az illatokat, gesztusokat a kiindulópontok egyidejűségének
egymásrakövetkezéseit, átfedéseit.

  Ám  a tőzséri magánvaló kapcsán a tragikus létértelmezés poétikai
játékának  műhelytitkaira  is  rávilágít  szerzőnk. A hagyomány intim
önértékeinek  kitörölhetetlensége  és  az  univerzalizmus  lehetőség-
feltételeiből  kinövő  remény  feszültségzónái  láthatóvá, érezhető és
képzelhetővé teszik annak a magánvalónak a természetét, amely csak az ezen
tájékon termő gombák, és egyéb furcsaságok adhatnak tudtunkra "Közép-Kelet-
Európában a "mintha-lét" "n" dimenziójú. Az "n" dimenziót nem extenzív,
hanem intenzív értelemben végtelennek tekintve, hiszen a koordináták és
kiterjedések egymásba is fonódnak, máskor pedig egymást semlegesítik. A Múlt
az enyém is, meg nem az enyém, hiszen a Történelem vállán cipelő néphez
hozzá is tartozom (egy dimenzióban), meg nem is (egy másik dimenzióban). A
szubjektum így nem válhat ironikussá, mert ahhoz kívüle és felette kéne
állnia a "mintha" létnek." Ezzel ismét visszahozza Mészáros a poétikus
játéktérbe, a határprobléma kapcsán már jelzett "mintha-lét", szubjektumhoz
kötödő, ám mégis ontológiai és történetfilozófiai reflexiókhoz kapcsolódó
odafordulását. Azaz azt tudatosítja ismételten, hogy a poétikus beszédforma
mélyrétegeiben felfedhetőek azok a vonatkozási problémák, amelyek nemcsak az
általános különös megjeleníthetőségében tehetik érzékelhetővé a szubjektum
ironikus  intencióinak  lehetőségét  és hiábavalóságát, de a történet
visszajátszása  is tanulságos lehet: a különösben meglátott magánvaló
hozzáférhetetlenségével  együttgondolt  "mintha-lét"  peremhelyzetének
bemérése.

  S  még  egy-kettő-három-négy  "konkrét-n"  dimenzióval  rendelkező
pillantfelvételt  szemlélhetünk  a  "tizenkilencedik századi ismeretlen
eperjesi filozófus hagyatékának" közzétételekor, a hrabali "unio-mystica"
mindennapi  átlényegítései  kapcsán  vagy  Kundera  és  Wittgenstein
újraértelmezése  kapcsán  keletkezett  töredékeket  olvasva.  Olyan
szemléletbővítő és tradícióértést elősegítő/módosító szándékokat fedhetünk
fel ezekben az írásokban, amelyek mind az idődimenziók, mind a nyelvi-
játékok radikális posztmodern eklektikájával szemben vagy mellette, ám a
mindenkori morális elkötelezettség igényével: a ténylegesen létező környező
világ át-élhetőségeit veszik célba. A "múlt századi eperjesi bölcselő" így
fogalmaz: "Az alázat itt is, akárcsak a sejtés esetében a köztem és a másik
ember  (sajátságos  realitás)  közti  határ  átjárhatóságán (sőt, meg
megszüntetésén) alapszik. Nem leszek talán messze az igazságtól, ha azt
állítom, hogy ez a "köztesség" - amelyet sem a hit, sem az ész nem képes
felderíteni - önmagát mutatja meg ebben az alázatban. Ami azt is jelentené,
hogy az alázat révén feloldódik a határ az érzéki-konkrét és az absztrakt
általános között, valamint hogy az érzékiben megtestesülnek az általános
bizonyos jegyei és az érzéki az absztrakt hozzáférhető formájává válik."


                 (filozófia)

  S hogy mennyire jellemző gondolkodás- és beszédforma Mészáros Andrásnál
is az a bizonyos "köztesség", azt kiválóan érzékeltetik azok az elemzései,
amelyek egy-egy filozófiai textus vagy problémahalmaz nyomán öltenek látható
alakot. Mindjárt itt van Eugen Fink A boldogság oázisa könyvének át-
tekintése. Ahol két játékfelfogás kapcsán számtalan olyan problémával
szembesít bennünket, amelyek eminens filozófiai kérdésfeltevésükön túl is
figyelmet érdemlőek. A létezés alapjellegzetességeként értett játékfogalom
érzékelteti a husserli transzcendentális ego szubjektivizmusára irányuló
meghaladási  kísérletet,  azaz  egy  olyan  fenomenológiai beállítódás
körvonalazását, ahol az egyes egzisztenciálék, a halál, a munka, a hatalom,
a szeretet és a játék egyaránt a véges emberi élet teljességéről tudósítanak
a pillanat intenzitására építve.

  A nyugvó jelen középpontjából leírható egzisztenciálék és kapcsolódásaik
rekontrukciói ideális esetben eljuttathatnak az emberi létezés megértéséhez.
A játék zsenialitása a szabályok kihasználásával individualizálódik, míg az
ellenpóluson  a  szerelem  "csak"  a másik individualizálódásába való
beleélésként mutatkozik meg: így szerelem és halál egybetartozóak, egymás
nélkül  elképzelhetetlenek,  a  káosszal,  elrendezetlenséggel  való
szembenézésre utalnak; mindezen élet-összefüggések másik vetületében a munka
alapvető konstiúciói, a hatalom egyénen túlmutató "itt és most"-jai és a
játék szubjektív feltételének hangsúlyozása az autonóm világ tételezésének
zálogaként jelenik meg érzékeltetve az emberi életet keretező, megszilárdító
rendszer  elemeinek  relációit. S fontos annak kiemelése, hogy ez a
fenomenológiai beállítódás lehetőséget kínál a valóság racionális vázának
leírására is, míg a tisztán metafizikai játékfogalmat és a lét értelmét
egybekapcsoló kísérletek esztétikai világszemlélete az áhítat, lelkesültség,
szeretet, hódolat előtérbe helyezésével háttérbe szoríthatja a kétely,
kiszámíthatóság és racionalitás jelentőségét.

  Azonban a jelzett metafizikai játékelmélet esélyei is megsokszorozódnak -
mondja Mészáros András -, mert mikor a világ játékszerré válik, s a játéktér
egyre inkább elhomályosul, s váratlanul bukkannak fel rajta az ismeretlen
cél felé vezető utat nehezítő csúcsok és szakadékok, akkor az egyénnek nem
marad más választása, mint elfogulatlan biztonsággal közeledni az élet
kiszámíthatatlan kanyarulatai felé, mintha azokat ismerné. De azt is
hozzáteszi szerzőnk az Újszövetség és Fink szellemében: csak játékosként
juthatunk be az Úr országába.

  S  ezzel ismét egy újabb nézőpontot kínál szerzőnk. Mert nemcsak
társadalomelméleti (ontológiai) szempontból kísérelhető meg a társadalom
illetve az egyén rendelkezésére álló időmennyiség kritikai felülvizsgálata,
hogy hogyan, mikor és mennyi modernitás és posztmodernitás kellene nekünk
valójában,  de  jelzi a Rortyval "szembeni" észrevételének egy másik
továbbgondolási lehetőségét is. Mert nem véletlen, hogy a műalkotások,
nyelvjátékok  és  kulturális  szituációértelmezések különössége kapcsán
("Provinz") jelezhető a játék megmutatkozási lehetősége, egyéni, közösségi,
valamint időben és térben is különbözőképpen változó teljesítményei, s az is
magától értetődő, hogy az egzisztenciálék fenomenológiai és metafizikai
jellegzetességeinek egyaránt lehetőséget kínál a filozófiai értelmezések
körében. Ám az is szükségképpeni kritikaként jelenik meg, amit saját
létértelmezési kísérletei nyomán rögzít: "A rendszerfilozófiával Richard
Rorty  az ún. épületes filozófiát állítja szembe. A rendszeralkotók,
szerinte, konstruktívak és érvekkel jönnek, az épületes gondolkodók viszont
reaktívak és szatírákat, paródiákat, aforizmákat írnak. A szervesen működő
társadalmakban ez a filozofálási mód csak a filozófia művelésének elfogadott
paradigmája és metanormái szerint "abnormális". A liberális demokráciáknak
ugyanis nincs szükségük bölcseleti alapvetésre vagy igazolásra, mert ennek
az emberi tevékenységnek az univerzalisztikus módszerei nem hoznak semmi
hasznot. Ott azonban, ahol még folyik a harc az "univerzáliákért", ott ahol
új értékeket keresnek, a filozófia nem lehet fennkölt játék. Pontosabban nem
lehet csak fennkölt játék." S éppen a határok metafizikai kijelölése, amely
a különböző filozófiai irányzatok által is elfogadott szabadság elvének
transzcendálásában érhető tetten, valamint a játékkombinációk és taktikai
variánsok posztmodern szellemiséget idéző sokféleségének együttlétezése
jellemzi leginkább jelenünket. Ám régiónkban még nem teljesen tisztázottak a
játéktér kijelölésének feltételei, hogy a csapatok felállításáról vagy a
játékszabályok nyilvánossá tételéről, együttes elfogadásáról már ne is
beszéljünk. Éppen ezért van szükség olyan "határ-vidék-filozófiákra" is,
amelyek előmozdíthatják, hogy minél előbb elkezdődhessen a tényleges játék,
igazi játékosokkal: "A sorsát vállaló ember a játékos. Tudja, hogy veszíthet
is. Mégpedig nem akármit: akár a saját életét is. De ő azt is tudja, hogy az
élete nem a teljes léte. A játszma ugyanis éppen a létre megy ki. És az már
megéri a kockázatot."
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.