Dimenzió #01

Itt és most (Értekezés a térről és időről)

(fizika)

         ''Az idő és a tér egymás nélkül mit sem ér...
         ===========================================

  Nincs semmi a világon, csak a mozgásban lévő anyag, a mozgásban lévő
anyag pedig nem mozoghat másképp, mint térben és időben         (1)

  A tapasztalatból nyert pszichológiai tér- és időfogalom szerint minden
testnek  meghatározott  kiterjedése  van,  továbbá az egyes  testeket 
meghatározott távolság választja  el egymástól,  és minden eseménynek 
időtartama van. Annak érdekében, hogy a fizikai problémákat tárgyalni 
tudjuk, a teret mérőrudak, az időt pedig órák alapján bevezetett időjelek
segitségével mérhetővé kell tennünk.                   (2) 
 
  Tér: az idővel együtt az anyag létezésének alapformája; filozófiai
kategória az állandó mozgásban levő anyagi jelenségek, folyamatok objektív
térbeni egymásmellettiségének jelölésére. Legfőbb jellemző sajátposságai: 
objektív, tudatunktól független; elválaszthatatlan az anyagtól; az anyagi
jelenségek, folyamatok a térben reálisan mindig háromdimenziósak.
Ellentmondásos természetű mert véges egységek végtelen sorából áll, ezért 
jellemző rá a  folyamatosság és a megszakítottság egysége. Nemcsak az 
anyaggal, hanem az idővel is szoros egységet alkot, ennek tudományos 
bizonyítékát adja a modern relativitáselmélet. A konkrét szerkezetéről és
fizikai tulajdonságairól alkotott tudományos nézetek egyre fejlődnek, egyre 
pontosabban tükrözik  az objektív tér jellemző sajátosságait. A  tér 
objektivitásának kérdését azért helytelen összekeverni a tér szerkezetét és
fizikai tulajdonságait tükröző tudományos ismeretek fejlődésének kérdésével,
az ilyen felcserélés ugyanis a tér szubjektivizálásához vezet. A tér a 
fizika egyik alapvető fogalma. Az általunk észlelt anyagi világ szemléletünk 
szerint egy háromdimenziós térben helyezkedik el.            (3)

  Nos, és hogyan viszonyul egymáshoz a tér és az idő? Sok közös vonásuk
van: a tér és az idő objektíve létezik, rajtunk kívül és tőlünk függetlenül;
a tér és az idő örök és végtelen, mivel a végtelen anyag általános létezési
formáját képviselik. Egyúttal lényeges különbségek is vannak az idő és a tér
között: a térnek három dimenziója van, az időnek - csak egy. A tér bármely 
irányban leolvasható, az idő pedig - csak egy irányban, más szóval, az idő
irreverzibilis (egyirányú) és megfordíthatatlan: minden anyagi folyamat csak 
egy irányban halad - a múltból a jelenen át a jövő felé.         (4)

  A gravitációs mezők létezése a négydimenziós tér-idő világ "görbületét"
feltételezi. Ez a görbülés a térben levő tömegektől függően különböző, amit
jól szemléltet majd, hogy a fénysugár minél nagyobb tömegű égitest mellett
halad el, pályája annál jobban meggörbül.
  A   speciális   relativitáselmélettől   eltérően  az  általános
relativitáselmélet kisérletileg nehezebben bizonyítható.         (5)

 Idő, az emberi gondolkodásnak az a definiálhatatlan, mert mindennek alapul
szolgáló formája, mely szerint képzeteink általában egymásra következnek, 
azaz rendjükben előbbet és utóbbat különböztetünk meg. Minthogy ez a rend
teljesen független képzeteink tartalmától, az utóbbi miként a tér, formai
alkotórésze fölfogásainknak. Kant az időt is szubjektívnek tekintette, 
tiszta a priori szemléletnek, mint a tért (l. Kant). Mi fogunk föl mindent 
az idő formájában, az idő, mellőzve a mi fölfogásunkat, csak a dolgokat 
tekintve, semmi. Ezzel szemben áll az idő realisztikus fölfogása, mely 
szerint az idő objektív módon van és benne folynak le az események. Az idő
folytonos, miként a tér, azaz, az idő nem áll időpontokból, melyek ép 
úgy abstrakciók, mint a térpontok, két bármily közeli időpont közt is idő 
folyik. A térnek három kiterjedése van, az időnek csak egy, ezért vonal
alakjában ábrázolható, de ennek a vonalnak az iránya csak egy értelemben
haladható át, t. i. a jelentől a jövő felé. Az időbeli jelenségek objektív 
sorrendje megkülönböztetendő e sorrend szubjektív fölfogásától; ez utóbbi 
lélektani föltételektől függ és egyéni, az előbbi a térbeli jelenségek 
törvényszerűsége folytán pontosan  és egyenesen  határozható meg ill. 
mérhető.                                 (6)

  Az anyag mozgása nemcsak a térben megy végbe, hanem az időben is. Más 
szóval, a jelenségek fejlődése különböző időtartamú. Mondhatjuk, hogy a tér
- az a rend, amelyben a különböző természeti objektumok együtt léteznek, az
idő pedig az a rend, amelyben az anyagi folyamatok különböző stádiumainak 
sora váltja egymást. Ebből a tételből következik, hogy a tér és az idő az
anyagtól elválaszthatatlanok és ebben rejlik univerzális jellegük.    (7)(1)  Lenin Összes Művei, 18. k. (Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1964.) 160. o.

(2)  Természettudományi Kisenciklopédia (Gondolat, Bp. 1983.) 603. o.

(3)  Uj Magyar Lexikon VI. k. (Akadémiai, Bp. 1962.) 406-407. o.

(4)  A világ körülöttünk - Beszélgetések a világról és törvényeiről
    (Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1978.) 241. o.

(5)  Felix R. Paturi: A technika krónikája
    (Officina Nova, Bp. 1991.) 393. o.

(6)  Révai Nagylexikona - Az ismeretek enciklopédiája X. k.
    (Szépirodalmi és Babits Könyvkiadó, Bp. 1992.) 466. o.

(7)  A világ körülöttünk - Beszélgetések a világról és törvényeiről
    (Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1978.) 241. o.

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.