Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                Bohár András

            SZABADSÁG, TERMÉSZET, MŰVÉSZET

 - interpretáció töredékek a romantika művészetfilozófiájától napjainkig -

          (In: Ex Symposion 1996. 15-16. szám)


  A nép-szerűtlenség terminusával is megfogalmazhatnánk a művészetről szóló
filozófiai beszéd jellegzetességét. S ez igaz ha a műalkotások és befogadóik
között  távolság bemérésével kísérletezünk, de éppúgy igaz lehet, ha
korszakunk globális kérdésfeltevéseit vagy az információs társadalmak okozta
tehertételekre  gondolunk.  S  ha  ehhez még hozzáillesztjük mindezek
megértésére  tett  folyamatos  próbálkozásaink kudarcait a mindennapok
abszurditásától a világ tuományos megismerésébe vetett hit összeomlásáig,
akkor  lehetséges kiútként mutatkozhat a művészetről szóló filozófiai
diskurzus poblémalistájának újbóli áttekintése. A szabadság és művészet
határterületeit, átjárhatóságuk lehetőségeit követjük nyomon a romantika
művészetfilozófiájának alapkérdéseitől napjaink történéseit is szem előtt
tartva.

  "A szabad lény legyen!" - mondhatjuk mi is Fichtével. Ez az aktív igenlés
ugyanis pontosan a szabadság meghatározottságának kifejeződése, annak a
törvénynek a kimondása, amely az abszolút önállóság fogalmát jelöli, s
minden szabad lény eredeti meghatározottságát magába foglalja.

  A világ megváltoztatása az én megváltozásom. Szabadságom kimunkálásának
folyamatos gyakorlása belőlem indul ki, majd érintkezik a másik emberrel, s
a körülöttünk lévő világgal, természettel. Határt csak a másik szabad lény
ugyanilyen törekvése állíthat, illetve a természet méltóságának tiszteletben
tartása korlátozhatja a tevékenységünket.

  A természet az ésszerű előformáját éppúgy magába rejti, mint a káoszt,
idézhetjük  fel  a  schellingi  természet  -  és  szabadságfilozófia
alapgondolatát. Így a világ ésszerűtlensége saját történeteink visszfénye is
egyben. A homályostól a világoshoz vezető út elképzelt fejlődése azonban,
egyre inkább úgy tetszik, nem találkozik történeti tapasztalásunkkal, mint
azt nem csekély melankóliával megállapítja Schelling egy kései írásában.

  Azonban  a  világfejlődés  lehetséges  érzékelésére,  az abszolútum
megragadására mégis lehetőségek kínálkoznak. Schelling a művészet esélyeibe
belelátja az öntudatlan formálás és tudatos előállítás együttlétezését.
Eképpen a művészi alkotás a világintelligencia szimbóluma és a lényeges
elemek érthetővé tétele, az abszolút alkotás érzékeltetése: "...az igazi
műalkotásban nem létezik egyedi szépség - olvashatjuk Schelingnél A művészet
filozófiájában (Akadémiai Kiadó, Bp., 1991. 66. ) -, csak az egész szép. Aki
tehát nem emelkedik fel az egésznek az ideájáig, az teljességgel képtelen
megítélni bármilyen alkotást." Így a művészet tapasztalásával lehetőségünk
nyílhat az akarat anyag-teremtő lét okának, az értelem szabályozó-elhatároló
mértékének és a szellem harmóniát kimunkáló erejének kiteljesítésére. S bár
Schelling pozitív szabadság -és művészetfilozófiája is hangsúlyozza a
szeretet és a műalkotás érzékiségének szerepét az egész ideáinak láthatóvá
tétele kapcsán, azonban a műérzék konkretizációjával sokkal plasztikusabban,
magától értetődőbben találkozunk Hölderlinnél.

  S nemcsak Hölderlin költői érzékenységből aódóan, de az erre történő
reflexivitás  igényességének okán is, a művészet olyan lényegiségével
szembesülhetünk,  amely  egyszerre  érzékelteti  a szellemiség emberi,
teremészeti és szabadságbeli összetevőit és dinamikáját: "A szellemi energia
mértékrendjére, melynek minden egyes ember birtokában van, az a jellemző,
hogy némelyek erősebb, mások gyengébb izgalomban őrzik meg szükséges mértékű
eszméleti egyensúlyukat. A szellemi rend határa ott van, ahol cserben hagyja
az embert a józanság. A nagy költő - emelkedjék önmaga fölé bármilyen
önkényes magasra - soha nem hagyja cserben önmagát. Az ember lezuhanhat a
magasba is, nemcsak a mélybe. Utóbbit a rugalmas szellem akadályozza meg,
előbbit a nehézkedési erő, mely a józan eszméletben gyökerezik. Az érzelem
azonban, úgy tűnik, a költő legtisztább eszmélet és józansága: csak legyen
helyes, világos, eleven és fáradhatatlan."(Enigma 1995/4 - 1996/1) Ehhez
kötődik  Hölderlin  művészetet  és  természtet  egybekapcsoló tragikus
létértelmezése is az Empedoklész kapcsán. A viszály végletében egyesülő
természet  és  művészet  a "túlságban objektiválódik és az elveszett
szubjektivitást az objektum mély rálátása helyettesíti".

  Bár  a  romantika  jellegzetességei a következőkben is megmaradtak
nyomokban,  azonban  az elmozdulások mégis jelentékenyek. Schopenhauer
művészetfilozófiája  már az ember önfelejtéséről szól, csak a tiszta
szemlélődés vég-pontja előlegezhető. Csak az aszkézis adhat magyarázatot
sorsunk végső kérdéseire; tartózkodjunk a világban való tevés-vevéstől, s
értelmünket  rendeljük  alá  mindenkor annak az akaratnak, amely ezt
véghezviszi.  S  talán szimbolikusnak tekinthető az is, hogy a zene
fogalomnélkülisége, érzékisége kerül a művészetek piedesztáljára, mintegy
előkészítve az utat a végső semmiség felé.

  Nietzsche is igent mond az akarat elsőbbségére. De ez nála a hatalom
akarásában teljesedik ki, amely az alkotást és pusztítást egyaránt lehetővé
teszi. A művészet új jelentőséggel ruházódik fel Nietzschénél, radikális
másságával  mintegy  előrevetíti  századunk törekvéseinek legjavát. "A
természet, művészi szempontból nem modell - írja a "kalapácsos filozófus" a
Bálványok alkonyában (Ex Symposion 1994. különszám). Túloz, torzít, hézagos.
A természet a véletlen. A "természet utáni" tanulmány az én szememben rossz
jelnek tűnik fel: alávetettségről árulkodik, gyengeségről, fatalizmusról -
ez a porba hullás a petit fatis előtt merőben méltatlan egy teljességes
művészethez. Nézni, mi van - másféle szellemek sajátja az ilyesmi, az
antiművészeké, a ténylegesekre értem. Tudni kell, kik vagyunk mi magunk..."

  S a nietzschei pozíció ebből következően kétféle irányt is jelölhet. Mert
az  antiművészeti,  azaz  a tényleges művészek meghatározó programját
megfogalmazó prófécia mellett mindíg ott kísért a görögség "physis"-el
egybekapcsolódó művészeti alapállás, az eredet keresése, ami ugyan nem
meghatározható, ám megtalálása, folytonos keresése mégis elengedhetetlen. De
már  nem  a  schellingi  abszolutumfilózófia  fogalomkészletének  és
szemléletmódjának keretében, hanem a lét egészére vonatkozó filozófiai
kérdések igézetében."Az ember nem a létező ura . Az ember a lét pásztora." -
olvashatjuk  Heidegger  híres  tanulmányában. (Levél a "humanizmusról"
(In:"...költőien lakozik az ember..." Bp., Szeged 1994.) Az ember létezése,
ek-szisztenciája eképpen azon áll vagy bukik, hogy a lét igazságát fel tudja
e  mutatni  művészete segítségével. Vagy ahogy a tanítvány, Gadamer,
megfogalmazza: a műalkotás a lét gyarapodását jelenti. S fontos mozzanat,
hogy a görögség mimézisfogalma újra az értelmezés horizontjába kerül, ezzel
jelezve annak a tendenciának a kritikáját is, amelyet Nietzsche kapcsán
idéztünk a "természet utánzásáról", amely inkáb a kiüresedett naturalizmus
bírálatéként  fogalmazódott meg. Gadamer a szép aktuális jelentésével
összefüggésben  az  ábrázolást az érzéki teljesség megnyilatkozásaként
értelmezi, s így: "Célvonatkozás nélkül, minden várható haszon nélkül,
egyfajta önrendelkezést élvezve teljesül be a szép, és a megmutatkozás öröme
árad belőle."(Gadamer: A szép aktualitása. Bp., 1994. 26. o.). S ezzel, ha
más oldalról is megközelítve, mint Heidegger A műalkotás eredetében, ahol a
mű világot állít fel, s felfénylik általa az igazásg, de Gadamer is ahhoz a
tradícióhoz kapcsolódik, amelyben a szépség önmagában vett létezéséhez
köthető  a  műalkotás.  Eképpen  a  szép-művészet visszatalál eredeti
jelentésébe, amely az igazságot is magába fogja, zárójelbe téve minden
szubjektivitást, önérdeket.

  Nem  véletlen,  hogy  jeleztük  ezt  a  lét  egészét  visszaperlő
művészetkoncepciót,  mert  ebben  az  összefüggésben  a művész szabad
tevékenysége" cél nélküli célszerűsége" (Kant) ugyan nem konkrét, hanem
abszolút formában, de meghatározható. De a krtikai összefüggésekre is
érdemes figyelnünk, amelyet nagyon pregnánsan megfogalmazott Odo Marquard a
romantika  és  a  tudattalan  elméletéhez  kötődő  világértelmezéssel
kapcsolatban. (Odo Marquard: A tudattalan és a nem-szép művészet. In: Az
esztétika vége - vagy se vége se hossza? Bp., 1995.) A világ és a művészet
problémáját a következőképpen összegzi: "Vagy egészséges a világ, s ebben az
esetben a művészetre nincs igazán szükség; vagy beteg, akkor pedíg a
művészet  túlságosan  gyenge:  vagy  felesleges, vagy semmit sem tud
elrendezni." (89. o.)

  Ebből az is adódik, hogy a művészetet - s ez különösen igaz századunk
meghatározó trendjeire - egyre kevésbé köti meg az, hogy mit szabad tennie.
Ám ez a szabadság egyben a kitüntetett lehetőség elvesztésével is együtt
jár, mint ahogy egyre inkább magától értetődővé válik az újkorban a művészet
szerepvesztése  a  tudomány, a technika és a pragmatikus cselekvések
alakulását figyelve. Marquard a kritikai oldalról közelíti meg a görög
teljességigényhez  kötődő physisbe ágyazódó művészet -és emeberfogalom
egybetartozását. A radikális lehetőségek beteljesítése a "többé-nem-szép-
művészet" fogalomkörébe utalja a művészeti gyakorlat jelentékeny részét
(lásd az avantgárd alakulását). A görögség valóságos teljesítményének
zsinormértékét megidéző, s a romantika óta egyre halmozódó, burjánzó
szabadságproblémák, s jelenünkbe nyúló vetületeinek egybevetése kapcsán
fontos kérdések mutatkozhatnak meg.

  Az újkor tudatos "én"-jének szabadságtörekvései felszínre hozták a
tudattalant, amely kettős következménnyel járt. A természet organikus
formáinak,  illetve  az  ember  lényegi öszetevőinek ráció által nem
megjeleníthető  erői  a  művészet  által  testet  ölthettek,  s  ez
legplasztikusabban a romantika zsenielméletében nyilatkozott meg. Így a
művészet már nem leképzés, utánzás, s valójában nem is kíván közelíteni a
görögség mimézisfogalmához: hanem csak formaadás, rámutatás, szabad és
teremtő aktusok kifejeződése. Így lényegesen eltér a schellingi szabadság
-és művészetfilozófia már jelzett lényegi vonásaitól vagy a hölderlini-
heideggeri  művészetfelfogás  paradigmatikus  változatától.  Tudatos és
tudattalan  konfliktusának  megmutatkozása  így  felfogható  egyfajta
fenomenológiai redukció termékeként is: világ, természet és ember zárójelbe
tételeként. Természetesen ennek a létértelmezésnek is feltétlenül van
létjogosultsága, hisz mivel megváltozott a világ, s nincs benne szépség,
ezért csak a zseni képes bevinni a valóságba a szépséget, ami által a
művészet túlszárnyalja a világot. Azonban a művészi zsenialitásnak azzal a
paradoxitással is szükségszerűen szembe kell néznni, hogy a történelem során
az organikus természeti formák is részben művivé, nem-természetivé váltak.
Így a természet tudattalan megélése, azaz a zsenialitás formaadása csak az
emlékképek pillanatnyi és veszélyes felidézésével jelenítheti meg a szépet:
a többi kudarc. S mivel mind a tudatos, mind a tudattalan művészeti
tevékenységek során felhalmozott produktumok a pusztulást, a leépülést
deklarálják,  ezért  szükségszeűen jelenik meg, mintegy védekezésként,
feloldásként: a többé-nem-szép-művészet".

  A gyógyító, terápikus művészet fogalma természetszerűleg reflektál az
egyén és világ valamennyi konfliktusára. Eképpen az újkor tudományos és
pragmatikus trendjei is a kritika nagyítóüvegei alá kerülhetnek, s az
elfojtás  által termelt pótképződmények visszatérésének lehetünk tanui
(Freud). S mindez nemcsak a tematizációk bővülésében látható, azaz, hogy már
többé nem kérdéses: mi lehet a művészet tárgya. De a funkció szempontjából
is döntő változásokra hívja föl figyelmünket mindezzel összefüggésben
Marquard: a művészet valami olyasminek a funkciója, ami maga nem művészet.

  A léttel és a létezőkkel való érintkezés szubjektumra és interaktív
viszonyaira jellemző tünetek tereápiái lehet a művészet. S folyamatában
lényeges  módon  befolyásolhatja  mindannyiunk szabadságának hatókörét,
minőségét, s azt a viszonyt, amelynek során újra megkisérelhetjük lényegi
meghatározottságaink természeti alapjainak megőrzését.

  Azonban bármiképpen is tekintünk az előzőekben jelzett értékmozzanatokra,
az ember szabad aktivitására (Fichte), idea és művészet egybelátására, a
szeretetnek mint alapnak a folyamatos keresésére (Schelling), a költői
világprezentáció  újraélesztésére  (Hölderlin),  akarat  és  művészet
egybekapcsolására  pozitív és negatív irányban egyaránt (Schopenhauer,
Nietzsche),  a  lét  felfénylésének  igazságára és a szép mindenkori
aktualitására (Heidegger, Gadamer), vagy a tudattalan és terapikus művészet-
és világértelmezés jelenségére (Freud, Marquard), egy dolog bizonyossá
válhat  előttünk:  szabadsága folytán az ember kiesett, megfosztatott
természetes létalapjától, s a művészet eleddíg csak ennek megmutatására volt
képes. A lét működésbe hozása, otthonossá tétele a létező műalkotások
segítségével: alapfeladat. S ezt aképpen is értelmezhetjük a modern művészet
produktumaira figyelve, hogy a kérdések megfogalmazása már megtörtént: miért
áll magában, otthontalanul és költészet nélkül az ember, mi az oka végzetes
magára hagyatottságának, s folytathatnánk a sort. Most már arra van szükség,
hogy  a mindíg is jelenlévő kérdésességünk, hiányvoltunk, végességünk
megmutatásán túl a válaszok is megjelenjenek, de ez úgy tűnik önerőből nem
lehetséges,  s  talán mi is végiggondolhatjuk mindazt amit Hölderlin
Empedoklésze az Etna kráterének peremén:

          Ismered e kör csendet? sosem alvó
          Isten-némaságot? Itt várj reá! Itt!
          Éjfél körül műve kész lesz velünk.
          És ha mint mondod, a Mennydörgetőnek
          Bizalmasa vagy, egy-értő vele,
          Szellemed, ösvényt tudva, így halad.
          No tarts velem akkor: magányosan bár.
          Most jajong a Föld szíve, nem feledve
          Régi egységet, sötét Földanyánk
          Tűz-karokat tár az éter felé.
          Ám ha az Úr majd eljő sugarával
          Követjük, jeléül, rokonai
          Vagyunk, le le a szent lángok közé.
    
             (Hölderlin: Empedoklész halála - harmadik változat
             In: Enigma 1995/4 - 1996/1)

  Annak a pillanatnak a várása és meggondolása, amely mindannyiunk számára
eljön, talán segít abban, hogy felfigyeljünk arra a bizonyos sugárra.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.