Dimenzió #18

Nem iskolás fokon...

(pedagógia, neveléstörténet)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

                 Nagy Gyula:

        A NEM-INTÉZMÉNYES NEVELÉS TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA

  Köztudott az a tény, hogy a szocializáció az emberiség történetében
rendkívül nagy szerepet kapott. A kultúra átörökítése releváns folyamat az
ember nembelisége szempontjából, életfönntartó erő, információs bázis és a
folyamatos továbbfejlődés biztosítéka. A mai értelemben vett gondolkodási
folyamat fokozatos felépülésében elengedhetetlen eszköz a szocializáció.

  Ellenben - ahogyan a mai pedagógia megcélozza az iskolán kívüli, esetleg
attól független szubkultúrák és egyéb hatások bevonását az intézményes
educatió folyamatába - figyelembe kell vennünk, hogy a nevelés története
korántsem azonos az intézményes nevelés történetével.

  Az  intézményes  nevelés  története  speciális  életmódot  folytató
társadalmakhoz kötődik, amelyhez hozzá kell vennünk az írásbeliség szintén
speciális felhasználásának szintjét is. Tudomásul kell vennünk, hogy a
neveléstörténet a fönnmaradt írásos forrásokra támaszkodik, melyet a tárgyi
vonatkozású források esetleg kiegészíthetnek. Bár igen szép, kialakult
irodalma van a néprajzi tárgyú kutatásoknak is, neveléstörténeti szempontból
ez a témakör még korántsem olyan kidolgozott, mint az intézményekhez kötődő,
meglehetős könnyedséggel dokumentálható, könnyen hozzáférhető forrásokból
töltekező intézményes neveléstörténet. Belátható, hogy ez a fajta kutatás -
mely a tradicionalizmus időszakához kapcsolható - az ókori Kelet államainak
történetétől kezdődik, amelyek ún. letelepült életmódot folytattak, s
írásbeliségük szükségképpen ennek az életmódnak a velejárója volt, mint a
termelés és elosztás adminisztrációs bázisának rögzítésére szolgáló eszköz.

  A korai írásoknak a kultúra más területein való fölhasználása is a
társadalmi létezés folyamatosságát és szilárdságát biztosította, például a
tudományok és a költészet területén. Az eddigiekből világosan kitűnik, hogy
az  intézményes nevelés történetének kutatása csaknem kizárólagosan a
letelepült életmódot folytató és viszonylag stabil államalakulatot létrehozó
társadalmak intézményes nevelését vette célba, s valamilyen ok miatt a nem
ilyen életmódot folytató más struktúrájú kultúrák kutatása elsikkadt, jobb
esetekben perifériára szorult. Magyarán: a nem-intézményes neveléstörténet a
kutatás  mostohagyermekévé  vált, sőt metodikája is esetleges, hiszen
történeti  tényekkel  alátámasztható kiindulási bázisa sincs igazán a
felhasználhatóság szintjén.

  Melyek tehát azok a területek, amelyek vizsgálata feltétlenül szükséges
ahhoz, hogy egyetemes, mindenre kiterjedő neveléstörténetről beszélhessünk?
Ennek a kérdésnek a megválaszolása feltétlenül kitér technikai, módszertani
problémák fölvetésére is, hiszen a hagyományos, eddigiekben megszokott
kutatási beidegződésektől eltérő feltárásra van szükség. Tehát a megcélzott
területek:

  1. A nem letelepült életmód neveléstörténetének feldolgozása mint nem
    Nyugat-Európa központú neveléstörténet. Itt szükséges a földrajzi
    motivációk  vizsgálata,  vagyis  éppen  a  történeti földrajzra
    gondolhatunk, mely életmódot befolyásoló tényezőket tárhat fel. Az
    ún. nem letelepült életmód összetevőinek vizsgálatakor specifikus
    osztályozási lehetőségek merülnek fel. A helyváltoztatás viszont
    azonos  tényező,  azonban  annak  miértje  okozza  azokat  a
    különbözőségeket, melyek a nem-intézményes nevelés specifikumait
    jelentik.  Más  egy dzsungellakó, gyűjtögető életmódot folytató
    közösség direkt szocializációs bázisa, mint egy nagy állattartó
    népességé, vagy egy nagyállattartó-földművelő kultúráé. Más egy laza
    ázsiai, katonai birodalom ismeretátadása, már csak heterogenitása
    miatt is. Minden a birodalmat alkotó népek kultúráinak hatásfokától,
    annektív szintjétől függ.

    Vannak  hibrid  kultúrák  is, melyeket ugyancsak nem lehet az
    intézményes  neveléstörténet  hagyományos  módszereivel  kutatni.
    Köztudott, hogy az iszlám rendkívül fejlett intézményesített nevelési
    rendszerrel bírt, de főként csak a klasszikus mohamedán központokban.
    A nomadizáló, sivataglakó arabok szocializációs mechanizmusai -
    melyek igen merev erkölcsi normákat hordoztak és hordoznak - a
    vándorláskor néha érintett központoktól távol, szigorú szabályok
    szerint működtek. Ilyen esetekben részben vizsgálható a téma, hiszen
    a  fejlett  írásbeliség,  s a távolsági kereskedelem nyújtotta
    információéhség rendkívül jó forrásanyagokat hozott létre. Azonban a
    részletek homályban maradnak még ma is, pedig a hézköznapi élet
    minden pillanatát próbálják rekonstruálni lelkes kutatók.

    Mindezt azért vázoltam, mert ezekből kitűnhet, hogy igen alapos
    kutatás  vár  nemcsak  a neveléstörténetre, hanem a történelmi
    alapkutatásokra is.

  2. Másik, feltétlenül vizsgálandó terület az ún. szerves műveltség vagy
    organikus műveltség, mely minden működő társadalomban vizsgálható.
    Szempontjaink szerint a társadalmi mikroközösségek rendszerében a
    direkt és indirekt szocializáció emelhető ki, mint nem-intézményes,
    többgenerációs ismeretátadás.

    Ebben az értelemben a szerves műveltség elemei ma is létezőek, csak a
    társadalmi  mobilitásnak  köszönhetően  fellazult  formákban  és
    hatékonysággal. Egyes elemei szerves részévé váltak az intézményes
    nevelésnek  is,  például:  példamutatás,  munkára  nevelés,
    modellközvetítés tudatosulása, stb.

    Az kézenfekvő, hogy az organikus műveltség masszív szocializációs
    mechanizmusait leginkább a paraszti életben lelhetjük fel, mint az
    egész paraszti társadalmat meghatározó kulturális létlapot. Mivel ez
    a társadalom - főként Kelet-Európában, hogy régiónk szemszögéből
    láthassuk - a polgárosult vagy polgárosodó társadalomnál mélyebb
    múltba ágyazódott, mint földművelő kultúra, így gyökerei is régebbi
    kultúrát hordoznak. Ezért lehetséges az, hogy külön tudományterület -
    a néprajz foglalkozik az értékek felkutatásával. Leszögezhető, hogy a
    modernizációk  után  felgyorsult életrend-életminőség is sajátos
    elemeket hordoz, azonban a kutatási terület egyrészt a vándorló
    életmód, másrészt a paraszti lét szerves műveltségének néprajzi
    irányultságú kutatása lehet neveléstörténeti szempontból. Sajnos, a
    néprajz tárgyi forrásaink kívül főként az analógia módszereivel
    élhetünk, illetve van még egy nagy lehetőség: a műveltség-történet
    neveléstörténeti  vonatkozásainak  kibontása  a  néprajz  eddigi
    eredményei által.

  3. A harmadik, számunkra fontos terület lehet a rítusok, szertartások,
    ünnepek világa. A rítusok a szocializáció alapjaként is felfoghatók,
    hiszen kultúrahordozó és -közvetítő szerepük kézenfekvő. Sőt, az
    alkalmazkodás,  ebből  adódóan a megismerés a rítusok szintjén
    kapcsolódik a szocializációhoz, s amennyiben az ember szocializálódó
    és szocalizált lény - és ez evidencia -, akkor a rítusok szintje
    fontos mutatója a nevelés történetének. Az persze tény, hogy a
    természet  rendjébe  beavatkozó  szertartások  preventív  és
    rehabilitációs  jellegükön  kívül  nemcsak  irreális  tényezőket
    hordoznak. Az irracionális formák tartalmazzák az emberi rítus
    elemeit, de a tapasztalatokon alapuló reális mozzanatok lényegként
    jelennek meg. Az írott források hézagosak, gyakorta nyomuk sincs. Ez
    persze többlet erőfeszítést igénylő kutatást jelent, de szerencsére
    sok ilyen kutatás van már. A példák jelzésértékűek. A kutatónak adott
    esetben a helyszínen kell gyűjtenie. Nagy anyaga van a rítusok,
    szertartások kutatásának, azonban a mi szempontunkból mindez nincs
    rendszerezve. Ezt is feladatunknak tekinthetjük.

    Módszer szerint itt is élnünk kell a fellelehető írásos források
    kritikailag kezelt megállapításaival, s a megfelelő analógiák adta
    következtetésekkel,  mert nagy a valószínűsége, hogy az azonos
    körülmények között azonos életmódot folytató népeknél a szocializáció
    folyamatai hasonlóak. Ennek ellenére figyelmet kell fordítani az
    eltérésekre,  mert  a  különböző kultúrhatások különböző formai
    megoldásokat  indukálhattak.  Szempontunk  megköveteli,  hogy  a
    szocializáció fogalmát újra behatárolhatjuk. Így megfogalmazható,
    hogy a szocializáció nem más, mint egy olyan interakciós folyamat,
    melyben az objektivációk informatív módon válnak egy csoport vagy egy
    egyén identitásrészévé, illetve a személyiség rendszerének tartós, de
    megváltoztatható elemeivé.

    Ha tehát a szocializáció folyamatában működési zavar lép fel, az a
    személyiség torzulását, identitászavart okozhat. Ilyen tapasztalható
    árvaházakban, ahol a gyerekek identitásvákuummal küszködnek, s a
    társadalmi normához képest deviáns szubkulturális identitás jön létre
    - sajnos - nagyon sok esetben. Ez is azt jelzi, hogy az intézményes
    nevelés csak része a nevelés folyamatának, s a nem-intézményes
    nevelés  természetes  formái  hiányoznak a direkt szocializáció
    folyamatából. Ez persze fordítva is elképzelhető, hiszen magát a
    szocializációt érthetjük az egyénre és a csoportra is. Ha jól működik
    a folyamat, akkor a csoport és a csoporttag interakcióba lép
    egymással, és a csoportdinamika a maximális eredmények elérésére
    inspirálja mind az egyén, mind a csoport esetében.

    Az intézményes nevelés a személyiségre irányul - jó hatásfokú, de nem
    más, mint jó értelemben vett "agresszió".

    A nem-intézményes nevelés csoportközpontú, ahol az alany a dinamika
    segítségével a közösség hasznos tagjává válik, így elmondható, hogy a
    szabad akarat és szabadság belátásos alapon része ennek a fajta
    szocializációnak.

    Egy társadalmi életközösség bármely fokon (nagycsalád, nemzetség,
    törzs, nép, nemzet, stb.) létezik, nemzedéki szinten mindig vegyesnek
    mondható, melyben a kisgyermektől az aggastyánig nemek szerint is
    meglelhető  minden  korosztály.  A  társadalmi  munkamegosztás
    differenciáltsága ebben a struktúrában is megtalálható, azonban a
    szocializációt véve alapul, a primér ismeretátadás helye az azonos
    korcsoportokban keresendő.

    Persze nemcsak az azonos korcsoportokban folyik ismeretátadás, de
    ennek jelentősége igen nagy a szocializáció folyamatában. Fontos
    információátadás folyik a vegyes korcsoportokban is, a nemek alapján
    létrejövő vegyes és azonos korcsoportokban, és fontos az egyén saját
    szocializációja is. Mindezekből levonható az a tanulság is, hogy a
    kutatásokat igen nagy mértéken segítheti a szociológia is a saját,
    kialakult módszereivel.

  Ezekkel a gondolatokkal zárom neveléstörténeti fejtegetéseimet, remélve,
hogy a járatlan utak is rokonszenvessé válnak a kutatók számára.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2019
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező