Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

 ├»3▄─┐     ▀Ý     ▀Ý     ▀Ý            ▀Ý   ▄ ▀Ý├»0
 ├»3▀─┐ ┐ ▄ ┌─▄ ┌─▄ ▄─┐ ▄─┐ ┌─▄ ▄─┐  ▄─┐ ▄─┐  ▄─┐ ▄ ┬ ▄─┐ █ ┐ ▄ ▄─┐ ▄ ▄─┐├»0
  ├»3│ │ █ │ █ ┌─█ █  ┌─┘ ┌─█ ▀─┐  █─┘ ▀─┐  █─┘ █ │ █ │ █ │ █ █  █ █ │├»0
 ├»3▀─┘ └─▀ └─█ └─▀ ▀  └─▀ └─▀ ▀─┘  ▀─┘ ▀─┘  ▀─┘ ▀▀ž ▀─┘ ▀ └─▀ ▀─┘ ▀ ▀─┘├»0
     ├»3─▀├»0

           ├»4(A kozmikus sugárzás és az evolúció)├»0


  A címben szereplő két fogalom jelentése:
 ├»5Kozmikus sugárzás: ├»0(fiz) a világegyetemből (a kozmikus térségből) érkező,
nagy energiájú protonokból  és nehezebb  atommagokból álló  sugárzás. 
A kozmikus sugárzás eredete ma még nem teljesen tisztázott. A legvalószínűbb 
az, hogy a kozmikus sugárzás részecskéi a szupernovákban (esetleg nóvákban) 
bekövetkező folyamatokban jönnek létre, és különböző mágneses terekben 
gyorsulnak fel. A Föld légkörének legfelső rétegeibe érkező kozmikus 
sugárzás (primer kozmikus sugárzás) kb. 91 %-a protonokból, kb. 8 %-a a 
részecskékből áll. Az atmoszféra legfelső rétegeibe eső sugárzásnak a levegő
atommagjaival ütköző részecskéi hozzák létre a szekunder kozmikus sugárzást. 
A primer  részecskék nagy  energiájú magkölcsönhatásokat idéznek elő, 
amelyeknek meglökött nukleonok, töltött és  semleges mezonok, továbbá 
nehezebb részecskék keletkeznek.
Elég nagy primer energia esetén, az így keletkezett nagy energiájú magaktív 
részecskék újabb magkölcsönhatásokat váltanak ki, és így magkölcsönhatások 
sora (kaszkád)  alakul ki. A kozmikus sugárzásra vonatkozó  korszerű 
vizsgálatok  két csoportba oszthatók: nagyenergiájú fizikai jelenségek 
tanulmányozása a gyorsítók által még el nem  ért energiatartományban 
(E ň 10 * 11 eV) és a kozmikus  sugárzás  geo- valamint asztrofizikai 
vonatkozásainak vizsgálata.

 ├»5Evolúció: ├»0(biol) A fejlődés folyamata.
Tágabb értelemben az evolúció a Föld élettelen és élő anyagának változásait 
jelenti.
Szűkebb értelemben az élő szervezetekre jellemző életjelenség, mely egyrészt
jelöli a petesejtből történő egyéni kibontakozást, az egyedfejlődést, 
másrészt az élő szervezetek egymástól való leszármazását, a törzs fejlődést.
Az evolúciónak a modern tudományos világszemlélet kialakulásában nagy a 
jelentősége.  Törvényszerűségei, az  élővilág  fokozatos fejlődése  és 
átalakulása az emberre is érvényesek.
Az evolúció folyamatának mechanizmusa régóta foglalkoztatta a biológus 
kutatókat. Talán a két legnevesebb evolúciós elmélet Lamarc és Darwin 
nevéhez fűződik. A két kutató, időben kb. fél évszázad különbséggel másként 
értelmezte az evolúció mechanizmusát. Mindketten rájöttek azonban arra, hogy
az evolúció lényege az alkalmazkodás. Darwin észrevétele, miszerint az 
úgynevezett populációk egyedei között különbségek vannak, illetve az utódok 
közül kiválasztódik az életképes, együtt adja az úgynevezett darwini 
természetes szelekció folyamatát a létért való küzdelemben.
[A  különbséget a  ma élő fajok között a DNS (dezoxiribonukleinsav) 
óriásmolekula segítségével lehet megfejteni. Az utóbbi néhány évtized egyik 
legnagyobb  eredménye  a  DNS  szerkezetének  megfejtése volt. Ez az 
óriásmolekula képes az információk tárolására (biológiai értelemben) illetve
egy élőlény tulajdonságainak kialakítására utasításokat adni.]
A populáció-genetika bebizonyította, hogy a darwini koncepciónak lényegében 
igaza van.

  Azután, hogy a XIX. század utolsó évtizedében fölfedezték a radioaktív 
sugárzást, a tudósok olyan eszközöket is kifejlesztettek, amelyekkel ki 
lehet mutatni ezeket a sugarakat. Ahol semmiféle radioaktív anyag sem volt a
közelben, műszereik ott is észleltek sugárzást, ezután a  műszereket 
ólomlemezzel vették körül, ami átlátszatlan a radioaktív sugárzás (és az 
akkor ismert minden más sugárzás) számára, azok még így is sugárzást 
jeleztek.
  Nyilvánvalóan egy olyan sugárzásról volt szó, amelynek nemcsak az 
eredetét nem ismerték, hanem amelyik bármelyik ismert típusnál áthatóbb 
volt. Nagyobb volt az energiája, mint a radioaktív anyagok által kibocsátott 
gammasugárzásnak. Föltételezték, hogy ez az újfajta sugárzás valamilyen - a
talajban lévő anyagból ered, valamiféle szuper-radioaktív anyagból - ez 
azonban nem volt több puszta föltevésnél. Victor Franz Hess (1883-1964) 
osztrák fizikus kísérletekkel megállapította hogy minél magasabbra emelkedve
a légkörben a sugárzás annál erősebbé válik.
  Amennyire megállapították, a sugárzás az ég minden részéből egyformán
jön.  Robert Andrews Millikan (1868-1953) amerikai fizikus nevezte el 
kozmikus sugárzásnak. Millikan úgy gondolta, a kozmikus sugárzás nem más, 
mint az elektromágneses sugárzás egy formája, amely különbözik a közönséges
fénytől.
  Véleménye  szerint a kozmikus sugarak  ultrarövid  gammasugarak, a 
közönséges gammasugarakénál nagyobb ernergiával és áthatolóképességgel.
  Egy másik amerikai fizikus, Artur Holly Compton (1892-1962) vitatta ezt 
az álláspontot. Ő úgy vélte, a kozmikus sugárzás nagyon gyors elektromos 
töltéssel bíró, az atomoknál kisebb részecskéket kell, hogy tartalmazzon. 
Energiájuk az impulzusokból ered, ami tömegüktől és sebességüktől függ.
  A számítások, kísérletek Compton  föltevését igazolták. A kozmikus 
sugárzás részecske-természete napjainkban általánosan elfogadott  tény.
  Mint az ma már köztudott, a kozmikus sugárzás nagyrészt pozitív töltésű, 
az atomoknál kisebb részecskéket, főleg hidrogén-, illetve héliummagokat 
tartalmaz,  hozzávetőleg 10:1 arányban.  Elszórtan nehezebb magok  is 
előfordulnak benne, egészen a vasig. A kozmikus sugárzásban az atommagok 
hasonlóképpen oszlanak meg, mint amilyen az elemek megoszlása általában a 
világegyetemben. A kozmikus sugárzás nagy energiájú és áthatolóképességű, 
hiszen a részecskéi sokkal gyorsabban mozognak, mint a Földön vagy bárhol a 
közelében  föllépő hasonló részecskék, még  a  radioaktív  anyagokból 
származókat is beleértve. A legnagyobb energiájú kozmikus részecskék alig 
valamivel haladnak lassabban  a  fénysebességnél. A kozmikus sugárzás 
részecskéinek létezése szorosan összefügg a biológiai evolúcióval. Ezek a 
részecskék, lévén nagy energiájúak, mutációkat képesek okozni, sőt valóban 
okoznak is.
  A  kozmikus  részecskesugárzást  semmilyen  kézenfekvő  módon  sem 
küszöbölhetjük ki.
  Az élő szervezetek  az évmiliárdok  folyamán  kevés  nagyenergiájú 
elektromágneses  sugárzással,  radioaktív  sugárzással  vagy  mutagén 
vegyszerrel találkoztak, viszont bárhol voltak is, éjjel-nappal bombázta 
őket a kozmikus sugárzás. A légkör és a víz, amely az égboltról jövő 
szokásos sugárzás nagy részét elnyeli, nem állhatta útját a kozmikus 
sugárzás részecskéinek. Ezek a részecskék nem maradnak meg változatlanul 
abban az állapotban (az elsődleges-primer sugárzás formájában), amelyben 
eredetileg a világűrben léteztek. Összeütköznek a földi légkör atomjaival 
és molekuláival, (lelassulnak és elnyelődnek. Ennek során jön létre a 
másodlagos (szekunder) sugárzás, ennek a sugárzásnak a részecskéi még mindig
erősen mutagén formában elérik a Föld felszínét, és mélyen behatolnak a
talajba, illetve a vízbe.
  A kozmikus sugárzás részecskéi bármi másnál  jobban fölfokozták a 
mutációképződést, ami viszont lehetőséget adott a természetes kiválogatódás
működésére, s az evolúciós folyamat így érte el tulajdonképpeni sebességét.
  Létezésünket a kozmikus részecskéknek köszönhetjük, mivel nélkülük az 
evolúció sebessége mindmáig semmi bonyolultabbat nem eredményezett volna, 
mint néhány féregszerű, tengeri élőlényt.
  Honnan ered a kozmikus sugárzás?
A kozmikus sugárzás részecskéi ugyanolyan fajtájúak, mint amik a napszélben
találhatók, csak az különbözteti meg őket, hogy az előbbieknek nagyobb a 
sebességük és az energiájuk. A Nap azonban legföljebb arra képes, hogy a 
legalacsonyabb energiatartományba eső kozmikus részecskékből bocsásson ki 
néha egy-egy hullámot. Ahhoz, hogy az egész Galaktikát nagyobb energiájú 
kozmikus sugárzással töltsék meg, sokkal hevesebb események szükségeltetnek.
  A szupernova-robbanások mindegyike hatalmas erejű csillagszélrohamot 
bocsát ki minden irányba - a feltételezések szerint. Ezek a részecskék a 
kozmikus sugárzás részecskéi. A Galaktika története folyamán fölrobbant 
szupernovák összessége elegendő kozmikus részecskét bocsátott ki az űrbe 
ahhoz, hogy minden irányból jelentős mennyiségű ütközzék belőlük a Földbe.
  Így aztán a szupernovák nem csupán a Föld és az élet nyersanyagait 
biztosították; nemcsak a hőt teremtették elő, amely megakadályozta a
Naprendszer idő előtti besűrűsödését, hanem ők szolgáltatták az evolúciós 
változásokhoz a kozmikus sugárzást - ami tulajdonképpen segített létrehozni
az élet egyre bonyolultabb formáit, végül az embert.

                                 ï3Vida Tiborï0

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.