Dimenzió #14

Y-akták - Tele Fiction Magazin

(paratudományok)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

  Sánta Csaba:
                  BŰNBAK

  Mi emberek két dologtól félünk igazán: az élet fájdalmaitól és a halál
  "fájdalmaitól"... számunkra mind a kettő beláthatatlan... egyik sincs
  irányításunk, befolyásunk birtokában. Próbálkozunk ugyan, de nem sok
  sikerrel...  Az  élet  fájdalmait  valahol  mindig  a  "BŰN"ök
  eredményezik... A fájdalom még vészjelző, csengettek az utóvizsgára...
  ahol folyton megbukunk, hiszen eddig mindig ott volt a végén a
  halál... Az a halál, amit éppen befogadó kultúrkörünk értékeitől
  függően elutasítunk, síratunk... esetleg vágyunk, kívánunk...

  A Biblia János apostolnak közönséges első levele soraiban (3:4) a
  következőket írja: "... a bűn pedig törvénytelenség". Pál apostolnak a
  rómabeliekhez írt levele viszont azt tartalmazza (13:8): "Senkinek
  semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek;
  mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte". Tehát a
  törvénytelenség - a Biblia mércéje szerint - a szeretetben való
  "megcsalás", s mivel a törvénytelenség maga a bűn, így az egyetlen bűn
  a szeretet hiánya... A bűnt aztán büntetés követi: "... a bűn pedig
  teljességre jutván halált nemz" - található Jakab apostol levelében
  (1:15).

  A Biblia a bűn meghatározásán és következményeinek igencsak "kemény"
  és "egyenes" közlésén túl a bűn forrásáról is beszél. A legtöbbünkben
  talán rögtön fel is rémlik az ördög, és a Sátán gondolati fogalma. A
  Bibliában az "ördög"nek fordított szó görög megfelelője a diabolosz,
  aminek szó szerinti jelentése "vádló". A Sátán pedig egy héber szó és
  "ellenség"et jelent.

  Máté evangéliumában a "Hét példázat az Isten országáról" sorai között
  találjuk a következő két idézetet (13:24, 25): "... Hasonlatos a
  mennyek országa az emberhez, a ki az ő földjébe jó magot vetett.",
  "eljőve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, ...".

  Érdemes egy picit tovább kutakodni, mert ezen idézetek szerint az
  "ellenség" jött el "konkoly"t vetni, tehát ő testesíti meg a bűnt, a
  "Sátánt", ugyanakkor nem az eljövő "ellenség" az, aki vádol, s ugye a
  "vádló" is a bűn forrása, ő az ördög. Lám, lám... a bűn kettős
  természete...

  A Bibliában a bűn eredete egy konkrét személyhez köthető, egy
  angyalfejedelemhez, aki eredendően Isten magasrendű teremtménye volt.
  A képzőművészeti alkotások azt a népi elgondolást tükrözik, miszerint
  az angyalok kisbabák, vagy szép nők. A Biblia szerint ugyanakkor az
  angyalok nagy intelligenciájú és erejű teremtmények.

  Biblia szerint eme angyalfejedelemnek semmi oka sem volt arra, hogy
  Teremtőjével  szembeforduljon. Lucifer semmivel sem volt kevésbé
  tökéletes teremtmény, mint bárki más Isten művei közül, sőt Ezékiel
  könyve a következőket írja róla (28:12): "... Te valá az arányosság
  pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben.", Ésaiás
  próféta pedig egyenesen a "... fényes csillag, hajnal fia ..."
  elnevezéssel él (14:12). Minden bizonnyal Lucifer is így vélte a
  dolgot, s miután úgy döntött, hogy senki sincs annyira szép, bölcs,
  hatalmas és nagyszerű mint ő, úgy döntött, hogy ő lesz Isten...

  Lucifer fellázadt teremtője ellen: "... te ezt mondád szívedben: Az
  égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet ..." -
  Ésaiás könyve (14:13). Lucifer volt az első angyal, aki fellázadt
  Isten ellen, s ekkor kapta a Sátán nevet. Sok angyal követte őt a
  lázadásban... ők a démonok, vagy másképpen a "bukott angyal"ok,
  ellentétben a hű, a "szent angyal"okkal. A Sátán és követői ki lettek
  űzve a Menyországból, s ezután létrehoztak egy másik "királyságot",
  hogy Isten ellen "harcoljanak". "... a ti ellenségetek, az ördög, mint
  ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" - Péter I. levele
  (4:8).

  A Sátán harcol tehát Isten ellen, s eme eszmei-lelki küzdelem
  következményeként minket, embereket (és világunkat) is elért(e) a
  bűn... Mózes első könyvében (1:27) arról olvashatunk, hogy "Teremté
  tehát az Isten az embert az ő képére ..." és a kígyó képében megjelenő
  Sátán épp ezt használja ki Évának tett ígéretében (3:5): "... és
  olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói". Nem ígér
  többet a valóságnál: a különbség csupán abban volt, hogy Isten egy
  folyamatos  lelki  fejlődésben "gondolkodott", a Sátán pedig az
  egyszeri, "zsákmányszerű" megszerzés lehetőségére csábított. Ez egy
  alattomos, "formai" csalás volt...

  Végtére is, így vagy úgy, de a bűn létezik életünkben, kísérve és
  kísértve mindig, mindenütt és mindenkit. S a "megoldás" is, mintha
  "kódolva"  lenne  bennünk...  Kultúrkörünktől függetlenül a bűnt
  szeretnénk "ellökni" magunktól. Az ókori indiai bölcselet védikus
  tanai az időt az egyén halálát meghaladónak tekintik, s a "megváltást"
  abban keresik, hogy az élet(ek) bűnös "körforgásából" ki lehessen
  szabadulni. Ekkor ugye a bűn marad, s az attól megszabadult egyén
  távozik. A Biblia írásai viszont a bűn "kitaszítására", "kilökésére"
  utalnak: a bűnbe esett ember elhagyja az Éden kertjét..., Jézus
  felvállalva bűneinket "távozik"...

  Megjelenik a BŰNBAK... Az ókori Izraelben volt szokás engesztelés
  napját tartani. Jóm kipúr (jóm hakipúrim) az őszi nagy ünnepek része:
  Tisri hónap 10-én (úgy szeptember-október tájékán) tartják. Az ókori
  Izraelben e napon két kecskebak közül az egyiket Istennek ajánlották
  és feláldozták... a másikra ráolvasták a nép bűneit és a pusztába
  kergették... ez volt a bűnbak. Az emberiség a mai napig alkalmazza ezt
  az eljárást: saját vétkeinkért mást teszünk felelőssé, legyen ő a
  szenvedő személy... Kérdés persze, hogy ez valóban megváltás-e, vagy
  bűneink hatványozása, a megváltás közös látomása és tévhite...

  Ugorjunk most egy picit, s nézzük meg eme "bűnbak-megváltás"unk egy
  lehetséges  következményét...  Az öngyilkos magatartás okai máig
  tisztázatlanok. Az életösztön legyőzése... Képes lehet erre a félelem?
  Az egyedüllét félelme...? Nem tudom.

  Az öngyilkosságot, annak kísérleteit a pszichológusok ma vészjelzésnek
  tartják. Annyira komolyan kell venni még az ez irányú gondolatok
  jelentkezéseit is, hogy azok orvosi értelemben közvetlen életveszélyes
  állapotot jelenítenek meg. Az egyén ilyenkor - olykor minden látszat
  ellenére  -  teljes  mértékben magára marad, baráti és családi
  kapcsolatai megszűnnek (!) ...

  Hiába "élnek" emberek körülötte, az ő életében már nem vesznek részt.
  Egy idő után már érzelmi reakciókat sem mutat irántuk: nem igényli
  őket és nem is minősíti... Így a korábbi agresszió befelé fordul. Már
  nem a "másik" a hibás, már "nincs" másik, így bűnbak sem lehet "az"...
  De a "bűnbak-megváltás" rítusának ősi módszere bennünk él, így előbb-
  utóbb a magány eljut addig, hogy saját magát jelöli meg a személy a
  bűn hordozójaként és igyekszik kitaszítani... Én-állapotaiból önálló
  személyiségeket gyárt... így jön létre a disszociatív (széthasadt)
  személyiség, s innen már csak egy lépés, hogy a másik személyiség
  legyen a bűnbak...

  A dolog fintora, hogy ekkor épp a létösztön fordul önmaga ellen... Az
  egyén már nem tud másokat hibáztatni, így agressziója befelé fordul,
  ám  a létösztön igyekszik meggátolni annak pusztító voltát, az
  agresszió erejét megosztja az egyes én-állapotok között... Ezzel
  azonban "személyiség" rangjára emeli azokat, s megerősödésük után
  immár  becsapva a létösztönt és magát az egyént is, "egyikük"
  idegenként éli meg a "másikat"... ráolvassa bűneit és a "pusztába
  küldi"... Elpusztítva ezzel önmagát is. A baj, hogy ez egy rendkívül
  megerősített állapot, amit kialakulása után nehéz, olykor lehetetlen
  felszámolni...

  Ha valaki annyira disszociálta (megosztotta) én-állapotait, hogy azok
  immár számára "személyiségek", akkor egy öngyilkossági kísérlet után
  hiába kapcsolják be (talán erőltetett és picit hazug módon is)
  szociális kapcsolatait, attól még nem szűnik meg az a belső állapot,
  hogy önmagát nem egy egységként élje meg... A baj itt van! A
  későbbiekben ugyanis hiába tartják fenn emberi kapcsolatait, a többiek
  mellett továbbra is ott lesznek önmaga "többi" való személyei is... Az
  az állapot, hogy bármikor önmagát, önmaga egy másik személyiségnek
  tűnő én-állapotát nevezze ki bűnbaknak... Ezért az öngyilkosság
  kényszeresen visszatér!

  A  bűnbak  képzésének  egy másik módja, amikor az én a saját
  tulajdonságait vetíti ki (pszichikai projekció) egy másik én-re. Az
  ember  például  saját  lelkiismeretét  kívánja  igazolni, amikor
  "földöntúli" lényeket - minden bizonyíték vagy bármilyen tényleges ok
  nélkül - agresszív jellemvonásokkal ruház föl, saját mintájára:
  Állatkísérleteinket igazolandón az UFO-k eltérítenek és kísérleteznek
  rajtunk,  de  a  Föld állataival is - mint azt a csonkításos
  állateltérítések leírásai tartalmazzák. Aztán a sci-fi visszatérő
  epizódja, hogy az UFO-k megtámadják bolygónkat, vagy annak egy konkrét
  városát... ahogyan mi tesszük egymással.

  Természetesen állatokat nem ruházhatunk fel ilyen tulajdonságokkal,
  hiszen ők tudatlanok, mi pedig a "teremtés koronái" intelligensek
  vagyunk. Az isteni transzcendencia világába megint nem utalhatjuk a
  kérdést, hiszen az azt jelentené, hogy mi is csupán kísérletek
  vagyunk... Maradnak hát az embertől némileg intelligensebbnek tartott
  "földöntúli" lények. Legyenek ők a bűnbakok... Ha azok, az nekünk még
  nem fáj, ha pedig nem azok, akkor minden rendben, hiszen ők - a
  nagyobb intelligencia birtokában - is azt teszik, amiért magunkat
  hibáztatjuk... Ők csak tudják, hogy miért... (?!)

           Duna Televízió * DunaText * Y-akták
          1996. november 13. - 1996. november 27.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2018
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező