Dimenzió #18

Nem iskolás fokon...

(pedagógia, neveléstörténet)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

                Bánóczy Lajos:

     PARADIGMAVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉBEN
             A BŰNMEGELŐZÉS TERÜLETÉN

  Még iskolás sem voltam, amikor kitörték a kezem. A tér sarkában
hátracsavarták, s egy nagyobbacska legény egy téglával ráütött a könyökömre.
Ha jól emlékszem, egy fél pár kesztyűn marakodtunk össze mi négyen,
pajtások. Pedig egyikőjük sem számított ellenfélnek, de még haragosnak sem.
Hisz percekkel a verekedés előtt még jópofáskodva dobáltuk a kézrevalót, s
vadul cukkoltuk egymást. Csak a rossz mondat, néhány buta szó, s pillanatok
alatt elmérgesedett minden. Néhány hét gipsz, egy rossz emlék, egy eltűnt
kesztyű - csak ennyi maradt meg bennem máig. Merénylőim is megtartották
nálam régóta viselt "haveri státuszukat". Pedig kiraboltak.

  S én mégsem mentem el a rendőrségre, mindenkinek azt hazudtam, hogy a
lépcsőn estem el, mert szégyelltem azt, amit apám úgy fogalmazott meg, hogy:
micsoda mafla az, aki odaáll négy-öt erősebb gyerekkel verekedni.

  Persze, nincs sok okom a panaszkodásra azért sem, mert ha pontosan
olvasom a törvény betűit, tulajdonképpen álltam én már a másik oldalon is.
Megtörtént,  hogy  "közvetlen  fenyegetést  alkalmazva"  bírtam  rá
osztálytársaimat, hogy az ő pénzükből fagylaltozzunk. Pedig sem én, sem a
többszázezernyi komisz kölyök nem bűnöző. Még akkor sem, ha a rosszaság
végletei néha átlépték a jog határait. De hol vannak pontosan azok a
határok?

  A  törvény  kereteit többé-kevésbé ismerjük, csak azokat a "lelki
Rubikonokat" nem igazán látjuk, amelyeken átlépve egyik pillanatról a
másikra a társadalom rettegett és kitaszított tagjaivá válhat valaki. Mert
bűnözőkké az emberek válnak, évtizedek alatt bejárva a törvénytelenség
ranglétráit,  s  nem lesznek egyik pillanatról a másikra azok. Piti
gyümölcstolvajok érhetnek csak meg rablókká - legalábbis sokáig ezt hittem.
Újabban viszont szaporodik azoknak a fiataloknak a száma, akik mindjárt
súlyos bűncselekményekkel "nyitnak". Tehát igenis kell lenni egy határnak,
amin ma már pillanatok alatt át lehet lépni.

  A bűnről mindenkinek megvan a saját elmélete. A bűnözőket otthon, zárt
ajtók mögött egy székben hátradőlve, mindenki megveti, de este, az utcán
járva retteg tőlük. Természetes, hogy mindenki saját elméletéhez igazítja
szokásait. Én ezért nem járok kocsmákba, s nem ülök le poharazgatni
ismeretlen emberekkel. De vezetek autót és megállok az út szélén, ha
balesetet látok, s ha csöngetnek, kinyitom az ajtót. Sokáig azt hittem, hogy
ezekkel a szokásaimmal csaknem teljesen védve vagyok a bűnözőkkel szemben.
Ma már tudom: nem így van. De hát mi történt, hogy ennyire megváltozott
körülöttünk a bűnöző és áldozatának viszonya? Még pontosabban fogalmazva mi
történt a felnövekvő új nemzedékkel, amely minden eddiginél gyorsabban
rontott a bűnözés statisztikáján. A bűnözés gyors ütemű növekedését van, aki
rossz gazdasági helyzettel, s az ebből fakadó szegénységgel, van aki a
fiatalok hibás értékrendjével, van aki a lakótelepek sivár környezetével
magyarázza.

  Alighanem mindegyik válaszban van valami igazság, ám önmagában egyik sem
igazi felelet. De mégis úgy gondolom, hogy a pedagógusnak, s rajtuk
keresztül pedig az oktatási intézményeknek óriási a felelősségük abban, hogy
a gondjaikra bízott fiatalokból tisztességes polgárok, vagy betörők, rablók,
gyilkosok válnak-e. Persze ma, amikor átértékelődik minden - hisz itt már
senki sem beszél tisztességről, jellemről, becsületről - a pedagógusok
személyes példamutatása még akkor is óriási jelentőséggel bír, ha tudjuk,
hogy sajnos az iskola és a tudás leértékelődésének korát éljük. Hisz a
fiatalok egy részénél nagyon szépen kimutatható, hogy a "rossz" gyerekekkel
a pedagógusok sem tudnak igazán mit kezdeni, s ezért inkább igyekeznek minél
gyorsabban megszabadulni tőlük. Innen aztán a dohányzás, az alkoholizmus, a
kábítózás, a csavargás, a bűnözés, mint "édestestvérek" kísérik életútjukon
a mellékvágányokra sodródott fiatalokat, s előbb-utóbb valamelyik büntetés-
végrehajtó intézetben kötnek ki.

  Mindezek a gondok sarkalltak arra, hogy szakdolgozatomban ezekre a fontos
és időszerű kérdésekre keressem a választ. Kutatásaim tárgyát alapvetően és
döntően a kriminalitás által érintett speciális sávok, úgy mint - a
pedagógusok emocionális és kognitív viszonya a bűnözéshez, valamint a
pedagógusok  bűnözésre  való  reagálásai  jelentették.  Szakdolgozatom
megírásával globális célkitűzésem volt, hogy bemutassam mit gondolnak a
pedagógusok a bűnözésről, a bűnözési okok néhány összefüggéséről. Konkrét
célom annak feltárása volt, hogyan vélekednek a fiatalok kriminalitásáról és
ezzel összefüggésben az iskola szerepéről. Operatív célom annak elemzése
volt, hogy a pedagógusok miként fogalmazzák meg saját feladataikat, vagy a
másokkal való együttműködés lehetőségeit a bűn megelőzésével kapcsolatosan.

  Abból a feltételezésből indultam ki, hogy a pedagógusok egyrészt nem
ismerik saját lehetőségeiket a bűnmegelőzésben, másrészt pedig metodikailag
sincsenek felkészülve a problémásabb gyerekek nevelésére. Ezért aztán, ha
valamelyik fiatalkorú bűncselekményt követ el, a pedagógusok rögtön a család
és a társadalom problémáiról beszélnek, miközben saját felelősségüket
elegánsan megkerülik.

  De hogy megtudjam, miként vélekednek maguk az érintettek erről a
kérdésről, adatgyűjtést folytattam, s 500 kérdőívet küldtem szét Jász-
Nagykun-Szolnok megye általános iskoláiba. Ebből 349 érkezett vissza,
illetve ennyit lehetett értékelni. A kérdések 3 csoporta sorolhatók. Az első
blokkba tartozó kérdések a válaszadók bűnözésről alkotott gondolatainak,
értékelő ítéleteinek megismerésére irányultak. A második blokk fő kérdései a
fiatalkorúak  bűnözésével  kapcsolatos  oksági  összefüggések  lényeges
cselekvési készségének, a bűnözésre való reagálásnak módjait firtatták.

  A véleménykutatás tapasztalataiból most a legfontosabbakat szeretném
ismertetni:

  - A válaszadó pedagógusok a megye tanári állományának hét százalékát
   reprezentálták és háromnegyedük általános iskolában tanított, felső
   tagozaton.

  - A  pedagógusok  biztonságérzetében visszatükröződött az  objektív
   biztonság,  ugyanis véleményük szerint az ország "közbiztonsága"
   elégséges minősítést érdemel, a falvaké viszont jobb, mint "közepes".
   Kétharmaduk megítélése szerint nagyon sok a bűnalkalom, a bűnözésre
   hajlamosító körülmény és feltétel.

  - Azokban az oktatási intézményekben, ahonnan a válaszok visszaérkeztek,
   a pedagógusok szerint a tanulók egyharmada kifejezetten rossz anyagi
   körülmények között él, minden negyedik-ötödik tanuló az okok halmaza
   miatt veszélyeztetett fiatalkorú, potenciális bűnöző!

  - A válaszok értékelése szerint a pedagógusok valóságnak megfelelően
   látják  a  fiatalokat  veszélyeztető  kriminogén feltételeket és
   körülményeket általában. Felvetődik a kérdés viszont, hogy vajon a
   "valóság" akkor is helyesen tükröződik vissza, ha saját iskola vagy
   éppen a válaszadó személye is meghatározó láncszem a kriminális
   veszélyeztetettség  rendszerében?  Mindenképpen  elgondolkodásra
   késztethet az a tény, hogy a laza iskolai fegyelem alig, vagy csak kis
   mértékben veszélyezteti a fiatalkorút a pedagógusok közel felének
   véleménye szerint. Még inkább, hogy a válaszadók több mint fele úgy
   gondolja, hogy az iskolai pályafutás megtörése alig-alig jelent
   veszélyt a fiatal további életére. Kétharmaduk nem látja súlyos
   problémának az osztályismétlésre utalt fiatal helyzetét. A probléma
   hárítása, a felelősség eltolása tetten érhető.

  - Feltétlen figyelemre méltónak tartom, hogy a válaszadók fele a
   pedagógusképzés  és  a  nevelési  módszerek  hiányosságait teszi
   "felelőssé",  hogy  a  fiatalkorúak bűnözését nem képesek kellő
   felkészültséggel megelőzni! És egyharmaduk teljes mértékben egyetért
   azzal, hogy az iskolának és a pedagógusnak nagyobb szerepet kellene
   betölteniük  a  fiatalok  erkölcsi nevelésében. Továbbá, hogy a
   bűnmegelőzési  kultúra,  a  bűnmegelőzési tevékenység tudatos és
   szakszerű kialakításához, irányításához nélkülözhetetlen az, hogy
   legyenek világos ismereteink, elképzeléseink a prevenciós folyamat
   rendszeréről,   szerkezetéről,   elemeinek   kölcsönhatásáról,
   megszervezésének elvi és gyakorlati kérdéseiről.

  - Statisztikai tény, hogy hazánkban minden hatodik tanuló esetében
   korrekciót (vagy terápiát) igénylő személyiségzavarral számolhatunk,
   így a nevelés intézményeinek felkészületlensége még inkább hangsúlyt
   kap. A szülők sem tudnak szövetségesek lenni a pedagógiai jellegű
   magatartás-korrekciós munkában, így a családi életnek a gyermekek
   magatartásában  tükröződő  zavaraival  erre képzetlen pedagógusok
   kerülnek  nap  mint nap szembe. Alaptevékenységüket ilyen módon
   megterhelő pszichológiai feltételek között kell végezniük és ez
   természetszerűleg  kihat  a  nevelő és tanuló közötti kapcsolat
   alakulására is.

  Az is tény, hogy a jelenlegi pedagógusképzési rendszerek az iskola két
alapvető funkciójának megfelelő végzésére sem készítik fel megfelelően a
hallgatókat. Hiányzik az a gyakorlati emberformálási ismeretanyag, amely a
pedagógusi önismeretben gyökereznék és mely lehetővé tenné, hogy a pedagógus
jártas  legyen  as lélektani munkában, a hatáskiváltás, befolyásolás,
konfliktus felismerés és kezelés pszichológiai eszközeinek használatában, a
nevelő-tanítvány kapcsolat megfelelő irányításában.

  - A szakdolgozat alapját képező vizsgálat is igazolta, hogy minden
   lehetséges módon arra kell törekedni, hogy az iskola szervesebben és
   tartalmasabban beleépüljön az őt övező "helyi társadalom" történeti
   hagyományaiba,  folyamataiba,  kultúrájába,  közéletébe. Ezért az
   iskolának módot kell kapnia arra, hogy a tanítás tartalmában a
   tantervek anyagainak teljesítésében, egész tevékenységében szabadabban
   és önállóbban alkalmazkodjék működésének környezetéhez, feltételeihez.
   Különösen fontos, hogy az iskolai nevelés tartalmának fejlesztését úgy
   sikerüljön megoldani, hogy az iskola világa és az iskolán kívüli
   társadalmi tapasztalatok, élmények között ne tátogjon szakadék.

  A bűnözés, a fiatalkorú bűnözés határozott visszaszorítása csak akkor
lehetséges, ha az átfogó megelőző tevékenység (társadalmi prevenció) kellően
változatos, differenciált, de egységes logikával működő alapellátás jellegű
intézményrendszere létezik és érdemben fejti ki tevékenységét. A rendszer
jelenlegi intézményeit nem egyszerűen tovább fejleszteni szükséges, hanem
gyökeresen új elemekkel és munkaformákkal kell gazdagítani a gazdasági és
személyi feltételek létrejöttének arányában.

  Tulajdonképpen a probléma a gyökereknél, vagyis a családban és az
iskolában kezdődik. A család az a mikroközösség, amely a felnövekvő nemzedék
gondozásának, formálásának, fejlesztésének leglényegesebb terepe. Hisz az
ember életének legfogékonyabb szakaszát - gyermekkorát, ifjúságát - tölti el
a család közvetlen befolyása alatt. Az onnan hozott minták elkísérik az
embert a sírig, legyenek azok pozitívak, vagy negatívak. Afelől persze nincs
kétségem, hogy a családokban kamaszokká cseperedő fiatalok jó része megkapja
a szeretetet, abban viszont már nem vagyok biztos, hogy mindegyikőjüknek elő
tudják teremteni szüleik a mindennapi jólét kellékeit, s hogy hozzájutnak
azokhoz az anyagi természetű dolgokhoz, amelyek testi és szellemi fejlődésük
miatt elengedhetetlenül fontosak volnának. Bárhogyan is próbálnám, nem tudom
kikerülni a pénztelenség, a szegénység csapdáját. Mert ki tagadná, hogy
pontosan  ez  az, ami a társadalmi egyenlőtlenségekhez, az esélybeli
különbségek növekedéséhez vezet, melynek aztán egyenes következménye, hogy
nem minden gyerek teheti meg, hogy tanulhasson, hogy középiskolába vagy
egyetemre járhasson. Pedig pontosan a tanulás jelentené továbbra is azt a
lehetőséget - függetlenül a családok anyagi helyzetétől -, hogy gyerekeink
esélyei egyformák legyenek. Csak éppen nem errefelé halad a világ, hisz
fennáll a veszélye annak, hogy rengeteg tehetséges gyermek marad ki az
iskolákból, kallódik el, mivel a szülőknek nincs pénzük a taníttatásukra. S
így arra kényszerül többségük, hogy dolgozzanak. Ha egyáltalán tudnak munkát
szerezni. Manapság ez sem egyszerű, élni viszont mégis kell valamiből.

  Így talán az sem meglepő, hogy ismerőseim közül sokan bajban vannak, mert
nem tudnak gyerekeiknek tiszta jövőképet felrajzolni. Talán ezért sem
véletlenek a fiatal házaspárok szájából egyre gyakrabban kibuggyanó "most
még nem akarunk gyereket" kezdetű mondatok, amelyek lassan már olyan
evidenciaként hangzanak el, hogy a magára valamit is adó értelmes embernek
eszébe sem jut megcáfolni azt.

  Meglévő  gyerekeink  jövője,  mint az előzőekből is kitűnik - az
iskolázottságuktól függ, hiszen az iskolai nevelés minden formájának két
alapvető  feladatot  kell  teljesítenie.  Egyrészt  ismereteket  kell
elsajátíttatni, másrészt a személyiséget formálni, fejleszteni. E két dolog
összekapcsolása  biztosíthatja olyan személyiség kialakulását, amely a
bűnözésre csábító környezeti hatásokra is helyesen tud reagálni.

  Csakhogy az iskolai és családi nevelésnek komoly zavarai vannak. Elég, ha
a devianciát említjük, amely családi és iskolai diszharmóniával párosulva a
tinédzserkori agresszió fontos előidézője lehet.

  Jász-Nagykun-Szolnok megyében is folyamatosan növekszik a veszélyeztetett
családok  száma,  akik  egyre  kevésbé  képesek  önerőből  hátrányaik
ellensúlyozására. Szűkebb pátriánkban 110 ezer 18 éven aluli gyermek él, s
15%-uk,  vagyis  több  mint  17  ezer fiatal valamilyen oknál fogva
veszélyeztetett helyzetben van. S ez a szám nemhogy csökkenne, hanem épp
ellenkezőleg,  erőteljesen  növekszik,  hisz  az  elmúlt  hat  évben
megháromszorozódott. De nem is lehet ezen különösebben csodálkozni, hiszen a
munkanélküliség terjedése, a középrétegek lecsúszása, a létminimum alatt
élők végleges leszakadása felgyorsította a már korábban is létező negatív
tendenciákat. Növekszik az alkoholisták, a drogosok száma, s az anyagi és
egzisztenciális elbizonytalanodás növelte és növeli az agresszivitást,
melynek következményei elsősorban a családokban csapódnak le.

  Megyénkben  mintegy  28  ezer  cigány  él.  Gyermekeik  többsége
veszélyeztetett, hiszen a családok korábban sem túl rózsás létfeltételei
alaposan romlottak az elmúlt esztendőkben. A gyermek- és ifjúságvédelmi
szakellátásba kerülők több mint felét is ők teszik ki.

  Jóllehet a szociális törvény előírja a családsegítés megszervezését, az
önkormányzatok pénzügyi nehézségei, valamint a szemléletbeli problémák miatt
intézmények és státuszok szűntek meg. Holott pontosan most kellene nagyobb
figyelmet  fordítani  erre a területre. Az iskolák többségében nincs
gyermekvédelmi felelős, a meglévők pedig szakmailag felkészületlenek, hisz
ismereteiket néhány napos gyorstalpalókon szerezték.

  S így aligha csodálkozhatunk azon, hogy a gyermekek érdekében sajnos
gyakran kerül sor hatósági intézkedésekre. Ilyenkor lép színre a gyámhatóság
és súlyosabb esetekben pedig az állami gondoskodásba vétel sem kerülhető el.
Ez a lehető legrosszabb megoldás, ha egyáltalán annak lehet tekinteni. Még
akkor is így van ez, ha tudjuk, hogy manapság már a jogszabályok tömkelege
védi a bizonytalan helyzetű kiskorúak érdekeit. Ám, hogy még most is sok
minden tisztázatlan, azt számtalan példa bizonyítja. Persze azon senki sem
vitatkozik, hogy annak a több tízezer gyermeknek, akikről jelenleg az állam
gondoskodik, mindenekelőtt családra lenne szükségük. Szerencsére azért
akadnak olyan gyermekszerető házaspárok, akik nevelőszülőkként dolgoznak és
vannak, akik az örökbefogadást választják inkább. Illetve választanák,
csakhogy a hivatali gépezet bürokratizmusa gyakran szinte érthetetlen módon
ellenáll a jó szándéknak, s az örökbe fogadni akaró felnőttek évekig
várhatnak arra, hogy családot jelenthessenek egy-egy gyermek számára.

  Tehát akadnak gondok bőven, miközben továbbra is az egzisztenciális és
erkölcsi leállósávokban toporog azoknak a fiataloknak a nagy többsége,
akiknek nem adatott meg, hogy igazi családokban nőhessenek fel. Mert ki
tagadná, hogy az intézetek nem jelenthetnek senki számára valódi otthont.
Bár annak idején ideiglenesen hozták azokat létre, ám úgy tűnik, hogy
megszüntetésükre aligha lehet számítani. Így fenntartásuk továbbra is
szükséges rosszat jelent és kiúttalanságot jelez; mert míg ezek milliókat
emésztenek fel és pedagógiai kudarc a létük, addig a több esélyt nyújtó
családokra minimális támogatás jut.

  Végül is fontos jelzés ez, de csak akkor, ha megértjük az üzenetét.
Ugyanis nem kell a mazsola - legyen az bármilyen édes is -, ha penészes a
kalács.

  Szeretném hangsúlyozni: a megváltozott, gyermekeknek való iskola által
nyújtott nevelés számára a gyermekbarát, a gyermek felé forduló pedagógia
lehetősége adott, igaz ehhez a pedagógusok szemléletében a paradigmaváltás
szükségessége elengedhetetlen.

  Viszont az iskoláknak nemcsak a helyes és humánus pedagógiai eszmékre és
jobb munkafeltételekre van szükségük, hanem világos cselekvési programokra,
főképpen  pedig  együttműködésre  és  segítségnyújtásra kész társakra,
társadalmi erőkre, intézményekre.

             "Kutassuk ki és találjuk meg azt a módszert,
              amellyel a tanárok kevesebb munkája mellett a
              diákok mégis többet tanulnak, az iskolában
              kevesebb legyen a zúgolódás, undor és hiábavaló
              küszködés, annál több a szabad idő, az öröm és a
              szilárd előrehaladás: az államban pedig kevesebb
              legyen a sötétség, zavar és széthúzás: annál több
              a fény, a rend, a nyugalom és a békesség."

                     (Comenius: Didactica Magna; Előszó)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2019
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező