Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                Bohár András

           KONKRÉTAN A KÖLTÉSZET ESÉLYEIRŐL

      - L. Simon László: Egy paradigma lehetséges részlete -

  A Magyar Műhely folyóiratszámai az elmúlt évtizedekben éppúgy felkavarták
a  kedélyeket,  miként  a  folyamatosan  megjelenő  kiadványaik. Most
eltekinthetünk a pozitív avagy negatív ítéletek természetének részletes
értékelésétől, ami kísérte ezt a szellemi-művészi közösséget. Egyet azonban
mindenképp szükséges megjegyeznünk L. Simon László kötetének felvezetése
kapcsán.  Azzal  a sajátságos helyzettel találkozhatunk a képi-nyelvi
kísérletezések értékelésekor, hogy még mindig sokrétű nehézségbe ütközik a
formatartalmak újításait radikálisan kimunkáló munkák nyilvános megvitatása.
A  határterület  műfajait  megkísértő alkotások, miként ez a sajátos
"lettrista" kötet is, nem, vagy csak ritkán (s akkor sem érdemben)
mérettetnek meg az irodalmi nyilvánosság fórumain; gyakori az eset, hogy a
képzőművészeti  experimentumok birodalmába soroltatnak, s elsősorban a
vizualitás  értelmezési  lehetőségei  alapján nyerik el befogadásukat.
Természetesen ez nem nagy probléma, hisz szerzőnk jelen kötetben szereplő
munkáinak nagyméretű roncsolt, dekonstruált változatait már több tárlat
keretében közönség elé vitte. Tehát a vizuális megjelenés követelményeinek
maximálisan eleget tett. Az már más kérdés, hogy miért alakult ki művészeti
életünkben az a nem éppen egészséges állapot, hogy a vizuális-irodalomnak
még  a jelenlétéről is alig-alig akarnak tudomást venni a különböző
kanonizációs grémiumok. Legyenek azok a konzervatív-posztmodern "újításokat"
méltatók vagy a tradicionális ihletettséget előtérbe helyezők De nézzük mit
jelenthet annak a bizonyos paradigmának a lehetséges részlete?

  Jelen könyv azt az alapvető lettrista szemlétet formálja újjá, amely azt
hirdette meg programjában, hogy nem a szavak értelmének egymáshoz kapcsolása
az elsődleges poétikai szándékokat formáló intenció, hanem a grafémák önálló
megjelenítése, vizuális és érzéki formáinak megragadása a cél (Isidore
Isou). Párhuzamosan futottak az ötvenes években a képzőművészetbe is a
mimetikus látvány megjelenítését elvető programok a gesztusfestészet vagy az
informel kimunkálásához kötődően. Azt hogy mindezek a kísérletek nem a múlt
poros lomtárában hajítandók, azt honi képzőművészetünk "szabadfestészeti"
törekvései jól artikulált és kimagasló életművek keretében tették mind a
szakmai, mind a befogadói közönség számára egyértelművé. Hasonlóak sajnos
nem  mondhatók  el  a  hetvenes évektől újrainduló kassáki örökséget
újraformálók munkáinak tekintetében, s csak lassan indul be a vizuális
költészet meg -és elismertetésének nem éppen akadályoktól mentes folyamata
(lásd erről Papp Tibor: Múzsával vagy múzsa nélkül (irodalom számítógépen)
Balassi Kiadó 1992. Nagy Pál: Az irodalom új műfajai. ELTE BTK Magyar
Irodalomtörténeti Intézete - Magyar Műhely Bp., 1995.).

  S ehhez a folyamathoz kötődik az irodalom lettrista peremvidékét is
érintő, sajátos konkrét költészeti jegyeket újraértelmező érkező L. Simon
is, aki jelentékenyen hozzájárult könyvével a jelelméleti paradigma képi-
nyelvi újrafogalmazásához.

  L.  Simon  "paradigmatikus"  vállalkozása  mintegy magától értetődő
természetességgel idézi mottójában Erdély Miklóst: "A véletlenszerű szívesen
olyan,  amilyen."  Ám azt is hozzátehetjük mindehhez, hogy az egyes
véletlenszerű  részletek  meghatározása,  mindig  is izgatta az ember
valóságfeltérképező  igényét.  A  normáltudományok  és  forradalmi
alakváltozásaik jelelméleti megnyilatkozásaiként, ütközéseiként is számba
vehetjük  a  könyvet.  Hisz  a  mellékelt  pauszpapír  négyzethálós
koordinátrendszerének hozzáillesztései teszik értelmezhetővé a jelek helyét.
Így egyszerre válik láthatóvá a descartesi koordinátarendszer lecsupaszított
képe, valamint az individuum jelek által szimbolizált aktivitása, azaz a
mindenkori normáltudomány és forradalmi újítások előre fel nem ismerhető
mozgása.

  S hogy ez a tudományfilozófiai meghatározottság a poézis kiterjesztésének
szándékával  kapcsolódik  egybe  szerzőnknél,  azt  jelzik  paradigma-
meghatározásai is könyv elején, hogy t. i. a paradigma: 1. bizonyításra vagy
összehasonlításra  alkalmazott példa, 2. ragozási minta, 3. az adott
korszakban  elfogadott  általános tudományos tételek együttese; a kor
tudományos világképe, valamint annak a hipotézisnek a közzététele, hogy
mindez  csak  akkor igazolható: "amennyiben valamely paradigma összes
lehetséges eleme maga is önálló paradigma" S ez azt az egyszerre univerzális
és egyedi művészeti világértelmezést is előrevetíti, amelyet a könyv
érzékeltetni kíván.

  L. Simon konkrét jelköltészete gesztusértékű mozzanatok felmutatásával
teremti meg a művészeti érzékelés nagyon is sajátos változatát A könyv
hátlapján található teljes magyar ábécé betűkészlete és az egyes lapokon, a
betűket  helyettesítő  számok  utalnak  a  sajátos  nyelvi  leképzés
kikerülhetetlen valóságára. Ugyanakkor érzékeltetik azt is, hogy a vizuális
jelhasználat lehetőségei kiterjeszthetik ezt a viszonylag zárt kódrendszert.
S ha azt is hozzágondoljuk mindehhez, hogy a könyv baloldali lapjai üresek,
s csak a jobboldalon jelennek meg a betűgrafikai töredékek, akkor a
mindenkori paradigmatikus világérzékelés dinamikájára is figyelhetünk.

  Már utaltam arra, hogy a strukturális állandóságok és a véletlenszerű
elemek egymásravetítései egyfajta befogadói aktivitást tesznek szükségessé,
mivel minden oldalhoz külön-külön kell hozzáillesztenünk a pauszpapír
koordinátáit. De a befogadó azzal a nagyon is valóságos jelenséggel is
találkozik,  hogy  négy helyen is hibásan került a könyvbe a jelek
koordinátáinak meghatározása, s ez méginkább megsokszorozza a véletlenszerű
művészi  jelhasználat jelenlétét. Mert a tudományos paradigmák újkori
változataira, főképpen a pozitivisztikus ihletettségű formákra gondolok,
alapvetően jellemző volt, hogy a minden egyes tény számbavételét és
törvényszintű magyarázatát fel kívánták vonultatni és ennek bizonyosságát
matematikailag  is  igazolhatónak  vélték.  Arról már nem is szólva,
természetesen a maguk történeti értékeit mindenek felett méltányolva, hogy
századunk  első  felének  utópikus-konstruktivista  színezetű művészeti
törekvései is hangsúlyos elemként vették számba a világ megtervezhetőségébe
vetett hitet.

  A  jelek  által közvetíthető teljességet már egyszer redukálta és
megkérdőjelezte  L.  Simon  azzal,  hogy  véletlenszerűen  beemelt
grafémarészletek egymásra következéseivel érzékeltette saját kódrendszerének
változó   formatartalmait.   A  jelhasználat  elsődleges  verbális
jellegzetességeit  is kiterjesztette a vizualitás egyszerre egyedi és
egyetemes mozgásainak irányában. Azzal azonban, hogy hibák kerültek a
könyvbe, mintegy a szerző szándékán kívül, azt az értelmezést is előtérbe
helyezhetjük, hogy nem csupán az alkotói véletlenszerűség szükségszerű
megmutatása  és annak befogadása jelentheti világértelmezésünk lényegi
mozzanatát.  A jelek meghatározottságai, funkciói éppúgy változhatnak.
Mindennek azt az antropológiai-etikai üzenetét is megfogalmazhatjuk, hogy
leképzési-megmutatkozási formáink, kommunikációs csatornáink sérülékenyek,
ám mindezek elfogadása egy ideális kommunikációs közösség kimunkálásának
reményében mégis bizakodással tölthet el saját paradigmáink lehetséges
részleteinek kidolgozásakor és a más paradigmákkal való érintkezéskor
egyaránt.

        (Magyar Műhely - Párizs-Bécs-Budapest 1996.)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.