Dimenzió #01

Itt és most (Értekezés a térről és időről)

(fizika)

           ''Szuperfénysebességű objektumok
           ==============================

  Képzeljünk el egy minden irányban egyenletesen sugárzó rádióforrást. Ha
ez hozzánk mint megfigyelőhöz képest nyugalomban van, akkor megfigyelt
sugárzásának térbeli  intenzitáseloszlása  egy  gömbbel szemléltethető, 
középpontjában a forrással. Ha azonban a forrás nagy sebességgel mozog,
a relativitáselmélet értelmében sugárzása a mozgás irányában erősebb, 
ellenkező irányban gyengébb lesz a nyugalmi állapothoz képest. Úgy látjuk,
hogy sugárzása  nyalábolódik (fókuszálódik)  a  mozgás  irányába,  az
intenzitáseloszlás pedig a gömbből elnyúlt ellipszoiddá torzul.
  Ha tehát egy galaxismagból  kilövelt sugárforrás  nagy sebességgel
közeledik felénk, fényességét sokkal erősebbnek látjuk, míg a távolodóét
sokkal gyengébbnek. Ezért előfordulhat, hogy a két irányban asszimetrikusan
kilövelt jelek közül csak az erősebbet észleljük, azt, amelyik felénk 
irányul. Ez a gyakran "Doppler-bootsting"-nak  nevezett erősítő hatás
meglepően tetemes is lehet. A fénysebesség 98 százalékával felénk mozgó
forrást pl. eredeti fényességénél ezerszer fényesebbnek látjuk. Ez lehet 
tehát az egyik magyarázata az egyoldalú kilövelléseknek.
  Van-e valamilyen más jele annak, hogy az egyoldalú kilövellések a
megfigyelő irányában történnek? Igen, és ezt a feltételezést egy a hetvenes
évek elején született szenzációs felfedezés támasztja alá leghatásosabban.

  Aki a relativitáselméletről  valamit  is hallott, annak a  címmel
kapcsolatban azonnal  ellenérzése  támad.  Hogyan  is  létezhetnek  a
fénysebességnél nagyobb sebességű mozgások, amikor ez alapvetően ellentmond
a relativitáselméletnek, amit egyébként számos kísérlettel igazoltak. A
csillagászatban már eddig is sok meglepő jelenséget tapasztalhattunk, 
amelyek  merőben  eltérnek környezetünk megszokott viszonyaitól. Kevés 
megfigyelés váltott ki azonban olyan meglepetést és sokoldalú vitát, mint a
fénynél nagyobb terjedésű mozgások megfigyelése a kvazárok belsejében. Ehhez
hozzá szokták tenni, hogy "látszólagos szuperfénysebességről" van szó, 
vagyis - noha mi a Földről így észleljük - ez nem jelent a fénynél nagyobb
sebességet az illető objektum vonatkoztatási rendszerében.
  A hetvenes évek elején, amikor az első  megfigyelési  eredményeket
közzétették, általában kétkedéssel fogadták a következtetéseket, és sokan
abban bíztak, hogy a későbbi megfigyelések nem fogják ezeket megerősíteni.
Az elmúlt tizenöt év eredményei azonban egyöntetűen arra mutatnak, hogy ezek
a jelenségek továbbra is megfigyelhetők, és nem megfigyelési hibák vagy
téves magyarázatok eredményei. Sőt egyre több extragalaktikus objektum 
esetében fedeznek fel a fénysebességet sokszorosan meghaladó sebességű 
mozgásokat. 1986-ban már tizennégy ilyen objektumról tudtunk, többségük
kvazár, de előfordultak közöttük rádiógalaxisok is.
  A megfigyeléseket a hatvanas években kifejlesztett rádiócsillagászati
technikával  végezték,  amelynek  neve  "nagyon  hosszú  bázisvonalú 
interferometria", angol rövidítéssel VLBI. Lényege az, hogy nagy távolságban
elhelyezkedő  rádióteleszkópok  egy  rádióinterferométer  elemeiként
működtethetők anélkül, hogy fizikai kapcsolatban lennének egymással. A
teleszkópok nagy távolsága és a megfigyelésnél alkalmazott rövid hullámhossz
egészen  különlegesen  nagy  felbontóképességet  biztosít  az  ilyen
megfigyeléseknél. Példaképpen megemlítjük, hogy Green Bank (West Virginia,
USA) és Szimeiz (Krím, Szovjetunió) rádióteleszkópja között a távolság
8000 km. A 3 cm-es hullámhosszon a két rádióteleszkópból álló interferométer
felbontóképessége 6*10-4E ívmásodperc. Ez mintegy ezerszerese a Földön
elhelyezett optikai teleszkópokkal elérhető szögfelbontásnak.
  A VLBI technika - a rádiócsillagász "mikroszkópja" - különösen alkalmas
rendkívül kis szögkiterjedésű rádióforrások szerkezetének feltérképezésére
és ugyanakkor a szerkezetben viszonylag rövid idő alatt beálló változások 
megfigyelésére. Ezért elsősorban rádiógalaxismagok és kvazárok szerkezetének
vizsgálatára. alkalmazzák.
  Az  alábbiakban az elsők között felfedezett öt szuperfénysebességű
rádióforrást ismertetjük.

  A 3C345-ös kvazár.  Az  egyik  legrégebben  és  legrészletesebben
tanulmányozott csillagszerű rádióforrás a 3C345. Vöröseltolódása z=0,595,
amiből kiszámítható a távolsága. A Hubble-konstans értékét H=55 km/s/Mpc-nek
véve, távolságára 7,8 milliárd fényév adódik.
(Pozíciója: RA 16h 41m, D=+39º). Magas deklinációja miatt különösen jól
megfigyelhető az északi féltekén levő rádióobszervatóriumokból. Ez a kvazár
mind optikai, mind rádiófényességét változtatja. Az optikai fényváltozások
néhány napos, néhány hetes időskálán mutatkoznak meg, és  elérik  a 
2 magnitúdót. Hosszú ideig tartó, néhány hónapos, néhány éves változások is 
megfigyelhetők fényességében. A rádiómegfigyelések szerint a  rövidebb
hullámhosszak felé egyre nagyobb fluxusingadozások mutatkoznak. Spektruma
jellegzetes,  szinkroton  eredetű rádiósugárzásra vall.  Az első VLBI
megfigyeléseket 1968-ban végezték, amely során kiderült, hogy néhány ezred 
ívmásodperc kiterjedésű  rádiószerkezete van.  Később  két,  egymástól 
függetlenül dolgozó kutatócsoport egyöntetűen arra az eredményre jutott,
hogy a 3C345 magja kettős szerkezetű, vagyis a sugárzás két gócból ered
4 cm-nél rövidebb hullámhosszakon. A két komponens szögtávolságát több éven
keresztül nagy gonddal figyelték, és azt tapasztalták, hogy távolodnak 
egymástól. Távolságuk 7 év alatt mintegy háromszorosára növekedett, ami
0,17*10-3E ívmásodperc/év távolodási szögsebességnek felel meg. A távolodás
azonban nem teljesen egyenletes. 1972-1973-ban mintha kisebb mértékű lett
volna,  mint  az 1975-1976-os  években. A  komponensek  távolodásának 
szögsebessége az objektum távolságának ismeretében átszám ítható tényleges
sebességre. Ebből a 3C345 rádiókomponenseinek  távolodási  sebességére 
hétszeres fénysebesség adódik. A komponensek  távolsága  független  a
megfigyelési  hullámhossztól, sugárzásuk erőssége viszont nem. Ez azt 
jelenti, hogy a gócok spektruma különböző. A kilövellés irányában sem 
tapasztaltak hullámhosszfüggőségeket; a pozíciószög értéke 105º ″ 3º. A
komponensek  távolodása  alapján visszafelé számolva  meghatározható e
folyamat kezdetének időpontja, amely 1966-ra tehető. A 3C345 sugárzásában
hirtelen fellángolást tapasztaltak az 1966-os évet követően, 2 év alatt a
sugárzás erőssége a kétszeresére növekedett. Ez az erős sugárzás azóta is
fennmaradt. A két időpont közelsége arra vall, hogy a két jelenség
összefüggésben állhat egymással.

  A 3C273-as kvazár.  Bár  a  3C273  az  első  azonosított  kvazár
(Pozíciója: RA 12h 26m, D=+2º), alacsony deklinációja alaposan megnehezíti
VLBI megfigyelését. Vöröseltolódása: z=0,158, ami 2,6 milliárd fényév 
távolságnak felel meg. Szerkezete összetettebb, mint a 3C345-é, és ha
figyelembe vesszük kedvezőtlenebb elhelyezkedését is az égbolton, nem csoda,
ha különböző szerzők különbözőképpen magyarázzák a méréseket. Egy dologban
azonban megegyeznek: nevezetesen abban, hogy 1971 és 1974 között a 3C273
kiterjedése jelentős mértékben növekedett. A legvalószínűbb modellillesztés 
szerint belső szerkezete három komponensre bomlik, amelyek egy vonalban 
helyezkednek el 64º-os pozíciószögben. A két külső komponens egymáshoz 
viszonyított  távolodási  szögsebessége  9*10-4E  ívmásodperc,  ami
tizenkétszeres  fénysebességnek  felel  meg  a  3C273 távolságában. A
komponensek  méretei 3-13 fényév közöttiek.  Ezt a  modellt 1975-ben
publikálták. Az újabb összefoglaló adatok szerint az utóbbi 7 év átlagában
a  távolodás  szögsebessége  csak  3,2*10-4E  ívmásodperc, vagyis a
fénysebesség 4,2-szerese. A távolodás  alapján visszafelé  számolva a
folyamat kezdeti időpontjára 1966 adódik. A 3,8 cm-es hullámhosszon végzett
intenzitásmegfigyelések  a  3C273  esetében  is  hirtelen fellángolást
tanúsítanak.

  A 3C120-as rádiógalaxis. A 3C120 jelű rádiógalaxis talán a legfigyelemre
méltóbb szuperfénysebességű objektum. Vöröseltolódása: (z=0,033) alapján
távolsága  580 millió  fényév. Pozíciója: RA 4h 30m, D=+5º. Intenzitása 
jelentős mértékű szabálytalan ingadozásokat mutatott, ezért sok megfigyelő
csillagász figyelmét vonta magára. VLBI megfigyelési kampányok alkalmával 
előfordult, hogy egyidejűleg négy teleszkóp is megfigyelte. Az együttes
megfigyelések kiértékelése szerint a forrás két sugárzó gócból áll, ezek 
azonban a teljes sugárzásnak csak kis részét szolgáltatják, és mintegy 
beágyazódnak egy kiterjedtebb, de ismeretlen szerkezetű sugárzó közegbe. A
két góc pocíciószöge 65º. Két távolodási folyamat figyelhető meg. Az első
1972-ben  kezdődött  és  1974-ig  követhető, a  távolodás sebessége a
fénysebesség ötszöröse. A második 1974-ben kezdődött, és sebessége a
fénysebesség nyolcszorosa. Mindkét esetben a pozíciószög 65º.

  A 3C279-es kvazár. A 3C279 jelű kvazár vöröseltolódása z=0,538, ebből 
távolsága 7,2 milliárd fényév  (pozíciója: RA 12h 53m, D=-5º).  Erről a 
forrásról állnak a legbizonytalanabb adatok rendelkezésre. 1970-1973-ban
végeztek VLBI megfigyeléseket a 3,8 cm-es hullámhosszon. Ezek alapján táguló
kettős forrást találtak magjában, amelyek távolodási sebessége 0,27*10-3E
ívmásodperc/év. Ez az érték tízszeres fénysebességnek felel meg a 3C279
távolságában. Lehetséges, hogy itt is megfigyelték egy tágulási folyamat
kezdetét, mert 1972 márciusában  és áprilisában a megfigyelt kompakt
sugárzási góc mérete kisebb volt, mint a VLBI rendszer felbontóképessége, de
1972 novemberében ugyanezzel a rendszerrel már sikerült felbontani.

  A 3C179-es kvazár.  Tízévi  szünet  után  sikerült  az  ötödik
szuperfénysebességű objektumot felfedezni. A 3C179-es jelű kvazár belsejében
R. W. Porcas, a bonni Max Planck Rádiócsillagászati Intézet munkatársa olyan
mozgásokat észlelt, amelyek 7,6-szorosan felülmúlják a fény sebességét.
Ráadásul az első olyan szuperfénysebességű kvazár, amelyből szimetrikus,
nagy kiterjedésű kettős rádiónyaláb nyúlik ki.
  A 3C179 egy halvány 18 magnitúdós csillagszerű rádióforrás, amely 
163 000 km/s sebességgel távolodik tőlünk. Vöröseltolódása z=0,843, aminek 
alapján távolsága 9,7 milliárd fényévre becsülhető.
  A külső szimetrikus rádiónyaláb kiterjedése 14 ívmásodperc. A sugárzás 30
százaléáka azonban egy eddig felbontatlan, igen kompakt középponti magból
származik. Ezt a magot tette vizsgálata tárgyává Porcas. Akkor még nem volt 
ismeretes, hogy a mag  10 éves és 1 éves időskálán is változtatja 
sugárzásának intenzitását.
  A megfigyeléseket két alkalommal, 1979 októberében és alig egy évvel
később,  1980 decemberében  végezték  VLBI technikával a 10,7 GHz-es
frekvencián, négy rádióteleszkóppal egyidejüleg az Effelsberg (NSZK), Green
Bank (West Virginia) Haystack Obszervatórium (Massachusetts) és az Owens
Valley (California) állomásokon. Mind a négy állomás fel volt szerelve 
hidrogénmézeratomórákkal,  amelyek  a  jelenleg  létező  legstabilabb
oszcillátorok. Ez tette lehetővé, hogy a jeleket legalább négy percig 
összegezhessék úgy, hogy fázisuk egymáshoz képest ne változzék jelentősen.
Erre azért volt szükség, mert a 3C179 nem tartozik az erős rádióforrások
közé, és csak tartós jelösszegzéssel lehet kiemelni a háttérzajból. A VLBI
állomások legnagyobb felbontóképessége 0,5 mas (ezred ívmásodperc egység) 
volt. Mindkét alkalommal legalább 11 óra hosszan követték a forrást az
állomásokon, és  így megbízhatóan kiértékelhető  megfigyelési anyaghoz 
jutottak.
  Az 1979-es megfigyelések kiértékelésekor kiderült, hogy a középponti 
magot sikerült felbontani. Két sugárzási gócból áll, amelyek távolsága
1,07 ″ 0,01 mas; az 1980-as megfigyelési anyag kiértékelésekor a két gócot 
ismét megtalálták, távolságuk azonban 1,24 ″ 0,01 mas-re növekedett. Ez a
változás 7,6-szeres fénysebességnek felel meg a 3C179 távolságában. A
távolodás alapján visszafelé számítva 1972-ben kellett ennek a folyamatnak
megindulnia. Sajnos,  ebből az időből  nincsenek rádiómegfigyelések a
3C179-ről, amelyek a kvazár hirtelen kitörését észlelték volna.
  A két komponens relatív erőssége is változott a két megfigyelési időszak
között. 1979-ben a keleti góc kétszer olyan erős volt, mint a nyugati. 
1980-ban az eltérés tövább növekedett. Ezen a skálán már egyik komponens sem
bontható fel, és nem egészen világos, melyik tekinthető a tényleges magnak
és melyik a kivált nyúlványnak. Egyes jellemzők azonban mégis arra vallanak,
hogy az erősebb keleti komponens a kompaktabb, ezért ez lehet a kvazár
valódi magja.
  A 3C179-es kvazár esete azonban más szempontból is figyelemre méltó. 
Kiterjedt kettős nyalábja miatt a kvazárok olyan csoportjába tartozik, 
amelyek  között  nem  feltételeztek  szuperfénysebességű  objektumokat.
P. Scheuer  és  A. Readhead angol asztrofizikusok ugyanis kifejezetten 
megjósolták, hogy az ilyen szimetrikus kettős nyalábot tartalmazó kvazárok
között nem fognak szuperfénysebességű objektumokat találni. Mégis sikerült,
és ez azt bizonyítja, hogy  a kvazárokra vonatkozó elméleteink  nem 
tökéletesek,  illetve  a  szuperfénysebességű  objektumok  előfordulása 
gyakoribb, mint korábban feltételezték.

  A  szuperfénysebességgel  táguló  objektumokról  összefoglalásul  a
következőket mondhatjuk.
  A centiméteres hullámhosszakon a legerősebb rádióforrásoknak csaknem a
fele a fénysebességnél nagyobb sebességű tágulás jeleit mutatja. Méretük
néhány év alatt tízszeresre is megnövekedhet.
  Rendszeres összehúzódást nem figyeltek meg. A komponensek távolsága a
forráson belül lényegében független a megfigyelési hullámhossztól, bár
spektrumuk eltérő lehet. Pozíciószögük a tágulás során általában nem 
változik, de előfordulhatnak kivételek. Legalább egy esetben (3C120) két
kitörést tapasztaltak ugyanazon pozíciószög irányában.
  A komponensek távolodásának megindulására extrapolált időpont körül 
általában hirtelen sugárzásnövekedés figyelhető meg.
  A 3C345-ről és a 3C120-ról összesített adatok kétkomponensű forrásra
utalnak. A 3C273 ezeknél bonyolultabb szerkezetű. Vannak az említettekhez 
teljesen hasonló méretű és intenzitású rádióforrások, amelyek egyáltalán nem
mutatnak szerkezeti változást az idők folyamán, bár sugárzási intenzitásuk 
jelentősen ingadozik. Ilyenek pl. a 3C84 és az NRAO 150 jelű rádióforrások. 
  A szuperfénysebességű  tágulással  kapcsolatban  a  legkézenfekvőbb 
ellenvetés a kvazárok kozmológiai távolságának kétségbevonása. Ha a kvazárok
távolságát nem számíthatjuk vöröseltolódásukból, és azok a feltételezett
távolságnál kb. 1 nagyságrenddel közelebb  vannak, a mért távolodási
sebességek azonnal fénysebességnél kisebbekké válnak.
  Megfordítva a gondolatmenetet, többen éppen az említett méréseket hozták
fel a kvazárok lokális jellegének bizonyítékaként.
  Ez az érvelés azonban nem állja meg a helyét, mert pl. a 3C120 jelű
forrás rádiógalaxis és nem kvazár, mégis szuperfénysebességű tágulás jeleit
mutatja.
  Több elmélet is született, amellyel  megkísérelték megmagyarázni a
szuperfénysebességű mozgásokat a relativitáselmélet keretein belül.
  Az ún. "karácsonyfa"-modell szerint az említett rádióforrások több
komponensből  állnak, melyek egymáshoz képest változtatják  sugárzásuk 
erősségét. Amikor az  egyik komponens elhalványul, egy  másik  pedig 
megerősödik, a távoli szemlélő azt észleli, hogy a sugárzási góc hirtelen
helyet változtat. Ennek sebessége természetesen tetszőlegesen nagy lehet.
  Az a tény, hogy a legerősebb kompakt rádióforrások csaknem  fele
szuperfénysebességgel tágul, sőt az egyikük esetében két alkalommal is 
megfigyelték   kettős   komponensek   kialakulását,   nyomósan  a
"karácsonyfa"-modell ellen  szól. Ennek alapján statisztikusan ugyanis
ugyanannyi összehűzódó rádióforrást kellene észlelni, mint amennyi tágulót 
figyelnek meg. Összehúzódást azonban eddig nem tapasztaltak.
  A legszélesebb körben M. Rees neves angol asztrofizikus egyik modelljét 
fogadják el. E szerint, ha egy távoli objektumból közel fénysebességű
részecskék indulnak ki a külső megfigyelő irányához közeli irányban, a gócok
szögtávolságának méréséből a távoli külső szemlélőnek a fénynél nagyobb 
távolodási sebesség adódik. A modell egyik érdekessége, hogy Rees 1966-ban 
publikálta, amikor még nem tudtak ilyen objektumok létezéséről.
  Rees modellje kétségtelenül egzakt magyarázatot ad arra, miképpen tűnhet
egy saját rendszerében fénysebességnél kisebb sebességű mozgás a külső
szemlélő számára szuperfénysebességűnek. Gyengéje viszont, hogy a kitörés és
a megfigyelő kölcsönös irányának olyan túl speciális esetét tételezi fel,
amely statisztikusan csak ritkán fordulhat elő. Tágabb összefüggésben
tekintve, ezt a fajta modellt azonban igen sikeresnek mondhatjuk.
  A felsoroltakon kívül egyéb elméletek is napvilágot láttak, de még
egyiküket sem fogadták el széles körben. Lehetséges, hogy nem is lehet
egyetlen elmélettel megmagyarázni a szuperfénysebességgel táguló objektumok
minden tulajdonságát, hanem az elméletek kombinációja segít majd. Azt sem 
zárhatjuk ki, hogy ezeknek az objektumoknak további sokoldalú megfigyelése 
újabb meglepetéseket tartogat még.                    (1)


(1)  Emmanuil Jakovlevics Vilkoviszkil: A rejtélyes kvazárok
    (Gondolat, Bp. 1988.) 102-113. o.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.