Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

        ├»3▀Ý├»0
       ├»3▄──   ▀   ▀   ▄     ▀Ý     ┐├»0
       ├»3█─ ┌─▄ ▄   ▄ ▄─┐ █ ▄─┐ ┬─▄ ▄─┐ ▄─┐ ▄─┐ │ ▄├»0
       ├»3█  │ █ █   █ █─┘ █ █─┘ │ █ █─┘ ▀─┐ █─┘ █─┤├»0
       ├»3▀── └─█ ▀   █ ▀─┘ ▀ ▀─┘ ┴ ▀ ▀─┘ ▀─┘ ▀─┘ ▀ └ ▀ ▀ ▀├»0
          ├»3─▀   ─▀├»0

      ├»4(Évszázados csillagászati és meteorológiai feljegyzések)├»0

  Bemutatunk néhány régi - magyar krónikák, naplók, és évkönyvek adataiból
válogatott - feljegyzést az égbolt feltűnő jelenségeiről: üstökösökről,
meteorokról, feltűnő időjárási jelenségekről stb. Ezek az évszázadokkal 
ezelőtti bejegyzések - a legkorábbi  1056-ból, a legkésőbbi 1765-ből 
származik - nem hivatásos csillagászoktól erednek, így elsősorban arról 
adnak szemléletes képet, hogy mit ismert és hitt a régmúlt korok művelt,
tanult embere az égboltról. A régi  krónikák  adatai - az  alkalmi
érdekességeken túl - a mai tudomány számára is hasznosak. Így például az
erdélyi és felvidéki feljegyzésekből mutatható ki, hogy az 1572. évi 
nevezetes szupernova a jelenleg ismert időpontnál már hat héttel korábban is
látható volt. Az itt összeállított feljegyzések a szakértők által már ismert
krónikákból származnak. Bizonyos azonban, hogy egyes plébániák, városi
levéltárak naplói közt lappanganak még érdekes adatok. Felkutatásuk és 
közlésük érdekes, hálás és  fontos feladata  lehetne  a  honismereti 
szakköröknek.

ï41056. szeptember 26.ï0
 "Mikor a Hold ragyogó fényben fürösztötte a Földet, hirtelen fogyatkozás 
 lőn, rőt ragyogását pedig nem sápadtság, hanem sötétség követte, ez - mint
 nemsokára kitűnt - a két fejedelem közeli halálának előjele volt."
 (Inhoffer: A magyar királyság egyházi évkönyveinek fennmaradt írásai. 
 Latin nyelvű)

Az ismeretlen krónikás azért találta  feljegyzésre  méltónak  ezt  a 
holdfogyatkozást, mert a földárnyékba lépő holdkorong teljesen eltűnt, 
vagyis a fogyatkozás szokatlanul sötét volt. A két "fejedelem": Viktor pápa 
és III. Henrik német-római császár.

├»4Spalato (Split), 1239. június 3.├»0
 "Azon időben, Urunk születésének 1239. esztendejében, június havának 3-án 
 csodálatos  és  rettenetes  napfogyatkozás  lőn, mert az egész Nap 
 elhomályosodék és az egész levegő besötétedett, és az égen a csillagok, 
 mint éjszaka, feltűntek, és egy nagyocska csillag ragyogott a Nap mellett
 nyugat felől. És mindenkit olyan rémület lepett meg, hogy mintegy 
 észnélkül kiabálva futkostak idestova, azt híve, hogy a világ vége jelen
 van."
 (Tamás spalatói esperes latin nyelvű Historia Solonitanorumának 34. 
 fejezetéből,  Közli:  Szabó  K.: Magyarország történetének forrásai, 
 58. old.)

Igen hű leírás arról a rettegésről, amely a középkorban egy-egy teljes 
napfogyatkozáskor eluralkodott még a tanultabb embereken is. A fogyatkozás 
Milánó, Velence, az Isztriai-félsziget és Belgrád táján volt teljes. A
fényes csillag a Nap mellett a Jupiter bolygó volt.

├»4Spalato (Split)1239. júniusa├»0
 "Ugyanazon esztendőben (1239-ben) üstököscsillag is látszott, amely az 
 északi tájon, mintegy Magyarország fölött csüngött vala és ott maradt több
 napon át, és elég nagy csoda dolgok előjelének látszott vala."
 (Tamás spalatói esperes latin nyelvű Historia Solonitanorumából)

Az 1239. évi üstökösről a fenti krónikán kívül csak keleti - arab, perzsa -
feljegyzések vannak. A fényes üstököst, természetesen évekkel az események 
után, az 1241. évi tatárjárás előhírnökének tartották.

├»4Pécs, 1462. augusztus eleje├»0
 Janus Pannonius: Nyári dél egén látható csillaghoz

 Déli verőfényben mi világlik
       ott fenn az égen?
   Rendbontó csillag: nappal
       a földre ragyog!
 Már az égi oroszlán háta, tompora
                táján,
   Felfelé hajtja a Nap nyári heves
                lovait.

 Ám egy nagy jövevény, bátrabb
       mint valamennyi,
   A fennégő Nappal mitse törődve
                vakít.
 Minden időszakban süt e bíbortűzü
                kométa,
   Fénye szörnyűséges háborúval
                fenyeget
 (Janus Pannonius latin versei, Weöres Sándor fordításában.)

A reneszánsz nagy magyar költője ezt az elégiát egy a nappali égen is
szemmel látható csillag feltűnése alkalmából írta, 1462. augusztusában. Az
égitest azonban nem "kométa", nem üstökös volt - ahogyan azt Janus, és sok
későbbi magyarázója is vélte -, hanem a legnagyobb fénye idején nappal is
látható Vénusz bolygó.

├»4Kornenburg (Ausztria), 1485. március 18.├»0
 "Elfoglalta tehát a király (Hunyadi Mátyás) Kornenburgot, amelyet bécs 
 bástyájának tartanak... Azon a napon olyan nagy napfogyatkozás volt, hogy
 számos csillagot lehetett látni. Sokan jósolták, hogy a Napfogyatkozás 
 szerencsétlenséget hoz a császárnak."
 (Antonio Bonfini: Mátyás királyról. Ford.: Geréb László)

A leírt napfogyatkozás 1485. március 16-án volt, a teljesség övezete Linzen,
Kőszegen, és Esztergomon át vonult. Bécsben és Budán a napfogyatkozás 
majdnem teljes volt. A Nap közelében a Merkur, a Vénusz, a Mars és a Jupiter
fényes csillagként látszott.

├»4Bécs, 1489. január├»0
 "Ugyanazon esztendőben, Bódogasszony havában, mikoron Mátyás király Bécsbe
 vóna, nagy mennydörgés és sebes csattogás lőn az égben. És mindnyájan 
 elijedének és félteni kezdék az királyt."
 (Heltai Gáspár: Chronika a magyaroknak dolgairól. Kolozsvár, 1575.)

A "januári  mennydörgés" - amelyről  Antonio Bonfini  közölt először 
feljegyzést, s tőle vette át  az adatot Heltai - valószínűleg  nagy 
magasságban, robbanásszerűen széthulló tűzgömb (fényes hullócsillag) hangja
lehetett.

├»4Nagyszeben, 1556. március 3.├»0
 "Március 3-án este 9 óra tájban egy mindennél szörnyűségesebb üstökös 
 láttatott a Mérleg (csillagkép) első fokánál homályos kékes fekete színben
 (?) és némiképpen vörösen is: gyors futással március 5-ig egész nap alatt 
 a Mérleg fele mellett 60 résznyivel távolodott a napéjegyenlőségtől, és a
 felkeléstől a lenyugvásig 30 résznyivel haladt délről északra, úgy hogy
 éppen a látóhatár felett maradt. A csillagértők pedig azt beszélték, hogy
 az üstökös változása a színe, csóvája és a gyors futása miatt a vallásbeli
 dolgok irányításának és törvényeinek kettészakadását, v alamint pestis 
 járványt jelent, mindenekelőtt Németországban, Magyarországon, Erdélyben,
 (Kis-) Ázsiában, Görögországban, Törökországban, nemkülönben más, északi 
 birodalmakban, ami be is következett..."
 (Miles Mátyás: Erdély öldöklő angyala..., Nagyszeben)

Az 1556. évi nagy üstökös Európa-szerte rémületet keltett, ennek hatása 
érződik a sorokon is. Brassóban az üstököst már március 1-én - Európában az
elsők közt - megfigyelték; részletes mérését Fabricius Pál bécsi orvos és
csillagász végezte.

├»4Keresztesmező, 1558. május 19.├»0
 "Keresztesmezőn (Crest-Mező) három kő esett le az égből. Az egyiknek súlya
 26, a másiké 28, a harmadinak 30 font volt."
 (Forgáts  Mihály   kalendáriumi  feljegyzései.  Közli:  Moesz  G. 
 Természettudományi Közlöny, 1911., 437. old.)

 "Magyarországben a keresztesi mezőn pinkest havának tizenkilencedik napján
 fényes nappal a tiszta égből három kő esék alá, kik a mértékben huszonnégy 
 fontot nyomának egyetemben."
 (Székely István: Magyar krónika. 66. old.)

Az első hiteles feljegyzések  a  Kárpát-medencében, a  Bihar  megyei
Keresztes-mezőn észlelt meteorithullásról; értéküket az eltérő súlyadatok 
sem csökkentik. Egy magyar font kb. 56 dekagramm.

├»4Miskolc, 1560. júliusa├»0
 "Azon nyárban nagy vízszakadások lettek a felhőkbül (...) Miskolc városa
 körül a záporesőből öt darab kövek hullottak le, mellyek olly nagyságúak
 voltak, mint az emberek feje; ezek pedig vasszínűek és büdös kénkő szagúak
 voltak; ezeknek egyike a diósgyőri várban tartatott, emlékezetnek okáért,
 négye pedig Balassa Zsigmond úr által Ferdinánd királynak által küldetett
 Bécsbe."
 (Balla Gergely: Nagykőrösi krónika. Kiadta: Szabó K. és Szilágyi S.)

Rövid időn belül a második hiteles adat magyarországi meteorithullásról. A
példányok sajnos elkallódtak.

├»4Oltárkő, 1567. április 16.├»0
 "Április 16-án szörnyű napfogyatkozás lőn, a Nap nem látszott és a 
 csillagok feltűntek."
 (Joseph Trautsch oltárkői krónikája. Német nyelvű)

A keltezés hibás, a fogyatkozás valójában egy héttel korábban, április 9-én 
volt, a teljesség zónája Észak-Magyarországon és Erdély északi részén haladt
át, itt a csillagok valóban láthatóvá váltak.

├»4Lőcse, 1572. szeptember 25.├»0
 "II. Rudolphus magyar királlyá koronáztatik. - Új csillag támad 25. 
 szeptemberben."
 (Lőcsei Kalendárium az 1677. évre)

ï4Nagyszeben 1572. szeptemberï0
 "Néhány asztrológus egy új csillagot tapasztalt és figyelt meg a Cassiopeia
 csillagképben, amelyet eddig senki sem látott; pompázatos ragyogású és 
 igen fényes volt, 9 hónapon át világolt."
 (Miles Mátyás: Erdélyi öldöklő angyal..., Német nyelvű)

Az 1572-ben fellángoló nevezetes szupernovát Tycho Brahe november 11-én 
pillantotta meg először, de maga is jelezte, hogy mások még korábban is 
látták. Az erdélyi és felvidéki krónikák arról  tanúskodnak, hogy a 
szupernova már szeptember végén látható volt, és november elején érte el a
legnagyobb fényét. Jó példája a régi feljegyzések tudományos értékelési 
lehetőségének.

├»4Csiki szék, Erdély, 1578. július 25.├»0
 "Csíkban nagy kőeső lőn, melynek az köviben olyanok voltak, mint egy öreg
 dió; házakat, istállókat törött le, lovakat, disznókat, barmokat, juhokat 
 ölt meg Szent Jakab napján (július 25.)."
 (Szamosközy István: Székely krónika, Közli: a Történelmi Tár, 1880. évi 
 4. füzete)

Vélhetőleg meteorit-zápor emléke, bár a megőlt állatok száma valószínűleg
túlzott. Rendkívüli jégeső sem zárható ki.

├»4Brassó, 1595. október 3.├»0
 "Ismét ez év októberében a Nap elsötétedett és néhány órára megállott."
 (Nösser Simon brassói polgár naplója)

Az 1595. október 3-i részleges napfogyatkozás nem volt feltűnő jelenség, 
mégis ijedelmet keltett. A rövid jegyzet jó példája annak, hogyan alakult ki
a "Nap megállításának" csodájáról szóló legenda.

├»4Nagyszeben, 1596. július 20.├»0
 "Éjféltájban  egy  üstökös látszott, az eljövendő  irtóztató  csaták 
 előhírnöke."
 (Miles Mátyás: Erdélyi öldöklő angyal..., Német nyelvű)

├»4Brassó, 1596. július 25.├»0
 "Egy üstökös állt a magyar templom fölött, 8 vagy 9 napon által."
 (Czauczk Simon feljegyzése, Album Oltardinum...)

Az 1596. évi üstököst Tycho Brahe és Michael Moestlin - Kepler tanára -
fedezte fel, július 11-én. Az "irtózatos háború" kifejezés a tizenöt éves 
háborúra (1591-1606) és Bocskai harcaira vonatkozik.

├»4Brassó, 1599. április 4.├»0
 "Április 4-ik napján, este tíz óra tájban, nagy suhogással tűz esett az 
 égből."
 (Weiss Mihály feljegyzése Trautschnefels E.: Album Oltardinumából. Német
 nyelvű)

A megfigyelés kétségtelenül egy fényes meteorra, úgynevezett tűzgömbre
vonatkozik. Figyelemre méltó, hogy az egykori megfigyelő semmiféle babonás
hiedelmet sem fűz a jelenséghez!

├»4Erdély, 1618. november 30.├»0
 "30. novembris napkelte felől egy nagy rettenetes üstököscsillag jő fel,
 melynek nagy voltán és üstökének széles hosszú voltán ez egész világ 
 csodálkozék vala, hogy az isten ez világot meg akarja söpreni, mivel mint
 egy széles és hosszú szérü söprő az üstöke olyan vala. Egy néhány napig 
 tart vala, aztán elenyészik."
 (Szepsi Laczkó Máté krónikája. Mikó I.: Erdélyi Történelmi Adatok, 
 III. köt.)

Az 1618. év második üstökösét az egész világon sokan megfigyelték. November
7-én észlelték először, és a következő év februárjáig követték nyomon. Ez 
volt az első távcsövön át is megfigyelt üstökös.

├»4Segesvár, 1618. december 5.├»0
 "December 5-én 2 órakor nappal egy új csillag, hosszú csóvával és 
 fürtökkel, egy nagy udvarral egészen tüzesnek látszott, egyes darabjait
 Nagyszeben felé lövellte. Magyarázatát az eljövendő idők mutatják meg."
 (Krauss György krónikája, Segesvár)

A szétrobbanó nappali tűzgömb nemcsak maradandó benyomást kelthetett a 
szemlélőkben, de babonás riadalmat is kiváltott.

├»4Erdély, 1620. december 9.├»0
"A Hold teljesen elveszté fényét este nyolc óra előtt, úgy annyira, hogy
 délután négy órától tartott nyolc óráig, és egy óráig volt teljességgel 
 elborítva az Hold, hogy teljességgel semmi fénye nem volt."
 (Segesvári Bálint krónikája. Mikó. I.: Erdélyi történelmi Adatok, IV. köt.
 187. old.)

A rendkívül sötét árnyékú teljes holdfogyatkozás  jó megfigyelése. A 
teljesség, amikor a Hold egészen elmerül a Föld árnyékában, valóban 
valamivel több mint egy órán át tartott. Rendkívülivé tette a fogyatkozást,
hogy a Hold teljesen eltűnt az árnyékban.

├»4Erdély, 1628. január 20.├»0
 "Január 20-án 8 órától 12 óráig nagy holdfogyatkozás volt. Borzalom volt
 nézni. Mi lesz ebből, azt az idő fogja megmutatni. Adja isten, hogy csak 
 jó legyen."
 (Forgáts Mihály naptári bejegyzései. Közli: Moesz G., Természettudományi
 Közlöny, 1911. 437. old.)

A teljes holdfogyatkozás időpontjának közlése (este 20 órától éjfélig) 
helyes. A tényleges észlelés mellé azonban a feljegyző a korának szokása 
szerint babonás hiedelmet fűz.

├»4Segesvár, 1643. február 24.├»0
 "Szent Mátyás Napján (febr. 24) három különös csillag együttállása látszott
 és még fél hónapon át látható volt, és a sok nyugtalan fejedelemségeknek 
 nem kevés jelét mutatták."
 (Krauss György segesvári krónikája. Német nyelvű)

1643. február 27-e és március 2-a között a hajnali égen a Vénusz, a Jupiter
és a Szaturnusz bolygó egymáshoz igen közel látszott, a rövid időn belül 
ismétlődő hármas együttállás a kor csillagjósainak  képzeletét erősen 
megmozgatta. A "nyugtalan fejedelemségek" említése utalás a harmincéves
háborúra (1618-48).

├»4Lőcse, 1644 március 24-29.├»0
 "Ezen időtájt estefelé két új csillagot láthattunk felkelni."
 (Hain Gáspár: Szepességi avagy Lőcsei krónika)

A Vénusz, mint esti csillag és a Mars bolygó március közepén látszólag 
egymás mellett állt, legkisebb távolságuk 25-én volt.

├»4Lőcse, 1652. december 19.├»0
 "December 19-én az égbolton a Bika szeménél, vagyis a Plejádoknál, az Orion
 felé egy tüzes jegy volt, akár egy üstökös, de halványabbnak tűnt és ugyan
 ezen hó 30-ig látszott."
 (Hain Gáspár: Szepességi avagy Lőcsei krónika. Német nyelvű)

Az üstököst nem sokkal előbb, december 16-án fedezte fel a danzigi Johannes
Hevelius. A szepességi polgárok ettől függetlenül vették észre a nem 
túlságosan fényes üstököst, amelynek leírása szép példája a tudományosan is
hasznos, elfogultságtól mentes laikus észlelésnek.

├»4Nagyszombat, 1661. február 3-11.├»0
 "A mondott 1661. esztendő februárjának 3. napján, hajnali 4 órakor (...)
 itt Nagyszombatban új üstökös láttatott világítani a Sas és a Delfin 
 csillagképeken túl, a napéjegyenlőségtől keletre  eső  tájon, amely
 kezdetben  dárda  avagy  lándzsa  formájában világolva látszott és 
 megfigyeltetett; amely 14 napon át tartott... én itt február 17. napján
 egy hosszú, két domború (lencséjű) csillagnéző csövön át utoljára fehérlő
 fényként láttam a maradványait."
 (Misch János: Asztrológiai jóslat a marsi-saturnusi üstökösről... 
 Nagyszombat, 1661. Latin szöveg)

A nevezetes üstököst Hevelius danzigi csillagász is február 3-án látta 
először. Misch Jánosnak, a nagyszombati egyetem német származású tanárának
feljegyzése az első hiteles magyarországi távcsöves üstökös észlelés.

├»4Fogaras, 1665. április 9.├»0
 "Ismét új üstökös csillag láttatott az égen, és rettenetes nagy csoda, hogy
 öt holnapok alatt három látszott már."
 (Apafi Mihály erdélyi fejedelem naplójából. Közli: Erdélyi Múzeum, 1900., 
 9. old.)

Hevelius danzigi csillagász  1665. március 27-én észlelte először az
üstököst, amely április elején látszott a legfényesebbnek. Előzőleg 1664.
november 17-én az ugyancsak Hevelius által megfigyelt üstököst látták, ez 
először hajnalban, a következő év elején este bukkant fel, ezért két 
égitestnek hitték.

├»4Lőcse, 1668. június 7.├»0
 "Június 7-én délután 2 órakor egy hatalmas féreg suhant el a város felett,
 éppen az én házam előtt, mindent beragyogva. Jelentését az idők majd 
 megmagyarázzák."
 (Hain Gáspár: Szepességi avagy Lőcsei krónika.)

A korabeli hasonló leírások alapján a "féreg" egy igen fényes, nappal is 
feltűnést keltő tűzgömb lehetett. A "tüzes féreg" a magyarországi népmondák
"tüzes sárkány"-ának német egfelelője, valószínűleg a ragyogó tűzgömbök 
látványából ered.

ï4Sopron, 1669. november 21.ï0
 "November 21-én este 6 és 7 óra között, szerdán, tűz hullott az égből, és
 utána, félnyolckor kétszer villámlott."
 (Payr György és Mihály krónikája)

A naplóírók itt alaptalanul összekapcsolták a tűzgömb fellángolását a késői
zivatar villámaival.

ï4Sopron, 1682. augusztus 25-31.ï0
 "Ismét ezen 82. esztendőben, augusztus 25-én az égen egy üstökös csillag
 jelent meg; amely a Nap kelte előtt egy órával kelt fel, egy csóvát küldve
 maga előtt, mint egy pózna. Ezután augusztus 29-én láttatott ismét, a Nap
 lenyugvása után, három óra múltán áldozott le, csóvája, amelyet maga után
 vont, mint egy vesszőnyaláb (...) Augusztus utolsó napján üstökös mutatta
 magát az égen, de csak sápadtan és fehéren. Ez pedig Morvaország és
 Szilézia felett állott, fürtszerű kinézése volt."
 (Csányi János soproni polgár naplója. Természettudományi Közlöny, 1889.
 58. old.)

A nevezetes Halley féle üstökösnek ezt a "látogatását" világszerte sok 
helyen megfigyelték. Figyelmet érdemel a jegyzet tárgyilagos, babonás 
riadalomtól mentes hangja. Az üstökösnek ez a feltűnése adott alkalmat 
Edmund Halley angol csillagásznak, hogy kimutassa ezeknek az égitesteknek 
Nap körüli keringését.

├»4Kamocsa, 1705. május 13.├»0
 "... először éjjfél tájban egy kevés ideig oly világosság volt, mintha 
 hirtelen megvirradt volna, és az égre tekintve: mint annyi égő szövétnek 
 égése világolt volna az égen. Ez tűzszikráknak szapora lehullásával
 elmúlván, nagy lövöldözések vagy ahhoz hasonló tónusok hallattak egy 
 útforma fehér felhőből az égen ugyanannyira, hogy sokan közülünk lóra
 akartak kapdosni... Történe pedig ezen dolog a táborunk felett, és a
 zúdulás általment nagy ropogással a Dunán, azután megszűnt."
 (Réthey György kuruc ezredes levele Bercsényi Miklóshoz. Közli: Thaly
 Kálmán)

Rendkívül szemléletes leírás egy nagy tűzgömbnek, amely szétrobbant és 
nyomában meteorcsóva maradt. A meteorit lehullásáról nincsen adatunk.

├»4Erdély, 1765. október 11-12.├»0
 "Ismét 11-a éjszaka láttatott napkelet felől egy nagy fényes futócsillag
 sebesen és olyan fényességgel futamodni napnyugat felé, mintha villámlás
 lett volna, de amint elfutott, az fényes csillag, a nyoma hosszára oly
 fényes maradott mint a tűz, s jó darabig oly fényesen állván azon csillag
 útja lett végre egysemicirculus (félkörív), mint a félhold, s végre
 elenyészett. - Méltó a megfontolásra, hogy 11-a és 12-a éjszaka a 
 csillagok számtalan sokasága széjjel futottak az égen, néha összementek,
 néha sebesen sokan elfutottak, félő, hogy valami jövendőbeli gonoszt ne
 jelentsenek."
 (Cserei György "Diárium"-a Történelmi Lapok, 1874. 26. szám)

A feljegyzés első része egy nagy tűzgömb és az azt követő meteorcsóva szép 
leírása. A második rész az októberi nagy hullócsillag raj feltűnésére 
vonatkozik, ezt a rajt októberi  Draconidák elnevezéssel ismerjük, a 
Giacobini-Zinner üstökösből származnak.

├»4Barcaság, 1765. november├»0
 "Novemberben három egymást követő reggelen, napfelkelte előtt, északi 
 irányban szokatlan fény volt látható. Ez a fény egy körben összehúzódott, 
 melyből csillagsziporkákhoz hasonló fények hullottak alá, és a földet 
 megvilágították."
 (Teutsch, J.:  Barcasági különleges  jelenségek..., Természettudományi 
 Közlöny, 1911. 437. old.)

Valószínűleg két különálló tünemény: északifény jelenség és hullócsillagraj
véletlen egyidejű fellépéséről lehetett szó.

       ├»5(Forrás: Az Élet és Tudomány Kalendáriuma 1984.)├»0

                              ï3Ifj. Bartha Lajosï0

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.