Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                Bohár András

         "...HOVA TŰNTÉL MÉHZÜMMÖGÉSŰ GYERMEKKOR..."

         - széljegyzetek Szilágy Domokos verseihez -

            (In: Parnasszus, 1997. március)


  Különös kettősséget tapasztalhatunk, ha Szilágy Domokos "gyermekverseit"
költészetének teljes horizontja felől figyeljük. Tagadhatatlan, hogy az a
zeneiség,  ami  a  Pimpimpáré-verseket jellemzi, mindvégig jelen volt
munkáiban. Azonban a játékosságot, a felhőtlen gyermekkort idéző mondókákban
is már az önmagára ébredő embergyerek ritmizálja, hozza lüktetésbe a
világot:

              Kávésfindzsa
               játéklándzsa
               az enyém, az enyém
               senki se bántsa

  S ezt a beállítódást nyomon követhetjük az életmű nagyverseiben és kisebb
költeményeiben  egyaránt. Láthatóvá, mondhatóvá kívánja tenni Szilágyi
Domokos a vers által építhető világot. A visszaemlékezés azonban az
elmúlásra figyelmeztető hangokat is megszólaltatja, s a verskompozíciók
gyermeki idillt megjelenítő képei telítődnek egyfajta a korai halál-
melankólia előérzetével:

     hova tüntél méh-zümmögésű gyermekkor
         napfény
         hullám-csobogás
               mind megszöktetek
     lepkék akik illatos rést hasítottatok a sugaras levegőbe
         a szem alig tudott utolérni benneteket
                      (A halál árnyéka-Rekviem részlet)

  S ebből a visszaemlékezésből indul az az önmagát megjelenítő, saját
helyzetét,  életét  kijelölő látomásos versépítkezés, amely a későbbi
negyversekre is oly jellemző. Hasonlókat fedezhetünk fel a Bartók Amerikában
nagyívű, önmagát mindíg újramondó, újraértelmező poémájában is még tágabb
hagyományösszefüggések keretében. A ritmus, még hasonlít a gyermekkori
mondókák  ihletettségére,  de a moduláció már végérvényesen mást hoz
felszínre. Mert míg a gyermekmondókák ismétlődő sorai a játék önmagába
feledkező örömét sokszorozták meg, addíg az itteni többszöröződés már a
negatív prófécia metaforikájában ölt testet, s így népesíti be az alig
lakható világot (Hova vetemedtél / hova vetemedtél / szivárvány havasáról /
szivárvány havasáról). S ezt a tradikus balladai megszólaláshoz közelítő
hangütést csak fokozza az egyetlen esély szüntelen keresése, a figyelem
ébrentartására tett folyamatos kísérlet: természet, zene és ember erdendő
harmóniájának újraformálása.

            Tűz-víz-föld-ég
               Basa Pestát megölték
            fű-füst-zöld-kék
            tűz-víz-föld-ég
               Basa Pestát megölték
            tűz-víz-föld-ég
            fű-füst-zöld-kék
               hívó hűség -
            a természet zenévé szerveződik
               figyeljetek hangjaira
                        (Bartók Amerikában - részlet)

  S  a  görögség physis-képét és a tragikus létsorsot egybekapcsoló
szemlélet,  amelyet áthat egyfajta túlfokozott érzékenység, a későbbi
könyvekben is jelentékeny szerephez jut más és más hangsúlyeltolódások. A
természet hangjaira, a természetes hangok utáni vágyakozásra hívják föl
figyelmünket  a  különböző  pólusok,  viszonyrendszerek  egyre sorjázó
lüktetései. Az állandóságban keresett változékonyság egyszerre jelenti a
hagyomány  újrafelfedezését és újraértelmezését (Garabonciás), valamint
azoknak a kulturális metaforáknak az életrekeltését, amelyek visszadhatják a
szavak  fogalomon  túlnyúló  zeneiségét.  Szép  példája  ennek a Láz
enciklopédiája  könyv címadó versének részlete, a Vivaldi emlékezetét
életrehívó négy szonett:

          Megjöttél, kicsike? De meg ám.
          Könnyes mosollyal, cirógatással.
          Lassan kékre sül az ég,
          a föld meg csak barnul mint szokott.
                        (tavasz -részlet)

  Különösen érzékivé teszi a verset a természetes életmozzanatok, a
szakrális pillanatok és a zenei párhuzamok egybekapcsolása (elbőgi magát egy
bárány, egy csecsemő; fecskék szopránja; féllábas, kontrázó gólyák). S ez
méginkább kiteljesedik a nyár képeiben:

               A sárga dombra
               pufók csecsemővel
               karján, kaptat
               pufók madonna.

               Keresztet vet
               búzaföld,
               orgonálnak
               tengerek.
                   (nyár -részlet)

  S végül az ősz mustot és csókot forraló beteljesülése után, mikorra már
minden elkészül, s kicsit minden meg is hal, ismét visszatér a kezdőkép
tiszta, hideg muzsikája, immáron a tél köntösében:

           Csontja ezüst jégből,
           bőre tejút-hideg gyolcsból
           (szagtalan-szigorú-szép liliom):

           jön, jön a hópihe-szirmú
           szememet lefogja.
           Megjöttél, kicsike: De meg ám.
                      (tél - részlet)

  S  érdemes  azt  is megjegyeznünk, hogy az EMELETEK avagy A LÁZ
ENCIKLOPÉDIÁJA  címmel  közzétett  "kötetvers"  rétegei  a természetes
élethelyzetekre épülő, századunkra olyannyira jellemző történéseket is
megjeleníti. A költő önmagát megsemmisítő szent örületétől a don quijotei -
egy-ügyüségeken  át  a  szótárlogikájú  világ  beskatulyázottságáig
szembesülhetünk saját történeteinkkel is. Hogy végül a Nevenincs, a "jó öreg
Akárki" végső kudarcának, utópiájának utolsó foszlánya is semmivé váljon
vagy majdnem azzá:

     Nevenics azt hiszi, pipaccsal legyőzheti a páncélkocsit.
     S igaza van, mert a pipacs piros.

  S ez a saját sorsot is irónikusan ábrázoló, az abszurd felé hajló
groteszk képekkel telített valóságértelmezés további motívumokkal gazdagodik
a Kényszerleszállás kötetében:

    Nem lettem angyalka; ördögöcske inkább: vigyori szélhámos,
     szemtelen, kiszámíthatatlan, kaján, konok, utálatos, békéte-
     len, békélhetetlen, B12-lhetetlen,

    figyeljetek, kislányok, kisfiúk, mielőtt elaludnátok, elárulom
     nektek, hogy az a Sárkány nem is olyan tőkkelütött s azt se
     higgyétek, hogy Meseország valami különös világ, minden-
     napi dolgok történnek ott is,
                      (Kényszerleszállás)

  Azonban ez beállítódás nem jelenti azt, hogy az a bizonyos felelősség,
erkölcsi kötelezettségvállalás elillant volna. Azt is mondhatjuk, hogy az
előzőekben jelzett attitüd viszonyítási pont:

       Ki ásta föl a játszóteret?
       Ki ültette be aknákkal, ki kerítette el
       szögesdróttal?
       Tudom, persze, tudom, ki. Ott voltunk mindannyian.

       Persze, egyszerű, mint az egyszeregy. Minél több
       embert terhel közös bűn, annál kevesebb
       felelősség esik egyre-egyre. Ezzel
       ámítjuk magunkat, sikeresen. Kuss, lelkiismeret,
       kuss, költő. Egyetlen dolog,
       ami telik a szavakból: hogy
       följelented az emberiséget. De kinek?
                        (A játszótér)

  A  gyermek  világának  megsértése  és az erendő erósz utáni vágy
betelesületlenségének egybekapcsolása (Itt hágy s vissza se tér gyönyörű
korom) kitüntetett helyzetbe hozza a "Játszani tilos, emberek!" tiltó
parancsát. Mert csak ennek a negatív maximának a megfordítása vezethet az
emberi teljesség kimunkálásához.

  S ha azzal indítottuk útjára az írást, hogy alapvető különbözöséget,
távolodó-egybetartozást tételeztünk a gyermekmondókák önmagát felmutató
világa és az önmagát szétbontó nagyívű verskompozíciók között, akkor ezt még
tovább gondolhatjuk, ha a keletkező-elmúlás végpontjáról visszapillantunk.
Az Öregek könyve így indul "Mi örömöt tartogat még az élet? / 2 (Tartogat-e
valamit egyáltalán?) / 3 Mások örömét, / 4 örömeinkből fakadottak örömeit. /
5 (az öröm megmaradásának elve, / 6 ha mi már meg nem maradhatunk). / 7
Örömeinkből fakadott örömök / 8 visszaszállnak fejünkre, / 9 mint az áldás,
/ mint az átok

  Ez  a vég-pontról történő visszapillantás, amely a vers végén is
megjelenik, s immáron távol van élettől, bűntől, örömtől, a föld alatti
súlytalanság szabadságát élvezi, mintegy közrefogja azt a történetet,
jövőkívánságot,  amely  ismét visszakapcsolhatja a holtakat az eltünt
gyermekkor "méhzümmögésű" világába:

  449 Már kinéztem magamnak / 450 egy lepörzsölt helyet / 451 odakünn / 452
- pár év múlva / 453 dús selymű sarj hajt ki ott / 454 jó trágya leszek /
455 és a sarjú hálás, / 456 a sarjú nem feledékeny / 457 mint az emberek;/
458 aztán egy vackort is szeretnék / 459 magam fölé / 460 s a vackorfára
mászni sok-sok / 461 gyermeket, / 462 sok-sok gyermek taposson / 463 ama
halmon / 464 (bár buta felnőttek azt mondják, / 465 nem illik), / 466 és
elcsapja hasát a vackorral, / 467 és hogy akkor mit fogok érezni, nem tudom,
/ 468 de most örvendek, / 469 hogy lesz egy halom / 470 rajta selyem sarjú,
/ 471 fejemtől vackorfa,...
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.