Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

               Karácsony András

            MAGYAR POLITIKA AZ INTERNETEN

       (In: Magyar tartalom, Soros C3 központ, Bp. 1997.
            http://www.c3.hu/mt/index.html)

  Hogy a hazai politika világából mi és miként hozzáférhető az Interneten -
erről rendszerezett ismeretek még nem állnak rendelkezésünkre. Tanulmányom
célja: számbavétel és értékelés. E kettős célból nagyobb teret kap a
hozzáférést  segítő információk összegyűjtése (a számbavétel), ám ezt
alkalmanként kiegészítem saját eddigi - tagadhatatlanul nem a régmúltba
visszanyúló - "Internetes-tapasztalataimra" támaszkodó értékelésekkel. Ez
utóbbiként jelzett értékelések természetesen nem meghatározott politikai
irányok (pártok, lapok) tartalmi értékelését jelentik, hanem a megjelenés
mikéntjére vonatkoznak, vagyis arra, hogy milyen technikákat alkalmaznak,
vagy éppen milyen lehetőségeket hagynak figyelmen kívül e honlapok tervezői,
készítői. Ezen technikák között nemcsak az játszik fontos szerepet, hogy
egy-egy honlap milyen konkrét kínálatot nyújt, hanem az is, hogy mennyire
vannak jelen a lapok, a pártok és más politikai szempontból releváns
honlapok az Internet hazai "nagyállomásain", vagyis a közismertebb "link-
gyűjteményeken". Ha valakinek nincs ilyen kapcsolódása, akkor jobbára csak
azok számára hozzáférhető, akik ismerik a konkrét Internet címet, azaz
potenciálisan kisebb számú Olvasóra számíthat. Éppen ebből a megfontolásból
az alábbiakban figyelmet fordítok a politikai információk szempontjából
releváns link gyűjteményekre is.

  Azzal,  hogy hangsúlyosabb szerepet kapott írásomban a politikával
kapcsolatos források rendszerezése, azt kívánom nyomatékosítani, hogy a
jelenlegi helyzetben inkább az Interneten megjelenő magyarországi politikára
vonatkoztatható információk iránt kutató "Internet-barangoló" praktikus
segítését  látom  fontosabb  feladatnak.  [1]  Komolyabb  igényű
összehasonlítások, részletes elemzések elkészítése napjainkban még nem
megvalósítható. Ehhez ugyanis nemcsak azt kell áttekinteni, hogy milyen
kínálattal jelentkeznek - vizsgálódási témámnál maradva - a magyarországi
politikával kapcsolatos Internet-szolgáltatók, hanem arról is viszonylag
pontos információkkal kellene rendelkeznünk, hogy milyen számítástechnikai
eszközöket használnak az e terület iránt érdeklődök, és emellett az sem
elhanyagolható, hogy a lehetséges felhasználók, az Internethez hozzáférők
száma milyen nagyságrendet mutat. [2]

  Amíg nem ismert, hogy az Internet használatban jelent-e, s ha igen, akkor
mennyiben, szűk keresztmetszetet a vezetékek információ átviteli kapacitása,
a felhasználók eszközeinek teljesítménye, és e felhasználók számáról sem
tudunk pontos adatokat, illetve amíg rendszeresen nem lép jelentős mértékben
a százezres nagyságrend fölé az Interneten információt keresők száma, addig
a kínálat elemzés tanulságai nagyon szűk körre vonatkoztathatók. Egyszerűen
más a koordinátarendszere és súlya azon Interneten megjelenő mediális
jelenségeknek, melyek csak a felsőoktatásban, az akadémiai és a kulturális
világban tevékenykedők jelentős mértékben ingyenes felhasználói számára
relevánsak, mint amelyek ezen túlmutató felhasználókra is vonatkoztathatók.

  Itt kell néhány pontosító megjegyzést fűznöm tanulmányom címéhez és
tárgyához. A "magyar politika" kifejezést abban a közepesen "tágított
és/vagy szűkített" értelemben használtam, hogy azokról az Internet-es
megjelenésekről írok, melyek a magyarországi politika világához közvetlenül
kapcsolódnak. Azaz: egyfelől (ez a tágítás) a hazai útvonalak mellett az
emigrációban élő magyarokra is kitekintettem, mégpedig azon szolgáltatásaik
mentén, melyek a hazai politikai életre vonatkoznak (akár úgy, hogy a
külhonba távozott magyarok megközelítését mutatják az itthoni problémákra,
akár úgy, hogy hazai politikai forrásoknak biztosítanak helyet); másfelől (s
ez a szűkítés) nem érintettem a határon túli magyaroknak az országukat
érintő  politikáját.  További  és  általánosan érvényesített korlátozó
megfontolás: a politikailag releváns források esetében is eltekintettem azon
(járulékos) elemektől, melyek közvetlenül nem vonhatók be a politikai
információszerzésbe, például ezért nem részletezem az Országház épületének
történetét a "parlament"-honlap ismertetésekor.

  Áttekintésem szerkezete a következő:

  I. (sajtó) az Interneten megjelenő politikai sajtó területéről az
országos napilapok mellett néhány heti és havi kiadvány szolgáltatását
mutatom be, olyanokra is kitérek melyek csak részben sorolhatók a politikai
sajtó  világához, azonban kulturális jellegük mellett fontos szerepet
játszanak a politikai nyilvánosságban is;

  II. (szervezetek) az alapvető politikai intézmények területéről az
országgyűlést, a kormányt és a politikai pártokat vizsgálom;

  III. (link gyűjtemények) rendszerezem a "nagy csomópontok" kínálatát;

  IV. (egyebek) és végül azon honlapokból nyújtok ízelítőt, melyek a
fentiekben  említetteken  túlmenően szintén a hazai politikai élethez
kapcsolódó információkat nyújtanak.


                 I. (sajtó)

  Az  alábbiakban felsorolt sajtótermékek Internet-változata többnyire
tartalmilag szűkített a normál (papír) kiadáshoz képest. Azonban a politikai
információk  terén  nem  tapasztaltam számottevő eltérést (akár plusz
információadás, akár elhallgatás vonatkozásában) a kétféle megjelentetés
között. Éppen ezért nem térek ki az alábbiakban a tagadhatatlanul jelenlévő
különbségekre,  melyek  magyarázatát  egyértelműen üzleti meggondolások
érvényesítésében látom, azaz abban, hogy az Internet kiadás inkább a papíron
nyomtatott változatból ízelítőt ad, de nem teremt piaci konkurenciát. (Ez
legerőteljesebben a "168 órá"-nál figyelhető meg, melynél látványosan
csekélyebb az Interneten elérhető tartalom.)

  A lapok Interneten megjelenő változatát nehéz meghatározott média műfajba
besorolni. Az egyértelmű, hogy teljes kiadásként nem kívánnak funkcionálni,
azon egyszerű okból, hogy a teljes kiadást eladják, míg a hálózaton
olvasottért nem kap az illető lap anyagi térítést. De nem is csupán reklám,
mivel terjedelmesebb mint a megszokott reklám, ugyanis magának az adott
lapnak a jelentős részét hozzáférhetővé teszi. Ezen túlmenően azért sem
tekinthetünk  ezekre  a honlapokra mint reklámokra, mert a jelenlegi
Internetet használók, partikuláris tapasztalatom szerint, kevésbé jelentenek
megcélozandó vásárlóerőt. Mindezek ellenére mégsem vetném el a reklám
funkciót, csak éppen egy időben eltolt reklámról lehet szó, egy olyanról,
amely nem a holnapra, hanem a holnaputánra vonatkozik.

  Jelenleg inkább csak kevesek számára releváns presztízskérdés: "ki van
fenn az Interneten?" Ám az elmúlt egy-két év változásainak extrapolációja
valószínűsítheti, hogy egy újféle piaci helyzet fog kialakulni, s ezen a
kellőképp előrelátó és anyagi forrásokkal megfelelően ellátott médiumok már
most jelen akarnak lenni. Egyébként az utóbbiakban tárgyalt dilemmából a
"Villany Narancs" (azaz a "Magyar Narancs") szolgáltatása mutat kiutat, mely
ingyenesen részletes ízelítőt ad (reklám) és e mellett lehetséges a teljes
számra is az előfizetés.

                (a) Napilapok

  - Népszabadság (http://www.nepszabadsag.hu)

  A  címlap  egyfelől a jelszóval történő belépést, információkat a
Népszabadság Rt-ről, szolgáltatásokat és a partnerek listáját kínálja,
másfelől - és számunkra ez fontosabb - a napilaphoz és a dokumentumtárhoz
való eljutást. A dokumentumtárban kereső programmal mozoghatunk az alábbi
sajtótermékekben:  a Népszabadság korábbi Interneten megjelent számai,
Hungary Around the Clock, Muzsika, Online Forum, It News.

  - Magyar Hírlap (http://www.mhirlap.hu)

  A  címlap  a  konkrét  lapszám  mellett  közli  az  Egészségügy
Törvénytervezetet,  a Magyar Hírlap CD-ROM kínálatot (amely az 1994.
szeptember 1. és az 1997. június 30. közötti megjelent lapszámok összes
cikkét tartalmazza), felhívja arra a figyelmet, hogy a honlapon a lap saját
anyagain kívül csak a Reuters hírügynökség anyagai találhatók és feltünteti,
hogy 1996. május 18. óta, amikor megjelentek az Interneten, mennyien
keresték fel ezt az oldalt (1997. október középén: 218.366).

  A címlap menükínálata: kiadó, linkek (itt a magyar és idegen nyelvű
információforrások honlapjaiból ad válogatást), sajtófotó, lap, laptár (csak
az  elmúlt hét számai), médiaajánlat, stáblista, levél, apróhirdetés,
sakkparti, találkahely. Elektronikus címe: titi@mhirlap.hu.

  - Népszava (http://www.nepszava.hu)

  A látványos és praktikusan jól kezelhető címlap az alapvető információk
(a szerkesztőség tagjainak felsorolása, postacím, levelezési cím, telefon,
fax, e-mail cím: nepszava@nepszava.hu) mellett keresőprogramot is kínál,
mind  a  magyar  mind a World Wide Web-en. Ez utóbbi nagymértékben
visszacsábíthatja az egyszer már a Népszava Online honlapon tartózkodókat.

  - Magyar Nemzet (http://www.magyarnemzet.hu)

  Ennek a honlapnak a behívása jelentett legtöbbször problémát. A címlap
nem látványos, és kezelése nehézkes. Az aktuálisan olvasható legújabb szám
mellett archívumot kínál és a Top 100-as szavazásra kéri a belépőt.


                (b) Periodikák

  - Villany Narancs (http://www.hu.net/narancs)

  A "Magyar Narancs" volt az első Interneten megjelent hazai lap (1995.
március 15-én) "Villany Narancs" néven. Hazai kínálatban egyedülálló, hogy
az ingyenes válogatás (hírek, belpolitikai cikkek) mellett - fizetős
formában - a teljes lapszövegek is hozzáférhetők elektronikusan. Ezen
túlmenően e-mail formában is lehetséges az ingyenes válogatáshoz hozzájutni.
Levelezésre  (lisproc@molmod.abc.hu) és hozzászólás küldésére (narancs-
l@molmod.abc.hu) is kapunk egy-egy e-mail címet. A honlapra belépőt az
előbbiekben csak röviden jelzett lehetőségeket illetően nagyon részletes
eligazítás  várja.  Alapmenü: teljes kiadás, előfizetés, archívum. Ez
utóbbiban az 1995-től az Internetre feltett számok lehívhatók. Saját
Internet barangolásaim tapasztalata alapján ez a honlap elégíti ki a
legmagasabb várakozásokat.

  - Beszélő (http://www.enet.hu/beszelo)

  E kiadvány kevésbé az aktuális politikai kérdések megjelenítése miatt
kapott helyet felsorolásomban, inkább azért, mert az egyik parlamenti párt,
sőt jelenleg kormánypárt (SZDSZ) vezető személyiségei publikálnak politikai
elemzéseket. A lapban megjelenő politikai írások műfaja széles skálán
helyezkedik  el,  cikket,  interjút, de terjedelmesebb elemzéseket is
olvashatunk. A címlap archívuma lehetővé teszi a régebbi számokhoz való
hozzáférést. Noha az Interneten olvashatjuk a Beszélőt, ám ennek ellenére
jellegében kevésbé minősíthető "elektronikus kiadványnak", amit nagyon
pontosan kifejez, hogy nincs e-mail címe. A lap frissítése kívánni valót
hagy maga után, ugyanis a legutolsó Interneten olvasható szám az 1996.
augusztus-szeptemberi duplaszám.

  - Demokrata (www.sziliciumvolgy.com/demokrata)

  A címlap az aktuális lapszám mellett a régebbi számok előhívását
biztosító archívumot kínál és levélküldést (cabcab@mail.datanet.hu). A lap
frissítése jelentősen elmaradt (a legutolsó szám 1997. július 17-én jelent
meg),  melynek  valószínűsíthető  oka  a  Demokrata megszűnte illetve
átalakulása, ugyanezzel magyarázható az a hiányosság is, hogy a magyar
sajtótermékek központi honlapján a Demokrata még a régebbi útvonallal
szerepel, és csak ennek lehívása után felvillanó rövid üzenet tudatja a
változást. Az utódlap (Magyar Demokrata) nem található az Interneten.


  - 168 óra (www.hungary.net/168)

  A  bejelentkező  honlap  köszöntője tudatja az olvasóval, hogy az
alábbiakban a hetilapból csak ízelítő - néhány interjú és publicisztika -
olvasható.  Rendelkezésre  áll  még  az  archívum és levelezési cím:
168ora@hungary.net.

  - Magyar Fórum (www.sziliciumvolgy.com/mirror/magyarforum)

  Kínálat: archívum, szavazási lehetőség a Top 100-ra, tallózás olvasói
levelekből és e-mail levélküldés: magyarforum@public.sziliciumvolgy.com.


               (c) Kiberújságok

  - Internetto (http://www.internetto.hu)

  Az Internetto a legismertebb hazai elektronikus lap, olyan lap, melynek
papír változata nincs. Jellege kevésbé politikai, ám a megjelenő MTI
jelentések,  időnként a "hét kérdésének" tartalma, és hogy a magyar
miniszterelnök (Horn Gyula) első online szereplése itt történt - mutatja,
hogy az Internetto nem tartóztatja meg magát teljes mértékben a politikától.
Hogy  ez a honlap magas szintű szolgáltatást nyújt az érdeklődőknek
(részletes tematikus archívum, interaktív kapcsolat, szerkesztőségi e-mail
címek sokasága), az - jellegéből fakadóan - nem meglepő, de megemlítendő.

  - Nemzet (Magyar Internet Világlap) (www.sziliciumvolgy.com/nemzet.html)

  A "Nemzet" az előbbiekben tárgyalt "Internetto"-hoz annyiban hasonlatos,
hogy  szintén  kizárólag  elektronikus módon jelenik meg és honlapja
hasonlóképp jól felépített, könnyen kezelhető. Jellegében azonban eltér,
ugyanis teljes mértékben politikai napilapként működik, mégpedig tartalmilag
elsősorban a jelenlegi magyarországi ellenzéki pártok témáit tárgyalja. A
korábbi számok az archívumból elérhetőek, több e-mail címet ad meg a
levelezés számára.


               II. (szervezetek)

           (a) Országgyűlés (www.mkogy.hu)

  A parlament-honlap központi eleme a "Parlamenti Információs Rendszer"
(PAIR)  adatbázisa.  Ezen keresztül megtudhatjuk a képviselők adatait
(önéletrajz,  fénykép,  almanach adatok), megtekinthetjük a képviselők
frakciók és választási körzetek szerinti bontásban megadott listáját,
megismerhetjük  a  parlamenti  irományokat  (törvény-  és  határozati
javaslatokat, módosító indítványokat, interpellációkat, kérdéseket, személyi
javaslatokat, mentelmi ügyeket, jelentéseket) és nyomon követhetjük e
kezdeményezések útját. Elérhető a jelenlegi parlamenti ciklus plenáris
üléseinek szavazásairól készült statisztika, a végszavazások név szerinti
listája. Lekérdezhetjük az 1990-1994-es és az 1994-98-as parlamenti ciklus
felszólalásainak szöveghű jegyzőkönyveit. Itt kell megjegyeznem, hogy e
tekintetben a frissítés nem a leggyorsabb, az utolsó olvasható jegyzőkönyv
az 1997. július 15-i parlamenti ülésre vonatkozik.

  Mivel ez a honlap regisztrálja és közli a látogatók számát (szeptember
15-én: 104.354, október 20-án: 116.846), könnyen megállapítható, hogy egy
hónap alatt 12.492 belépés történt erre a honlapra. A regisztrált szám
nagysága élénk érdeklődésre utal, azonban arról nincs ismeretem, hogy ebben
milyen arányban van jelen a "belső" (pl. a képviselők és szakértőik
belépése) és a "külső" informálódási szándék.


                 (b) Kormány

  A kormánypolitikával kapcsolatos információk után kutatót nem fogadja
világosan áttekinthető helyzet. Éppen ezért nem adtam Internet-címet a
"Kormány" után. A problémát természetesen nem az okozza, hogy többféle
"bejáratot" találhat az Internet-barangoló, hanem az e tekintetben fontos
honlapok  felépítésében  látok  esetlegességet.  Induljunk  ki  egy
nagyállomásról,  a  "HuDir"  (www.hungary.com/hudir)  honlapjáról. Ezen
különválasztódik az "Állam és Kormányzat" és a "Politika". Ha belépünk az
utóbbiba, akkor ott a különböző politikai témakörök és a politikai pártok
(melyekre a későbbiekben visszatérek) mellett újra feltűnik az "Állam és
Kormányzat". Kövessük az invitálást és a következő szinten - a már érintett
"Parlament" mellett - beléphetünk egyrészt a "Honvédelem" (Honvédelmi
Minisztérium), másrészt a "Miniszterelnöki Hivatal" honlapjába, harmadrészt
pedig rendelkezésre áll egy kissé vegyes kínálat, melyben például található:
néhány  minisztérium  ("Belügyminisztérium",  "Ipari  és  Kereskedelmi
Minisztérium", "Közlekedési, Hírközlési és Vízügy Minisztérium", "Művelődési
és Közoktatási Minisztérium"), néhány külhoni képviselet, két törvény
(felsőoktatásról  és az 1996-os költségvetésről) és egy alapszerződés
(magyar-szlovák) szöveg.

  Nézzük hová vezet a "Miniszterelnöki Hivatal" (www.meh.hu/defhu.htm)
útvonala. (Itt kell megjegyeznem, hogy a lehetőségek közül ezt az honlapot
ajánlom  a  kormánypolitika és a kormány szervezeti felépítése iránt
érdeklődőknek.) Egyfelől közvetlen üzenetet küldhetünk a "Vendégkönyvbe" és
lapozgathatjuk  a  vendégkönyv korábbi oldalait, 1994-ig visszamenőleg
elolvashatjuk a kormányülések szóvivői tájékoztatóit (a frissítés itt
példaértékű: már megtalálható az előző hét szóvivői sajtótájékoztatójának
szövege), másfelől beléphetünk néhány minisztérium honlapjára. Így újra
találkozhatunk a "Belügyminisztérium", a "Honvédelmi Minisztérium", az
"Ipari és Kereskedelmi Minisztérium", a "Közlekedési, Hírközlési és Vízügy
Minisztérium" és a "Művelődési és Közoktatási Minisztérium" címével, és
mellettük a "Külügyminisztérium" (itt csak a sajtótájékoztatók szövegét
olvashatjuk), a "Pénzügyminisztérium" (tájékoztató és táblázatok formájában
nyomon  követhető az 1997. évi központi költségvetés alakulása 1997.
júliusáig) és a "Munkaügy Minisztérium" honlapja.

  A felsorolt minisztériumok közül, mint a leginformatívabbakra, háromra
térek ki röviden:

  - A "Belügyminisztérium" honlapja, a miniszter (Kuncze Gábor) köszöntője
mellett,  a szervezeti felépítés leírását, a minisztérium működésével
kapcsolatos fontosabb jogszabályok gyűjteményét, 1997-es eseménynaptárt és
közleményeket, tájékoztatókat. Ez az áttekinthető és jó stílusérzékkel
összeállított honlap viszont egy számottevő negatívummal bír, s emiatt a
privát értékelésemben nem kapott helyet a legjobb minisztériumi Internet
oldalak között. Ennek a szigorú értékelésnek az alapja a már említett
"Közlemények,  tájékoztatók"  rovat,  melyben  csak  (!)  "A  virágos
Magyarországért" versenyfelhívás található - azt már nem is említve, hogy ki
e mozgalom védnöke. Nehezen érthető, hogy egy amúgy gondosan felépített és
kielégítő  tartalommal  ellátott  honlap,  melyet - ne feledjük - a
miniszterelnök helyettese jegyzett, miként engedheti meg magának, hogy a
virágültetési  mozgalom  alapdokumentumán  kívül más ügyben nem közöl
miniszteri tájékoztatást. Ennél már az is szerencsésebb lett volna, ha nincs
ez a címlap. Remélem nem érthető félre e kritikai megjegyzésem. Nem "A
virágos Magyarországért" törekvéssel van problémám.

  - A "Művelődési és Közoktatási Minisztérium" információs kínálata széles
körű és naprakészen frissített. A hozzáférhető szolgáltatásokból itt csupán
néhány megemlítésére van helyem: hazai és külföldi pályázati felhívások és
az ehhez szükséges űrlapok letölthető formában, pályázati eredmények,
pedagógus-továbbképzési  adatbázis,  törvénytervezetek  illetve  azok
háttéranyagai, kérdések-válaszok, rendeletek.

  - A "Honvédelmi Minisztérium" honlapja látványos, ám ez - miként néhány
politikai párt honlapjánál - nem megy a gyors letöltés rovására. Miként az
MKM  Internet  oldala,  ez  is  megfelelően  frissített  és  sokféle
információforrást   tesz  hozzáférhetővé  (a  jogi  háttértől  a
csapatkarjelzésekig).  Kiemelendő: a sajtótájékoztatók szövege, a több
hónapja működő kétnyelvű (magyar/angol) vendégkönyv (az első bejegyzés 1997.
július 7-én történt) és a "Link Center", ahol az alábbi honlapok érhetők el:
Magyar Honvédség Honlapjai, Külföldi Katonai Honlapok, Magyar Kormányzati
Honlapok.

  Személyes értékelésemben a minisztériumok közül a legjobb felépítéssel
(technikai és esztétikai szempontból egyaránt) és leggazdagabb információs
kínálattal a HM és az MKM honlapja dicsekedhet.

  Összefoglalva a következőket állapítottam meg: noha a belépési szintek
gyengén  koordináltak,  a  címlistáról hiányoznak minisztériumok és a
jelenlévők közül néhány szolgáltatása szerényebb, a kormánynak mint egésznek
a  működése  iránt érdeklődő nagymennyiségű és megfelelően frissített
információkhoz juthat.


                 (c) Pártok

  Magyar Szocialista Párt (www.mszp.enet.hu)

  A párt honlapján a pártelnök (Horn Gyula) köszönti az MSZP Internet
oldalait  felkeresőket,  akik  megismerhetik  az aktuális eseményekkel
kapcsolatos szocialista véleményeket, a párt vezető tisztségviselőinek
előadásszövegeit, kongresszusi anyagokat, frakcióhíreket, kiléphetnek a
Szocialista  Internacionálé  honlapjára  és egy bő e-mail címlistáról
(pártelnök, más tisztviselők, titkárságok) levelezőpartnert választhatnak.

  Az MSZP-honlap frissen követi a politikai történéseket. Főcímként a
várható novemberi népszavazásra hívja fel a figyelmet, s ehhez nyújt további
információkat.


  Szabad Demokraták Szövetsége (www.szdsz.hu)

  A bejelentkező honlapon, mint legfontosabb rövidhír, olvasható, hogy a
május 24-i rendkívüli küldöttgyűlésen Kuncze Gábort választották az SZDSZ
elnökéhez. Szeptemberben viszont már ez a rövidhír forma nem indokolt, mivel
nem frissen történt eseményről tudósít. Szerencsésebb lett volna más
formában közölni, hogy ki az SZDSZ elnöke. Ettől eltekintve a honlap
karbantartott, megfelelően frissített. Hozzáférhető az SZDSZ hetilapjának a
"4  x  4"-nek a legújabb száma, a párt történetével, felépítésével,
szervezeteivel, kormányzati szerepével kapcsolatos alapvető információk, a
legújabb hírek, állásfoglalások, események és a levelezés rovat.

  Az SZDSZ levelezési címe (press@szdsz.hu). A bejelentkező honlapot
színesíti, hogy a menüből elérhető egy olyan adatbázis (Virtuális Galéria -
Választási  plakátok 1990-1994), mely a politikai informálódás és az
esztétikai érdeklődés igényét is kielégítheti.


  Magyar Demokrata Fórum (www.mdf.hu)

  1997.  szeptember  19-én  még  csak  az  MDF  Országgyűlési
Képviselőcsoportjának a honlapja volt hozzáférhető. Tehát nem az MDF-nek
mint pártnak volt honlapja, amin a parlamenti frakció hírei, ügyei is
szerepelnek,  hanem fordítva: a parlamentben szereplő képviselőcsoport
honlapján kapott részlegesen helyet a párt. Ennek megfelelő volt az üdvözlő
mondatok  tartalma  ("Oldalainkat  elsődlegesen  parlamenti  munkánk
bemutatására,  képviselőcsoportunk  véleményének megismertetésére hoztuk
létre."),  és  a köszöntő aláírójának neve, funkciója (Demeter Ervin
frakcióvezető).

  A honlap feltünteti a látogató sorszámát (1997. szeptember 19-én a 3161.
látogató voltam, egy hónappal később pedig: 3387.). A tapasztalható szerény
informálódási lehetőségek miatt érzett esetleges rossz érzést némiképp
tompította, hogy az oldal alján a következő önkritikus mondatot olvashattuk:
"Oldalaink még nem a végleges állapotot tükrözik."

  Hogy  mennyire  helytálló az idézett mondat, ezt bizonyítja, hogy
szeptember 23-án már egy új honlap (a fentiekben már ezt az új címet adtam
meg) fogadja az MDF iránt érdeklődőt, melyen a pártelnök (Lezsák Sándor)
üdvözli a látogatót. S ennek a menüjéből lehet eljutni a frakció honlaphoz,
ahol informálódhatunk a képviselőkről, a vezető tisztségviselőkről. Ez a
honlap is szavazást kér a Top 100-ra. Az MDF oldalon található még az aktív
érdeklődők  számára egy e-mail levelezési cím (mdf@mkogy.hu) is. Nem
elhanyagolható hiányosság, hogy a régi Internet cím ismerője nem talál
eligazítást a címváltozásról.


 Független Kisgazda, - Földmunkás és Polgári Párt (http://www.mkogy.hu/fkgp)

  A Kisgazda párt honlapja inkább csak a párt parlament frakciójának
működésével kapcsolatos információkra koncentrál. A címlap rövid üdvözlése
anonim. A frakció hírek közül a következőket emeli ki a honlap: "Dr. Tímár
György: Politikai csődhelyzet.", "Levél a SZDSZ Országos Elnöksége és
Választmányának", "Levél Horn Gyula Miniszterelnökhöz", "Nyilatkozat". Az
említett levelek és a nyilatkozat dátumából (1997. augusztus 15.) arra
következtethetek, hogy a honlap frissítésére megfelelő figyelmet fordítanak.
A frakció hírek után ezen a honlapon is található egy levelezési cím
(hollosy.karoly@mkogy.hu/).

  Ez az Interneten szereplő magyar politikai pártok honlapjai közül a
legszerényebb szolgáltatást nyújtok közé sorolható - ha eltekintünk a
bejelentkező lap színes képi világától, amely viszont jelentősen lassítja a
belépést -, pontosabban annak a funkciónak megfelel, hogy áttekinthető módon
rendszerezve,  könnyen  hozzáférhetővé  teszi a frakció híreit, ám a
Kisgazdapártnak a közvetlen parlamenti munkáján túlmutató elképzeléseiről
információkat nem közöl. A teljesebb informálódáshoz vagy egy a párt
politikáját bemutató külön honlapra lenne szükség, vagy pedig - és ez az
elterjedt minta a politikai pártok Internet oldalain - a frakció honlapon
kellene helyet kapni mindannak, amit a párt kíván közölni a kisgazda oldalt
felkereső érdeklődőkkel. Az FKGP honlapot, az MDF oldalhoz hasonlatosan,
októberben áthelyezték (a fentiekben megadott cím a most érvényes) és a régi
cím ismerője itt sem kap eligazítást.


  Fidesz - Magyar Polgári Párt (www.fidesz.hu)

  A bejelentkező honlap jól felépített, látványos, ám ennek ára a lassabb
betöltés. A párttal kapcsolatos információkhoz való hozzáférésre menüsort
ajánl a honlap. A kezelést megkönnyíti, hogy egyszerűen behívható a "Frame"
nélküli verzió, továbbá az "ajánlat" és egy szűkített link. E két utóbbi a
friss hírekhez (konkrétan az 1 hónapnál nem régebben frissített anyagokhoz)
való közvetlen hozzáférést biztosítja. Ezek a friss hírek szeptemberben
elsősorban az "Ellenzéki Nyilatkozat"-ot, az utolsó kongresszus anyagát és a
volt KDNP-s képviselők csatlakozását, azaz a Fidesz-frakció bővülését
jelentette.

  A minden párt honlapján megszokott rövid üdvözlést itt a pártelnök (Orbán
Viktor) és a frakcióvezető (Pokorni Zoltán) jegyzi. Fontos technikai
segítség az Internet barangolók számára, hogy a honlap tartalmazza azon
"kicsomagoló"  programokat,  melyek  a  tömörített Fidesz dokumentumok
kibontásához használhatók. És végül: a honlap regisztrálja a látogatók
számát. (Szeptember 15-én a 32.411. látogató voltam, október 15-én pedig a
35.313., azaz egy hónap alatt 2.902 érdeklődő lépett be a Fidesz honlapba.)
A legutolsó frissítésként a látogatás napja volt megjelölve.

  Közvetlen, Interneten keresztüli üzenet eljuttatását nem teszi lehetővé a
Fidesz  honlap.  Kapcsolatfelvételre  két  e-mail cím áll az olvasók
rendelkezésére. Az egyik (webmaster@fidesz.hu) a technikai problémákra, a
másik info@fidesz.hu) pedig a "Kérdezz - Felelek" oldalhoz való eljutást
biztosítja. Itt az olvasói kérdések alapján a következő témákban fejti ki
röviden  (és  hozzátehetem: igen szárazon) a Fidesz az álláspontját:
közbiztonság, honvédelem, a harcikutyákról és arról, hogy a Magyar Narancs
nem a Fidesz lapja.


  Kereszténydemokrata Néppárt (www.kdnp.hu)

  A bejelentkező honlap idézettel (szeptemberben Barankovics Istvántól), és
rövid köszöntővel indul. Más honlapoktól eltérően már az üdvözlés szövegében
a párt Internet oldalainak használatáról, tartalmáról olvashatunk - tehát
inkább eligazító jellegű, s kevésbé köszöntő (ezt mutatja az üdvözlés
személytelen módja, azaz hiányzik az elnök és/vagy frakcióvezető aláírása).

  A KDNP honlap használatát jelentősen segíti, hogy már az említett
köszöntőből, azaz a címlapról közvetlenül elérhetőek: a pártdokumentumok,
sajtótájékoztató  anyagok,  kérdések,  levelek,  humoros  melléklet, a
legfrissebb írások, tartalomjegyzék és egy könyvjelző a párt által "kedves
és hasznos" honlapokról (Európa Unió, Batthyány sajtószemle, CDU-CSU,
Európai Ügyek Hivatala, Keresztény Értelmiségi Társaság, HipCat's Hungary
Page, Tocsik a sajtó tükrében, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Új
magyar évezred küszöbén).

  Ennek  a  pártnak  a  honlapján  jelenik meg egyedül az önreklám
("visszacsatoló" reklám), mégpedig kétfelé módon:

  (a) közlik, hogy az eddigi (50.000) Internet-es szavazás eredményeként a
lap az első ötvenben található. Más honlapok - ez is ritka - csak arról
tudósítják az olvasót, hogy eddig mennyien keresték fel azt az oldalt, a
rangsorolás ismertetésétől még egy ilyen laza formában ("biztos helyünk van
az első 10 százalékban") is eltekintenek. Egyébként a címoldal kétszer kéri
az Olvasót a szavazásra.

  (b) a nem elektronikus médiából vett idézettel is reklámozzák magukat:
Itt konkrétan a Magyar Nemzet 1996. 08. 26-i számából: "Az ... első
interaktív slágerlistán a politikai pártok közül a KDNP áll az élen."
(Ugyanakkor feltűnő, hogy ez az idézet több mint egy évvel ezelőtt jelent
meg, a hazai folytonosan alakuló Internet világban ugyanis ez az egy év
időtartam  már  inkább  a  múltra utal.) A honlap a levelezési cím
(p03surla@mkogy.hu) megadásával zárul.


  Magyar Demokrata Néppárt (www.net.hu/mdnp)

  Az MDNP honlapján a pártelnök (Szabó Iván) köszönti az Olvasót. A
tartalomjegyzék a következő kínálatot mutatja: bemutatkozás, szervezeti
felépítés, a pártprogram összefoglalása és a párt véleményét aktuális
kérdésekről ("Nézőpont"). Tudva, hogy egy 1996-ban alakult pártról van szó,
dicséretes az Internet honlap gyors elkészítése, azonban a hozzáférhető
anyagok száma nem oly sok, amit az eltelt rövid idő mellett talán az MDMP
képviselőinek csekélyebb parlamenti aktivitásával is magyarázhatunk.


  Munkáspárt (www.elender.hu/munkaspart)

  A Parlamenten kívüli pártok közül egyedül a Munkáspárt rendelkezik
Internet honlappal. A bejelentkező címoldal nem tartja fel az érdeklődőt
köszöntővel,  hanem  azonnal  további lépést kínál a párt szervezeti
felépítéséről, az aktuális kérdésekről - kiemelten a NATO-kérdésről -, a
pártközpont címéről (e-mail: mp100@elender.hu) megszerezhető információkhoz.
A honlap kétféle szavazási lehetőséget ajánl az Olvasónak: a honlapok
többségénél jelenlévő tetszési szavazás (a TOP 100-ra) mellett a NATO-
tagságról kér próbaszavazást. Ismerve a Munkáspárt ez irányú aktivitását,
nehezen értelmezhető, hogy nem tünteti fel a honlap a NATO-kérdésre
vonatkozó szavazás aktuális helyzetét.

  Fontos  része  a  Munkáspárt  bejelentkező oldalának a saját link
gyűjteményük, mely közvetlen kapcsolatot biztosít a testvérpártok (a 21
pártból álló listán, Ausztráliától eltekintve, minden földrész kommunista
szervezetei  elérhetők)  és e baloldali iránynak megfelelő napilapok,
folyóiratok honlapjaihoz.


             III. (link gyűjtemények)

  (a) Legkönnyebb helyzetben a politikai jellegű sajtótermékek iránt
érdeklődők vannak, ugyanis az 1996. július 7-én indult és jelenleg 132
kiadványt (természetesen nem csak, sőt nagyobb részben nem politikai jellegű
sajtót)   hozzáférhetővé   tevő  "Internet  Hungary  Újságosstand"
(www.hungary.net/stand) kínálatából (napi-, heti-, kétheti és havi lapok,
kiberújságok stb.) könnyen kikereshetők és behívhatók a kívánt honlapok.
Feltűnő hiányosság, hogy a "Külföldön - magyarul" cím alatt nem szerepel a
"Magyar Nemzet - Hungarian Nation" honlap, melyről további utak nyílnak a
magyar nyelvű Internet újságok felé. E hiányérzetet nem tompítja, noha
némiképp magyarázhatja, hogy az utóbbiként említett honlap sem utal az
"Újságosstand"-ra.

  (b) A politikai intézmények honlapjaihoz többféle úton is eljuthatunk. Az
egyik lehetséges kiindulópont a "HuDir" (www.hungary.com/Magyar/hudir)
behívása,  melyről  könnyen  továbbléphetünk az "Állam és Kormányzat"
(parlament,  kormány) illetve a "Politika" link gyűjteményére, és az
utóbbiban ott találjuk - többek között - a pártok behívható honlapjait.

  Ugyanide juthatunk el egy másik útvonalon (melyre különben ráléphetünk a
"HuDir/Politika/Politikai források a hálózaton - Magyarország" címeken
keresztül is): ez a "Political Resources on the Net - Hungary 1:2"
(www.agora.stm.it/politic/hungary.htm),  mely  a  pártokhoz vezet és a
"Political   Resources   on   the   Net   -   Hungary   2:2"
(www.agora.stm.it/politic/hungary3.htm), amely viszont a parlamenttel és a
kormánnyal kapcsolatos információs forrásokat teszi megközelíthetővé. Ez a
két utóbbi honlap felépítése annyiban nem egyértelmű, hogy amíg a pártok
vonatkozásában  megjelenik  egy  angol  és magyar nyelvű lista, mely
értelemszerűen a pártok angol és magyar nyelvű honlapjához vezet, addig a
másik honlap csak angolul olvasható, de a behívott címlap magyar, melyből
persze könnyen átválthatunk az angol verzióra.

  És végül egy harmadik lehetősége, mellyel a pártok honlapjainak link
gyűjteményéhez juthatnunk: ennek a kiindulópontja szintén a "HuDir/Politika"
útvonal,   azonban   itt   a   "Miki   történelmi   oldalai"
(www.geocities.com/SunsetStrip/Stage/8693/politika.htm) címet kell behívni,
melynek kínálatában a Magyarország államfői, kormányfői, Trianon történeti
kronológiája,  a  revíziós  törekvések és bukások mellett ott van a
magyarországi politikai pártok listája is.

  (c) Az emigrációban élő magyarok Internet forrásainak legjobb gyűjteménye
a "Magyar Nemzet - Hungarian Nation" (www.sziliciumvolgy.com/magyar.html),
mely honlap szerteágazó kínálata (újságok, szervezetek és aktuális politikai
témák) alapvetően a politika iránt érdeklődőknek szól, de ezen belül is
meghatározott irányú elkötelezettségűeknek (néhány példa a főcímekből:
"Magyar érzelmű Internet újságok", "Magyar nemzeti politikai kérdések"). A
honlap áttekinthető felépítésű, könnyen használható, ám itt is meg kell
jegyeznem a fentiekben már érintett hiányosságot: nem található kapcsoló az
"Újságosstandhoz", e hiányérzetet fokozza, hogy amúgy néhány Magyarországon
megjelenő kiadvány (pl. Demokrata, Magyar Fórum) Internet oldala is ezen az
"állomáson" található.

  (d) A hazai link gyűjtemények között feltétlenül meg kell említeni a
"Magyar  Honlap"-ot  (www.fsz.bme.hu/hungary/homepage_h.html),  mely  a
magyarországi  WWW-szervereket  és  egyéb,  az  Interneten  elérhető
információforrásokat sorolja fel. E honlap természetesen nem speciálisan a
politikai  élet forrásaira koncentrál, ennél sokkal átfogóbb igénnyel
állították össze, azonban itt is megtalálhatók azok a kiindulópontok (a
szerverek földrajzi elhelyezkedés szerinti listájából a "Budapest", az
intézmény  típusok  felsorolásból  a  "Kormányzati  és államigazgatási
intézmények"  címbe belépve), melyek - igaz kissé körülményesebben -
elvezetnek a politika Internet világához.


                IV. (egyebek)

  Amikor a "politika" címszava alá sorolható információkat keressük az
Interneten, akkor természetesen nem elégedhetünk meg a politikai sajtó és az
alapvető jelentőségű politikai szervezetek (parlament, kormány, pártok)
honlapjainak  feltérképezésével.  Még  akkor  sem, ha egyébként az a
meggyőződésem,  hogy a magyarországi politikai életet elsődlegesen az
említett intézmények formálják. Éppen ezért áttekintésem utolsó részében
röviden  kitérek  további  politikai  szempontból releváns információs
forrásokra is.

  A     már     többször     idézett     "HuDir/Politika"
(www.hungary.com/Magyar/hudir/pol) útvonal ebben is jelentős segítséget ad.
Címjegyzékéből - a korábbiakban már tárgyaltaktól most eltekintve - két
adatbázist emelnék ki:

  (a) "Médiahajó '96" (www.mediahajo.enet.hu) Internet-es megjelenése
ahhoz kapcsolódik, hogy az évek óta rendszeresen induló Médiahajó szervezői
1996. szeptember 25-én egy online fórum megvalósítása mellett döntöttek, s
az említett Internet oldalon e fórum levelezése olvasható. Ez a honlap
elsősorban nem azért okoz hiányérzetet, mert ennek a múlt évi eseménynek az
Internet-es megjelenésén bizonyos "gyermekbetegség" tünetei felfedezhetők -
hogy az első próbálkozások ettől nem mentesek, az még elfogadható (lásd: pl.
az Internetto online fórumát Horn Gyulával) -, hanem inkább azért, mert e
honlap frissítésére nem fordítottak kellő figyelmet, ugyanis 1997. őszén is
megrendezték a szokásos "Médiahajó"- t, s erről nem találtam semmiféle
információt.

  (b) A másik adatbázis a "HIX" szolgáltatásokhoz kapcsolódik. (Itt kell
feltétlenül megjegyeznem, hogy a Hollósi József által alapított "HIX"
/Hollósi Information eXchange/ úttörő szerepet játszott a magyar Internet
világban.) A "HuDir/Politika" útvonalon bejelentkező HIX-szolgáltatások:
"Fórum",  "Politikai  cikkek", "Szalon". Ezek közöl a politika iránt
érdeklődők legjobban a "Politikai cikkek - a HIX Dokumentumtár gyűjteménye"
(www.hix.com/cgi-bin/ekezet.html/hix/hixcore  senddoc/politika/) honlapot
használhatják.

                  * * *

[1] Amikor az ún. "Internet-barangoló" segítésére  gondolok, akkor a
   mindenkori  "tegnapi"  énem  jut  eszembe, aki - ha szabad ily
   távolságtartó módon fogalmaznom - nagyon örült volna, ha már "tegnap"
   tudja azokat a technikai információkat, melyeket csak később, nem kis
   fáradtsággal szerzett meg.

[2] Hogy a rendelkezésre álló eszközök és a konkrétan igénybevett hálózat
   minősége befolyásolhatja a hozzáférést, ez vélhetően kiderül abból,
   hogy e tanulmány Olvasója a saját tapasztalata alapján esetleg nem
   osztja  az olyan jellegű megjegyzéseim, melyek bizonyos honlapok
   behívásának gyakori lefagyására utalnak. Ezen utalásoktól - azt persze
   elfogadva,  hogy néhány technikai probléma fejlettebb rendszerben
   valószínűleg nem probléma - azonban nem tudtam magam megtartóztatni,
   mivel azt is érzékeltetni akartam, hogy egy meghatározott felhasználói
   helyzetből - egy átlagos 486-os, nem Pentium gépet használtam az ELTE
   rendszerében - kiindulva milyen problémák jelentkeztek, melyek azért
   valamiképp jelzik a kínálati oldal törekvésének minőségét.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.